55 มาตรฐานอาชีพเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองและหน่วยงาน1. อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 2. ธุรกิจจัดดอกไม้ 3. ธุรกิจเสริมสวย 4. ขนส่งชุมชน 5. งานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล 6. การบิน 7. ออกแบบแฟชั่น 8. บริการการศึกษา 9. เซรามิกส์และเครื่องเคลือบ 10. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 11. บริการทางการเงิน 12. ความปลอดภัยในการทำงาน 13. เกษตรกรรม 14. รักษาความปลอดภัย 15. วิศวกรรมชีวการแพทย์ 16. สิ่งแวดล้อมและสารอันตราย 17. ธุรกิจทดสอบและตรวจสอบ 18. อุตสาหกรรมพลาสติก 19. ออกแบบผลิตภัณฑ์ 20. พลังงานและพลังงานทดแทน 21. การผังเมือง 22. ธุรกิจดนตรี 23. การเดินเรือ 24. ไฟฟ้า 25. ธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 26. ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 27. ธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว 28. ธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ 29. การเชื่อมอุตสาหกรรม 30. ก่อสร้าง 31. บริหารทรัพย์สิน 32. กิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) 33. การท่องเที่ยวการโรงแรมภัตตาคารและร้านอาหาร 34. บริการสุขภาพ 35. ธุรกิจภาพถ่าย 36. แมคคาทรอนิกส์ 37. ธุรกิจบริการทำความสะอาด 38. อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ 39. อุตสาหกรรมการพิมพ์ 40. การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม 41. บริการยานยนต์ 42. ธุรกิจค้าปลีก 43. รถไฟความเร็วสูงและระบบราง 44. มาตรวิทยา 45. อนุกรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตกรรม 46. การกีฬา 47. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทังคอนเทนต์ 48. ผลิตภัณฑ์ยางพารา 49. สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 50. บริหารงานบุคคล 51. โลจิสติกส์ 52. เทคโนโลยีชีวภาพ 53. บริการวิจัย 54. สมรรถนะหลักในการทำงาน 55. กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศไทยพัฒนาจากกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสภายุโรป (based on CEFR) (FRELE- TH) 56. คำอธิบายและระดับ Future Skills Set ประจำกลุ่มพนักงานให้การดูแล 57. คำอธิบายและระดับ Future Skills Set ประจำกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ 58. คำอธิบายและระดับ Future Skills Set ประจำกลุ่มเทคโนโลยีการเกษตรกร (Smart Farming) 59. คำอธิบายและระดับ Future Skills Set ประจำกลุ่มเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 60. คำอธิบายและระดับ Future Skills Set ประจำกลุ่มการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

>>ข้อมูลจาก http://tpqi-net.tpqi.go.th/

Top