อบรม/สัมมนา


ส.ค. โครงการอบรมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (Version 4.0) ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom วันที่ 3 ส.ค. 2564
@ เวลา: 8.30-16.30 น. สถานที่: Zoom
วันที่ประกาศ [5 ก.ค. 2564] [47]
3

ค้นพบ 1 รายการ

อบรม/สัมมนาล่าสุด

อบรมเชิงปฏิบัติการ e-Learning เพื่อการเรียนการสอนเชิงรุก ออนไลน์ วันที่ 14 ก.ค. 2564
โครงการอบรมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (Version 4.0) ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom วันที่ 3 ส.ค. 2564
Pre-UKPSF and Writing Application Class Eleven (For non-Thai lecturers) (Online workshop by Zoom) Friday 16th- Saturday 17th July 2021
อบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตสื่ออย่างไรให้มัดใจผู้เรียน วันที่ 7 ก.ค. 2564
อบรมเชิงปฏิบัติการ e-Learning เพื่อการเรียนการสอนเชิงรุก ออนไลน์ วันที่ 11 มิ.ย. 2564
อบรมการออกแบบการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในยุค Next Normal วันที่ 4 มิ.ย. 2564
อบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF รุ่นที่ 10 ออนไลน์ วันที่ 7-9 มิ.ย. 2564
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน มคอ.3 และการบันทึกข้อมูล มคอ.3 ในระบบบริหารหลักสูตร (TQF)” ออนไลน์ วันที่ 1 มิ.ย. 2564
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 3" วันที่ 21-23 มิ.ย. 2564
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "AUN-QA Implementation and Gap Analysis" วันที่ 10-11 มิ.ย. 2564
อบรม/สัมมนาทั้งหมด
Top