แผนปฏิบัติกิจกรรม Big Cleaning ปี พ.ศ.2560

แผนปฏิบัติกิจกรรม 5ส ปี พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 1 26 มกราคม 2561 ภาพการทำกิจกรรม 5ส
ครั้งที่ 2 9 กุมภาพันธ์ 2561 ภาพการทำกิจกรรม 5ส
ครั้งที่ 3 23 มีนาคม 2561 ภาพการทำกิจกรรม 5ส
ครั้งที่ 4 27 เษายน 2561 ภาพการทำกิจกรรม 5ส
ครั้งที่ 5 25 พฤษภาคม 2561 ภาพการทำกิจกรรม 5ส
ครั้งที่ 6 29 มิถุนายน 2561 ภาพการทำกิจกรรม 5ส
ครั้งที่ 7 20 กรกฎาคม 2561 ภาพการทำกิจกรรม 5ส
ครั้งที่ 8 24 สิงหาคม 2561 ภาพการทำกิจกรรม 5ส
ครั้งที่ 9 28 กันยายน 2561 ภาพการทำกิจกรรม 5ส
ครั้งที่ 10 26 ตุลาคม 2561 ภาพการทำกิจกรรม 5ส
ครั้งที่ 11 23 พฤศจิกายน 2561 ภาพการทำกิจกรรม 5ส
ครั้งที่ 12 28 ธันวาคม 2561 ภาพการทำกิจกรรม 5ส
Top