ทุนวิจัยในชั้นเรียน

เอกสารดาวน์โหลด

[23 มิ.ย. 2560] [201]
ประกาศทุนวิจัยในชั้นเรียน ปีงบประมาณ 2560
[6 พ.ค. 2560] [141]
ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
[6 พ.ค. 2560] [127]
ปฏิทินดำเนินงานสนับสนุนทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560
[6 พ.ค. 2560] [308]
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน 2560
[8 พ.ย. 2559] [269]
ตัวอย่างปกรายงานวิจัย
[8 พ.ย. 2559] [253]
แบบรายงานสรุปการเงิน
[8 พ.ย. 2559] [289]
แบบหนังสือนำส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียน
[8 พ.ย. 2559] [268]
เงื่อนไขการส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียน

รวมงานวิจัยในชั้นเรียน

1. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อการเสริมสร้างผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชาภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล (Effects of Problem-based Learning to Enhance Learning Outcome in Accordance with Thai Qualifications Framework for Higher Education of Nursing Students in the Subject of Leadership and Nursing Management)
คณะผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติกาจร กุศล, อาจารย์ ดร. ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร, อาจารย์ ดร.อรทัย นนทเภท, อาจารย์ ดร. รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์, อาจารย์ กาไล สมรักษ์, อาจารย์ จันทร์จุรีย์ ถือทอง, อาจารย์ ธัญวลัย หองสา
โหลด [1010] วันที่ประกาศ [8 มิ.ย. 2560]
2. การเรียนการสอนการวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (Teaching and Learning of Tourism Destination Planning and Development with Local Community Participation)
คณะผู้วิจัย อาจารย์ ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม
โหลด [85] วันที่ประกาศ [1 ก.พ. 2560]
3. การสร้างซอฟแวร์สำเร็จรูปสำหรับการเรียนโรคติดเชื้อมาลาเรียด้วยตนเอง (Application Software of malaria for self-learning student)
คณะผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัส โคตรพุ้ย, ดร.ขวัญธิดา อุทัยสาร์ โค
โหลด [87] วันที่ประกาศ [1 ก.พ. 2560]
1. การศึกษาผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ PBL โดยใช้โครงการออกแบบเอกลักษณ์ของตัวละครสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นสื่อในการเรียนรู้หลักพื้นฐานการออกแบบ (Studying the result of PBL process through character design to product design project as media to learn Design fundamental)
คณะผู้วิจัย อาจารย์วรพร ตันติการุณย์
โหลด [59] วันที่ประกาศ [1 ก.พ. 2560]
2. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาใน รายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมโดยการสอนแบบมีส่วนร่วม (Development of Student’s Learning Behaviour and Academic Achievement in Dairy Product Technology by Active Learning)
คณะผู้วิจัย อาจารย์ ดร.วิสาขะ อนันธวัช, รศ.ดร.ชินา สุภากรณ์, อาจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ
โหลด [131] วันที่ประกาศ [1 ก.พ. 2560]
3. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา OCC-141 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นแนะนา (Denvelopment of Learning and Teaching of OCC-141 Introduction to Occupational Health and Safety.)
คณะผู้วิจัย อาจารย์อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม, อาจารย์ศิริพร ด่านคชาธาร, อาจารย์ ดร.สภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง, อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ, อาจารย์ทัศณุ เรืองสุวรรณ์, อาจารย์มุจลินท์ ซ้ายเกลี้ยง
โหลด [102] วันที่ประกาศ [1 ก.พ. 2560]
4. ผลของการใช้ Body painting ต่อการเรียนรู้มหกายวิภาคศาสตร์ของมือในนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Effect of Body Painting on Hand Anatomical Learning in Medical Students, Walailak University)
คณะผู้วิจัย อาจารย์ ดร.พิชชานีย์ จริยพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์, อาจารย์ ศุจิรัตน์ บุญรัศมี, นายภรัณยู คงทอง
โหลด [73] วันที่ประกาศ [1 ก.พ. 2560]
1. การศึกษาลักษณะการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (A study of perceptions of self-directed learning characteristics of the first year undergraduate student, Walailak University)
คณะผู้วิจัย นายอวยพร เรืองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาเอก หญิง ดร.ทัศน์ศรี เสมียนเพชร, นายนันทวัฒน์ ฟองมณี
โหลด [67] วันที่ประกาศ [1 ก.พ. 2560]
2. การใช้เกม คำถาม และ การเสริมแรงเพื่อช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Using Games, Questions and Reinforcement for Developing Students’ Learning in the Subject of Mathematics for Information Technology)
คณะผู้วิจัย อาจารย์.ดร.ฐะปะนีย์ ตรีรัตนภรณ์
โหลด [64] วันที่ประกาศ [1 ก.พ. 2560]
3. การสอนทักษะการตรวจสอบบัญชี โดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ (Using Role-Play to Teach Auditing Skills)
คณะผู้วิจัย อาจารย์ประภาดา ตลึงจิตร
โหลด [67] วันที่ประกาศ [1 ก.พ. 2560]
4. การใช้ CIPP Model เพื่อศึกษารูปแบบหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมต่อผู้เรียน โดยใช้หลักสูตร Coffee, Tea, Me and English เป็นกรณีศึกษา (Using CIPP Model to Investigate an Appropriate English Course for Learners: A Case Study of the Coffee, Tea, Me and English Preparatory Course)
คณะผู้วิจัย ผศ.ดร.อัญชลี ชยานุวัชร (หัวหน้าโครงการและที่ปรึกษา), อ.พิชญ์สินี เควด (ผู้วิจัย)
โหลด [262] วันที่ประกาศ [1 ก.พ. 2560]
5. ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อความเป็นผู้นำของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ (Outcome of Using Problem-based Learning Approach for Leadership of Nursing Students in Ethical and Laws)
คณะผู้วิจัย อาจารย์ ดร.อรทัย นนทเภท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติกำจร กุศล
โหลด [83] วันที่ประกาศ [1 ก.พ. 2560]
6. การเรียนการสอนแบบผสมผสานในวิชา ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Blended Learning in Electronic Business)
คณะผู้วิจัย อาจารย์ ดร.จิรารัตน์ สิทธิวรชาติ
โหลด [56] วันที่ประกาศ [1 ก.พ. 2560]
7. ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้แบบชี้นำตนเองโดยการเรียนรู้แบบ ใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Self-directed Learning Ability as a Learning Outcomes of Problem-based Learning of Walailak University Nursing Students)
คณะผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติกำจร กุศล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาเอก หญิง ดร.ทัศน์ศรี เสมียนเพชร
โหลด [74] วันที่ประกาศ [1 ก.พ. 2560]

ข่าวทุนวิจัยในชั้นเรียน

ข่าวทุนวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
Top