แผนปฏิบัติกิจกรรม 5ส ปี พ.ศ.2560

แผนปฏิบัติกิจกรรม 5ส ปี พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 1 13 มกราคม 2560 ภาพการทำกิจกรรม 5ส
ครั้งที่ 2 27 มกราคม 2560 ภาพการทำกิจกรรม 5ส
ครั้งที่ 3 10 กุมภาพันธ์ 2560 ภาพการทำกิจกรรม 5ส
ครั้งที่ 4 17 มีนาคม 2560 ภาพการทำกิจกรรม 5ส
ครั้งที่ 5 7 เมษายน 2560 ภาพการทำกิจกรรม 5ส
ครั้งที่ 6 5 พฤษภาคม 2560 ภาพการทำกิจกรรม 5ส ก่อนทำ/หลังทำ
ครั้งที่ 7 8 พฤษภาคม 2560 ภาพการทำกิจกรรม 5ส
ครั้งที่ 8 16 มิถุนายน 2560 ภาพการทำกิจกรรม 5ส
ครั้งที่ 9 14 กรกฎาคม 2560 ภาพการทำกิจกรรม 5ส
ครั้งที่ 10 18 สิงหาคม 2560 ภาพการทำกิจกรรม 5ส
ครั้งที่ 11 15 กันยายน 2560 ภาพการทำกิจกรรม 5ส
ครั้งที่ 12 20 ตุลาคม 2560 ภาพการทำกิจกรรม 5ส
ครั้งที่ 13 17 พฤศจิกายน 2560 ภาพการทำกิจกรรม 5ส
ครั้งที่ 14 15 ธันวาคม 2560 ภาพการทำกิจกรรม 5ส
Top