สรุปการใช้งบประมาณในการประชุม

เลือกการประชุม
กด Ctrl+เลือกการประชุม แล้วเลือกปีงบประมาณ
เลือกปีงบประมาณ
สรุปการใช้งบประมาณในการจัดประชุมปีงบประมาณ