คณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานระดับหน่วยงาน

คณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานระดับหน่วยงาน

1. นางพณิชา โสพรรณรัตน์ประธานคณะทำงาน
2. นางนฤมล อินปินคณะทำงาน
3. นายสุรศักดิ์ เชาวลิตคณะทำงาน
4. นายชัยรัตน์ แซ่สุคณะทำงาน
5. นางสาวปริมประภา เขมะกะเลขานุการคณะทำงาน
Top