พื้นที่ความรับผิดชอบ 5ส

ผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่
1. โต๊ะทำงาน/ลิ้นชัก/เครื่องเขียน/ป้ายชื่อ/สันแฟ้ม นางสาวปริมประภา เขมะกะ
2. ตู้เก็บเอกสาร/คอมพิวเตอร์/ถังขยะ นายชัยรัตน์ แซ่สุ
3. โต๊ะเตรียมอาหาร นางมัณฑนา ปรีชาติวงศ์
4. ผังสวิทซ์/หลอดไฟ/แอร์ นางสาวระวิวรรณ พุฒทอง
5. โทรสาร/Printer/โทรศัพท์ นางพณิชา โสพรรณรัตน์
6. บอร์ด5ส นายสุรศักดิ์ เชาวลิต,นางวิศวียา เนาวนัติ
7. ตู้ยา/ตู้วางเอกสาร/ตู้เก็บวัสดุ/ตู้ใส่แบบฟอร์ม นางทัตพิชา ศิริรักษ์
8. บริเวณหน้าห้อง นายนันทวัฒน์ ฟองมณี,นางนฤมล อินปิน
Top