สรุปการใช้งบประมาณ

เลือกปีงบประมาณ


สรุปการใช้งบประมาณ

โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการของอาจารย์ ปีงบประมาณ 2560

ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่ งบที่ขออนุมัติ งบที่ใช้จริง
1. โครงการอบรม CHE QA Online วันที่ 9 ก.ย. 2560 9-9 ก.ย. 2560 0 0
2. บรรยาย เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)]” 30-30 ส.ค. 2560 30,000 18,181
3. งานประชุมวิชาการเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย: กระบวนทัศน์ของการศึกษาทั่วไปในอุดมศึกษาไทย 28-29 ส.ค. 2560 0 0
4. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “CDIO-based Education” ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 24-25 ส.ค. 2560 0 0
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Writing a Professional Biography and Conference Abstract" 19 มิ.ย. 2560 0 0
6. การประชุมวิชาการระดับชาติ เรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Classrooms of the Future วันที่ 27-28 มี.ค. 2560 27-28 มี.ค. 2560 193,000 222,291
7. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา และระดับหลักสูตร" (16-18 ม.ค. 60) 16-18 ม.ค. 2560 142,000 0
8. โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 (10 พ.ย. 59) 10 พ.ย. 2559 42,000 37,626
รวม 407,000 278,098