สรุปการใช้งบประมาณของศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

เลือกปีงบประมาณ

การใช้งบประมาณในการจัดโครงการและการประชุมต่างๆ ของศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน ปีงบประมาณ 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการของอาจารย์

ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่ งบที่ขออนุมัติ งบที่ใช้จริง คงเหลือ
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึก มคอ.3 วันที่ 22 ธ.ค. 2564 22-22 ธ.ค. 2564 0 0 0
2. กิจกรรม Virtual consultation hours เกี่ยวกับการจัดทำ course site ครั้งที่ 2 วันที่ 16 ก.ย. 2564 16-16 ก.ย. 2564 0 0 0
3. กิจกรรม Virtual consultation hours เกี่ยวกับการจัดทำ course site ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ก.ย. 2564 14-14 ก.ย. 2564 0 0 0
4. อบรมแนวคิดและเทคนิคการวัดประเมินการเรียนรู้ในชั้นเรียนออนไลน์ วันที่ 25 ส.ค. 2564 25-25 ส.ค. 2564 0 0 0
5. โครงการอบรมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (Version 4.0) ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom วันที่ 3 ส.ค. 2564 3-3 ส.ค. 2564 0 0 0
6. อบรมเชิงปฏิบัติการ e-Learning เพื่อการเรียนการสอนเชิงรุก ออนไลน์ วันที่ 14 ก.ค. 2564 14-14 ก.ค. 2564 0 0 0
7. อบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตสื่ออย่างไรให้มัดใจผู้เรียน วันที่ 7 ก.ค. 2564 7-7 ก.ค. 2564 0 0 0
8. อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 3" วันที่ 21-23 มิ.ย. 2564 21-23 มิ.ย. 2564 0 0 0
9. อบรมเชิงปฏิบัติการ e-Learning เพื่อการเรียนการสอนเชิงรุก ออนไลน์ วันที่ 11 มิ.ย. 2564 11-11 มิ.ย. 2564 0 0 0
10. อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "AUN-QA Implementation and Gap Analysis" วันที่ 10-11 มิ.ย. 2564 10-11 มิ.ย. 2564 0 0 0
11. อบรมการออกแบบการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในยุค Next Normal วันที่ 4 มิ.ย. 2564 4-4 มิ.ย. 2564 0 0 0
12. อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน มคอ.3 และการบันทึกข้อมูล มคอ.3 ในระบบบริหารหลักสูตร (TQF)” ออนไลน์ วันที่ 1 มิ.ย. 2564 1-1 มิ.ย. 2564 0 0 0
13. KM เรื่อง สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 17 พ.ค. 2564 17-17 พ.ค. 2564 0 0 0
14. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การแนะนำเกณฑ์ AUN-QAระดับสถาบัน" วันที่ 4 มี.ค. 2564 4-4 มี.ค. 2564 - - 0
15. KM เรื่อง สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป (ครั้งที่ 2) 29-29 ม.ค. 2564 0 0 0
16. อบรม เรื่อง e-learning (ครั้งที่ 2) 27-27 ม.ค. 2564 0 0 0
17. ปฐมนิเทศฯ มคอ.3, บันทึก มคอ.3 และ Formative Assessment (ครั้งที่ 2) 26-26 ม.ค. 2564 0 0 0
18. Socrative app for Formative Asessment 2-2 ธ.ค. 2563 0 0 0
19. KM เรื่อง สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป (ครั้งที่ 1) 25-25 พ.ย. 2563 0 0 0
20. อบรม เรื่อง การวัดผลด้านพุทธิพิสัย 4-4 พ.ย. 2563 0 0 0
21. อบรม เรื่อง e-learning เพื่อการเรียนการสอนเชิงรุก ครั้งที่ 1 20-20 ต.ค. 2563 0 0 0
22. ปฐมนิเทศฯ มคอ.3, บันทึก มคอ.3 และ Formative Assessment (ครั้งที่ 1) 19-19 ต.ค. 2563 0 0 0
รวม 0 0 0

โครงการ Active Learning

ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่ งบที่ขออนุมัติ งบที่ใช้จริง คงเหลือ
รวม 0 0 0

โครงการอื่นๆ

ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่ งบที่ขออนุมัติ งบที่ใช้จริง คงเหลือ
รวม 0 0 0

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ

ลำดับ ครั้งที่ วันที่ งบที่ใช้จริง
รวม 0
คงเหลือ 10,000

การประชุมเสวนาคณบดี

ลำดับ ครั้งที่ วันที่ งบที่ใช้จริง
รวม 0
คงเหลือ 50,000

การประชุมอื่นๆ

ลำดับ ชื่อการประชุม วันที่ งบที่ใช้จริง
รวม 0

สรุปการใช้งบประมาณในการจัดโครงการต่างๆ

งบที่ขออนุมัติ งบที่ใช้จริง คงเหลือ
0 0 0

สรุปการใช้งบประมาณในการจัดประชุมต่างๆ

รวม 0

Top