พื้นที่ความรับผิดชอบ 5ส

ผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่
1. ตู้เก็บเอกสาร/คอมพิวเตอร์/ถังขยะ นายชัยรัตน์ แซ่สุ
2. โต๊ะเตรียมอาหาร นางมัณฑนา ปรีชาติวงศ์
3. ผังสวิทซ์/หลอดไฟ/แอร์ นางสาวระวิวรรณ พุฒทอง
4. โทรสาร/Printer/โทรศัพท์ นางพณิชา โสพรรณรัตน์
5. บอร์ด5ส นายสุรศักดิ์ เชาวลิต,นางวิศวียา เนาวนัติ
6. ตู้ยา/ตู้วางเอกสาร/ตู้เก็บวัสดุ/ตู้ใส่แบบฟอร์ม นางทัตพิชา ศิริรักษ์
7. บริเวณหน้าห้อง นายนันทวัฒน์ ฟองมณี,นางนฤมล อินปิน
Top