เบอร์โทรศัพท์ภายใน/ภายนอก

ลำดับ ชื่อ ตำเเหน่ง กลุ่มงาน เบอร์โทรศัพท์ภายนอก/ภายใน อีเมล
1 ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
Asst.Prof.Dr. Poonsit Hiransai
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน - 0-7567-2134/2134,3760 poonsit.hi@wu.ac.th
2 นายอวยพร เรืองศรี รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน - 0-7567-3759/3759 ruayporn@wu.ac.th
3 นางมัณฑนา ปรีชาติวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา 0-7567-3771/3771 pmuntana@wu.ac.th
4 นางนฤมล อินปิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา 0-7567-3791/3791 snaruemo@wu.ac.th
5 นางสาววิศวียา เนาวนัติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา 0-7567-3771/3771 nvisavee@wu.ac.th
6 นางสาวระวิวรรณ พุฒทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา 0-7567-3759/3759 prawiwan@wu.ac.th
7 นายนันทวัฒน์ ฟองมณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนและการสอน 0-7567-3770/3770 fnantawa@wu.ac.th
8 นางพณิชา โสพรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนและการสอน 0-7567-3770/3770 panicha.sp@wu.ac.th
9 นายชัยรัตน์ แซ่สุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนและการสอน 0-7567-3759/3759 sachaira@wu.ac.th
10 นางสาวปริมประภา เขมะกะ พนักงานธุรการ งานบริหารทั่วไปและธุรการ 0-7567-3790/3790 kprimpra@wu.ac.th
11 นางทัตพิชา ศิริรักษ์ พนักงานธุรการ งานบริหารทั่วไปและธุรการ 0-7567-3771/3771 tutpicha.an@wu.ac.th
12 นายสุรศักดิ์ เชาวลิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปและธุรการ 0-7567-3790/3790 surasak.ch@wu.ac.th
Top