สรุปการใช้งบประมาณของศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

เลือกปีงบประมาณ

การใช้งบประมาณในการจัดโครงการและการประชุมต่างๆ ของศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน ปีงบประมาณ 2560

โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการของอาจารย์

ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่ งบที่ขออนุมัติ งบที่ใช้จริง คงเหลือ
1. โครงการอบรม CHE QA Online วันที่ 9 ก.ย. 2560 9-9 ก.ย. 2560 0 0 0
2. บรรยาย เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)]” 30-30 ส.ค. 2560 30,000 18,181 11,819
3. งานประชุมวิชาการเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย: กระบวนทัศน์ของการศึกษาทั่วไปในอุดมศึกษาไทย 28-29 ส.ค. 2560 0 0 0
4. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “CDIO-based Education” ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 24-25 ส.ค. 2560 0 0 0
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Writing a Professional Biography and Conference Abstract" 19 มิ.ย. 2560 0 0 0
6. การประชุมวิชาการระดับชาติ เรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Classrooms of the Future วันที่ 27-28 มี.ค. 2560 27-28 มี.ค. 2560 193,000 222,291 -29,291
7. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา และระดับหลักสูตร" (16-18 ม.ค. 60) 16-18 ม.ค. 2560 142,000 0 142,000
8. โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 (10 พ.ย. 59) 10 พ.ย. 2559 42,000 37,626 4,374
รวม 407,000 278,098 128,902

โครงการ Active Learning

ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่ งบที่ขออนุมัติ งบที่ใช้จริง คงเหลือ
1. อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 2 ส.ค. 2560 4,800 4,400 400
2. โครงการ “Tools For The Mind” รุ่นที่ 2 วันที่ 17 พ.ค. 2560 17 พ.ค. 2560 10,500 0 10,500
3. โครงการ “Tools For The Mind” รุ่นที่ 1 วันที่ 3 พ.ค. 2560 3 พ.ค. 2560 13,000 0 13,000
4. การประชุมวิชาการระดับชาติ เรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Classrooms of the Future วันที่ 27-28 มี.ค. 2560 27 มี.ค. 2560 250,000 0 250,000
5. โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ วันที่ 9-10 มีนาคม 2560 รุ่นที่ 2 9 มี.ค. 2560 80,000 72,870 7,130
6. โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 รุ่นที่ 1 16 ก.พ. 2560 81,670 77,499 4,171
7. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ศึกษาดูงาน การเรียนการสอนแบบ Active Learning 10 ม.ค. 60 11 ม.ค. 2560 0 1,200 -1,200
8. อบรม PBL หลักสูตรพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 7 ธ.ค. 2559 0 2,670 -2,670
9. อบรม PBL หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 25 พ.ย. 2559 2,200 2,154 46
10. อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 17 พ.ย. 2559 5,000 5,000 0
รวม 447,170 165,793 281,377

โครงการอื่นๆ

ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่ งบที่ขออนุมัติ งบที่ใช้จริง คงเหลือ
1. โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ” วันที่ 28 เมษายน 2560 28 เม.ย. 2560 55,500 42,692 12,808
รวม 55,500 42,692 12,808

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ

ลำดับ ครั้งที่ วันที่ งบที่ใช้จริง
1. 1/2560 11 ม.ค. 2560 410
2. ครั้งพิเศษ 1/2560 8 ก.พ. 2560 805
3. 2/2560 8 ก.พ. 2560 500
4. ครั้งพิเศษ 2/2560 15 ก.พ. 2560 845
5. 3/2560 1 มี.ค. 2560 1385
6. ครั้งพิเศษ 3/2560 21 มี.ค. 2560 745
7. 4/2560 5 เม.ย. 2560 625
8. ครั้งพิเศษ 4/2560 10 เม.ย. 2560 1550
9. ครั้งพิเศษ 5/2560 11 เม.ย. 2560 990
10. 5/2560 3 พ.ค. 2560 682
11. 6/2560 7 มิ.ย. 2560 350
12. ครั้งพิเศษ 6/2560 20 มิ.ย. 2560 243
13. 7/2560 5 ก.ค. 2560 330
14. 8/2560 21 ส.ค. 2560 319
รวม 9,779
คงเหลือ 221

การประชุมเสวนาคณบดี

ลำดับ ครั้งที่ วันที่ งบที่ใช้จริง
1. 1/2560 5 เม.ย. 2560 5,150
2. 4/2560 5 ก.ค. 2560 7,534
รวม 12,684
คงเหลือ 37,316

การประชุมอื่นๆ

ลำดับ ชื่อการประชุม วันที่ งบที่ใช้จริง
1. ประชุมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 27 ต.ค. 2559 1,200
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Outcome base" (GE) 28 ต.ค. 2559 1,595
3. การประชุมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 7 พ.ย. 2559 189
4. ประชุมคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 24 ก.พ. 2560 0
5. ประชุมคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8 มี.ค. 2560 0
รวม 2,984

สรุปการใช้งบประมาณในการจัดโครงการต่างๆ

งบที่ขออนุมัติ งบที่ใช้จริง คงเหลือ
909,670 486,583 423,087

สรุปการใช้งบประมาณในการจัดประชุมต่างๆ

รวม 25,447

Top