อบรม/สัมมนา


ก.พ. อบรม เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] (Module 3)” 19-22 ก.พ. 2561
@ เวลา: 8.30-16.30, 8.30-16.30 น.สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
วันที่ประกาศ [12 ก.พ. 2561] [37]
19-22
ม.ค. อบรม เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] (Module 2)” 9-12 ม.ค. 2561
@ เวลา: 8.30-16.30, 8.30-16.30 น.สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
วันที่ประกาศ [12 ธ.ค. 2560] [37]
9-12
ธ.ค. การประชุม Teaching Learning Colloquium : UKPSF Wrap up
@ เวลา: 14.30-16.30 น. สถานที่: ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
วันที่ประกาศ [15 ธ.ค. 2560] [26]
27
พ.ย. อบรมเชิงปฏิบัติการ "Walailak University Innovation in Education Rubric Workshop" ครั้งที่ 1 วันที่ 18-19 พ.ย. 2560
@ เวลา: 8.30-16.30, 8.30-16.30 น.สถานที่: ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
วันที่ประกาศ [21 พ.ย. 2560] [31]
18-19
พ.ย. อบรม เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] (Module1)” 27-30 พ.ย. 2560
@ เวลา: 8.30-16.30, 8.30-16.30 น.สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารนวัตกรรม
วันที่ประกาศ [7 พ.ย. 2560] [132]
27-30
ต.ค. การประชุม Teaching Learning Colloquium ครั้งที่ 1/2560
@ เวลา: 15.00-17.00 น. สถานที่: ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่ประกาศ [4 ก.ย. 2560] [69]
12
ก.ย. โครงการอบรม CHE QA Online วันที่ 9 ก.ย. 2560
@ เวลา: 8.30-16.30 น. สถานที่: ห้อง E-Testing 3 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ประกาศ [4 ก.ย. 2560] [45]
9
ส.ค. งานประชุมวิชาการเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย: กระบวนทัศน์ของการศึกษาทั่วไปในอุดมศึกษาไทย
@ เวลา: 8.30-16.30, 8.30-16.30 น.สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
วันที่ประกาศ [16 ส.ค. 2560] [47]
28-29
ส.ค. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “CDIO-based Education” ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560
@ เวลา: 8.30-16.30, 8.30-16.30 น.สถานที่: ห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัด (ห้องบรรยาย) ชั้น 1 อาคารวิชาการ 8
วันที่ประกาศ [16 ส.ค. 2560] [51]
24-25
ส.ค. บรรยาย เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)]”
@ เวลา: 13.00-16.30 น. สถานที่: ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
วันที่ประกาศ [8 ส.ค. 2560] [147]
30

ค้นพบ 66 รายการ

อบรม/สัมมนาล่าสุด

อบรม เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] (Module 3)” 19-22 ก.พ. 2561
อบรม เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] (Module 2)” 9-12 ม.ค. 2561
การประชุม Teaching Learning Colloquium : UKPSF Wrap up
อบรมเชิงปฏิบัติการ "Walailak University Innovation in Education Rubric Workshop" ครั้งที่ 1 วันที่ 18-19 พ.ย. 2560
อบรม เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] (Module1)” 27-30 พ.ย. 2560
การประชุม Teaching Learning Colloquium ครั้งที่ 1/2560
โครงการอบรม CHE QA Online วันที่ 9 ก.ย. 2560
งานประชุมวิชาการเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย: กระบวนทัศน์ของการศึกษาทั่วไปในอุดมศึกษาไทย
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “CDIO-based Education” ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560
บรรยาย เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)]”
อบรม/สัมมนาทั้งหมด
Top