ทุนวิจัยในชั้นเรียน


รวมงานวิจัยในชั้นเรียน

1. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อการเสริมสร้างผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชาภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล
คณะผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติกาจร กุศล, อาจารย์ ดร. ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร, อาจารย์ ดร.อรทัย นนทเภท, อาจารย์ ดร. รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์, อาจารย์ กาไล สมรักษ์, อาจารย์ จันทร์จุรีย์ ถือทอง, อาจารย์ ธัญวลัย หองสา
โหลด [2010] วันที่ประกาศ [8 มิ.ย. 2560]
2. การเรียนการสอนการวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
คณะผู้วิจัย อาจารย์ ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม
โหลด [149] วันที่ประกาศ [1 ก.พ. 2560]
3. การสร้างซอฟแวร์สำเร็จรูปสำหรับการเรียนโรคติดเชื้อมาลาเรียด้วยตนเอง
คณะผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัส โคตรพุ้ย, ดร.ขวัญธิดา อุทัยสาร์
โหลด [183] วันที่ประกาศ [1 ก.พ. 2560]
1. การศึกษาผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ PBL โดยใช้โครงการออกแบบเอกลักษณ์ของตัวละครสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นสื่อในการเรียนรู้หลักพื้นฐานการออกแบบ
คณะผู้วิจัย อาจารย์วรพร ตันติการุณย์
โหลด [125] วันที่ประกาศ [1 ก.พ. 2560]
2. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาใน รายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมโดยการสอนแบบมีส่วนร่วม
คณะผู้วิจัย อาจารย์ ดร.วิสาขะ อนันธวัช, รศ.ดร.ชินา สุภากรณ์, อาจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ
โหลด [185] วันที่ประกาศ [1 ก.พ. 2560]
3. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา OCC-141 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นแนะนา
คณะผู้วิจัย อาจารย์อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม, อาจารย์ศิริพร ด่านคชาธาร, อาจารย์ ดร.สภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง, อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ, อาจารย์ทัศณุ เรืองสุวรรณ์, อาจารย์มุจลินท์ ซ้ายเกลี้ยง
โหลด [177] วันที่ประกาศ [1 ก.พ. 2560]
4. ผลของการใช้ Body painting ต่อการเรียนรู้มหกายวิภาคศาสตร์ของมือในนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะผู้วิจัย อาจารย์ ดร.พิชชานีย์ จริยพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์, อาจารย์ ศุจิรัตน์ บุญรัศมี, นายภรัณยู คงทอง
โหลด [124] วันที่ประกาศ [1 ก.พ. 2560]
1. การศึกษาลักษณะการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะผู้วิจัย นายอวยพร เรืองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาเอก หญิง ดร.ทัศน์ศรี เสมียนเพชร, นายนันทวัฒน์ ฟองมณี
โหลด [144] วันที่ประกาศ [1 ก.พ. 2560]
2. การใช้เกม คำถาม และ การเสริมแรงเพื่อช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะผู้วิจัย อาจารย์.ดร.ฐะปะนีย์ ตรีรัตนภรณ์
โหลด [239] วันที่ประกาศ [1 ก.พ. 2560]
3. การสอนทักษะการตรวจสอบบัญชี โดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ
คณะผู้วิจัย อาจารย์ประภาดา ตลึงจิตร
โหลด [116] วันที่ประกาศ [1 ก.พ. 2560]
4. การใช้ CIPP Model เพื่อศึกษารูปแบบหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมต่อผู้เรียน โดยใช้หลักสูตร Coffee, Tea, Me and English เป็นกรณีศึกษา
คณะผู้วิจัย ผศ.ดร.อัญชลี ชยานุวัชร (หัวหน้าโครงการและที่ปรึกษา), อ.พิชญ์สินี เควด (ผู้วิจัย)
โหลด [974] วันที่ประกาศ [1 ก.พ. 2560]
5. ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อความเป็นผู้นำของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ
คณะผู้วิจัย อาจารย์ ดร.อรทัย นนทเภท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติกำจร กุศล
โหลด [140] วันที่ประกาศ [1 ก.พ. 2560]
6. การเรียนการสอนแบบผสมผสานในวิชา ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
คณะผู้วิจัย อาจารย์ ดร.จิรารัตน์ สิทธิวรชาติ
โหลด [251] วันที่ประกาศ [1 ก.พ. 2560]
7. ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้แบบชี้นำตนเองโดยการเรียนรู้แบบ ใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติกำจร กุศล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาเอก หญิง ดร.ทัศน์ศรี เสมียนเพชร
โหลด [253] วันที่ประกาศ [1 ก.พ. 2560]

รายงานทุนวิจัยในชั้นเรียน

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้แบบชี้นำตนเองโดยการเรียนรู้แบบ ใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โหลด [253]
การเรียนการสอนแบบผสมผสานในวิชา ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ โหลด [251]
ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อความเป็นผู้นำของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ โหลด [140]
การใช้ CIPP Model เพื่อศึกษารูปแบบหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมต่อผู้เรียน โดยใช้หลักสูตร Coffee, Tea, Me and English เป็นกรณีศึกษา โหลด [974]
การสอนทักษะการตรวจสอบบัญชี โดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ โหลด [116]
การใช้เกม คำถาม และ การเสริมแรงเพื่อช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ โหลด [239]
การศึกษาลักษณะการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โหลด [144]
ผลของการใช้ Body painting ต่อการเรียนรู้มหกายวิภาคศาสตร์ของมือในนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โหลด [124]
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา OCC-141 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นแนะนา โหลด [177]
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาใน รายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมโดยการสอนแบบมีส่วนร่วม โหลด [185]
การศึกษาผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ PBL โดยใช้โครงการออกแบบเอกลักษณ์ของตัวละครสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นสื่อในการเรียนรู้หลักพื้นฐานการออกแบบ โหลด [125]
การสร้างซอฟแวร์สำเร็จรูปสำหรับการเรียนโรคติดเชื้อมาลาเรียด้วยตนเอง โหลด [183]
การเรียนการสอนการวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โหลด [149]
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อการเสริมสร้างผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชาภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล โหลด [2010]
Top