ทุนวิจัยในชั้นเรียน


รวมงานวิจัยในชั้นเรียน

1. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อการเสริมสร้างผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชาภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล
คณะผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติกาจร กุศล, อาจารย์ ดร. ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร, อาจารย์ ดร.อรทัย นนทเภท, อาจารย์ ดร. รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์, อาจารย์ กาไล สมรักษ์, อาจารย์ จันทร์จุรีย์ ถือทอง, อาจารย์ ธัญวลัย หองสา
[2996] [8 มิ.ย. 2560]
2. การเรียนการสอนการวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
คณะผู้วิจัย อาจารย์ ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม
[334] [1 ก.พ. 2560]
3. การสร้างซอฟแวร์สำเร็จรูปสำหรับการเรียนโรคติดเชื้อมาลาเรียด้วยตนเอง
คณะผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัส โคตรพุ้ย, ดร.ขวัญธิดา อุทัยสาร์
[541] [1 ก.พ. 2560]
1. การศึกษาผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ PBL โดยใช้โครงการออกแบบเอกลักษณ์ของตัวละครสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นสื่อในการเรียนรู้หลักพื้นฐานการออกแบบ
คณะผู้วิจัย อาจารย์วรพร ตันติการุณย์
[312] [1 ก.พ. 2560]
2. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาใน รายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมโดยการสอนแบบมีส่วนร่วม
คณะผู้วิจัย อาจารย์ ดร.วิสาขะ อนันธวัช, รศ.ดร.ชินา สุภากรณ์, อาจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ
[405] [1 ก.พ. 2560]
3. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา OCC-141 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นแนะนา
คณะผู้วิจัย อาจารย์อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม, อาจารย์ศิริพร ด่านคชาธาร, อาจารย์ ดร.สภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง, อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ, อาจารย์ทัศณุ เรืองสุวรรณ์, อาจารย์มุจลินท์ ซ้ายเกลี้ยง
[584] [1 ก.พ. 2560]
4. ผลของการใช้ Body painting ต่อการเรียนรู้มหกายวิภาคศาสตร์ของมือในนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะผู้วิจัย อาจารย์ ดร.พิชชานีย์ จริยพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์, อาจารย์ ศุจิรัตน์ บุญรัศมี, นายภรัณยู คงทอง
[273] [1 ก.พ. 2560]
1. การศึกษาลักษณะการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะผู้วิจัย นายอวยพร เรืองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาเอก หญิง ดร.ทัศน์ศรี เสมียนเพชร, นายนันทวัฒน์ ฟองมณี
[340] [1 ก.พ. 2560]
2. การใช้เกม คำถาม และ การเสริมแรงเพื่อช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะผู้วิจัย อาจารย์.ดร.ฐะปะนีย์ ตรีรัตนภรณ์
[905] [1 ก.พ. 2560]
3. การสอนทักษะการตรวจสอบบัญชี โดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ
คณะผู้วิจัย อาจารย์ประภาดา ตลึงจิตร
[267] [1 ก.พ. 2560]
4. การใช้ CIPP Model เพื่อศึกษารูปแบบหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมต่อผู้เรียน โดยใช้หลักสูตร Coffee, Tea, Me and English เป็นกรณีศึกษา
คณะผู้วิจัย ผศ.ดร.อัญชลี ชยานุวัชร (หัวหน้าโครงการและที่ปรึกษา), อ.พิชญ์สินี เควด (ผู้วิจัย)
[3836] [1 ก.พ. 2560]
5. ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อความเป็นผู้นำของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ
คณะผู้วิจัย อาจารย์ ดร.อรทัย นนทเภท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติกำจร กุศล
[445] [1 ก.พ. 2560]
6. การเรียนการสอนแบบผสมผสานในวิชา ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
คณะผู้วิจัย อาจารย์ ดร.จิรารัตน์ สิทธิวรชาติ
[856] [1 ก.พ. 2560]
7. ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้แบบชี้นำตนเองโดยการเรียนรู้แบบ ใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติกำจร กุศล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาเอก หญิง ดร.ทัศน์ศรี เสมียนเพชร
[1065] [1 ก.พ. 2560]

รายงานทุนวิจัยในชั้นเรียน

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้แบบชี้นำตนเองโดยการเรียนรู้แบบ ใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [1065]
การเรียนการสอนแบบผสมผสานในวิชา ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ [856]
ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อความเป็นผู้นำของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ [445]
การใช้ CIPP Model เพื่อศึกษารูปแบบหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมต่อผู้เรียน โดยใช้หลักสูตร Coffee, Tea, Me and English เป็นกรณีศึกษา [3836]
การสอนทักษะการตรวจสอบบัญชี โดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ [267]
การใช้เกม คำถาม และ การเสริมแรงเพื่อช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ [905]
การศึกษาลักษณะการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [340]
ผลของการใช้ Body painting ต่อการเรียนรู้มหกายวิภาคศาสตร์ของมือในนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [273]
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา OCC-141 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นแนะนา [584]
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาใน รายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมโดยการสอนแบบมีส่วนร่วม [405]
การศึกษาผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ PBL โดยใช้โครงการออกแบบเอกลักษณ์ของตัวละครสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นสื่อในการเรียนรู้หลักพื้นฐานการออกแบบ [312]
การสร้างซอฟแวร์สำเร็จรูปสำหรับการเรียนโรคติดเชื้อมาลาเรียด้วยตนเอง [541]
การเรียนการสอนการวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน [334]
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อการเสริมสร้างผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชาภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล [2996]
Top