แผนปฏิบัติกิจกรรม Big Cleaning ปี พ.ศ.2560

แผนปฏิบัติกิจกรรม 5ส ปี พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 1 19 มกราคม 2561 Mini Cleaning
ครั้งที่ 2 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 Big Cleaning
ครั้งที่ 3 12 กุมภาพันธ์ 2561 ประเมินตนเอง และส่งผลประเมินครั้งที่ 1
ครั้งที่ 4 27 กุมภาพันธ์ 2561 รับการตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 5 9 มีนาคม 2561 ประชุม 5ส หน่วยงาน
ครั้งที่ 6 9 เมษายน 2561 ปรับปรุงพื้นที่ตามผลประเมิน 5ส
ครั้งที่ 7 23 พฤษภาคม 2561 อบรมระบบ 5ส
ครั้งที่ 8 5 มิถุนายน 2561 Mini Cleaning
ครั้งที่ 9 6 มิถุนายน 2561 ประเมินตนเอง และส่งผลประเมินครั้งที่ 2
ครั้งที่ 10 26 กรกฎาคม 2561 กิจกรรม สะสาง
ครั้งที่ 11 6 สิงหาคม 2561 Big Cleaning
ครั้งที่ 12 9 สิงหาคม 2561 รับการตรวจประเมิน 5ส จากกรรมการ
ครั้งที่ 13 14 กันยายน 2561 ประชุม 5ส หน่วยงาน
ครั้งที่ 14 19 ตุลาคม 2561 ปรับปรุงพื้นที่ตามผลประเมิน 5ส
ครั้งที่ 15 17 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรม สะสาง
ครั้งที่ 16 27 ธันวาคม 2561 Big Cleaning
Top