แผนปฏิบัติกิจกรรม 5ส ปี พ.ศ.2560

แผนปฏิบัติกิจกรรม 5ส ปี พ.ศ. 2561
Big Cleaning Day 10 พฤศจิกายน 2560 ภาพการทำกิจกรรม 5ส
ทำกิจกรรม 5 ส 8 กุมภาพันธ์ 2561 ภาพการทำกิจกรรม 5ส
ทำกิจกรรม 5 ส 9 กุมภาพันธ์ 2561 ภาพการทำกิจกรรม 5ส
Top