อบรม/สัมมนา


ส.ค. โครงการพัฒนาผู้สอนห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) หลักสูตรที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน รุ่นที่ 5 (สำหรับอาจารย์ต่างชาติ)
@ เวลา: 9.00-12.00 น. สถานที่: โซนสีเหลือง ห้อง AD 1204 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
วันที่ประกาศ [6 ส.ค. 2561] [18]
1
ส.ค. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 2 วันที่ 24-26 ส.ค. 2561
@ เวลา: 8.30-16.30, 8.30-16.30 น.สถานที่: ห้อง 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันที่ประกาศ [1 ส.ค. 2561] [52]
24-26
ส.ค. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 1 วันที่ 17-19 ส.ค. 2561
@ เวลา: 8.30-16.30, 8.30-16.30 น.สถานที่: ห้อง 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันที่ประกาศ [1 ส.ค. 2561] [117]
17-19
ก.ค. A Seminar on “Continuing Professional Education (CPE)” 13 july 2018
@ เวลา: 9.00-15.30 น. สถานที่: Technology and Innovation Development Building
วันที่ประกาศ [12 ก.ค. 2561] [19]
13
ก.ค. โครงการพัฒนาผู้สอนห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) หลักสูตรที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน รุ่นที่ 4
@ เวลา: 8.30-16.30 น. สถานที่: โซนสีเหลือง ห้อง AD 1204 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
วันที่ประกาศ [4 ก.ค. 2561] [41]
26
ก.ค. โครงการพัฒนาผู้สอนห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) หลักสูตรที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน รุ่นที่ 3
@ เวลา: 8.30-16.30 น. สถานที่: โซนสีเหลือง ห้อง AD 1204 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
วันที่ประกาศ [4 ก.ค. 2561] [37]
25
ก.ค. โครงการพัฒนาผู้สอนห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) หลักสูตรที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน รุ่นที่ 2
@ เวลา: 8.30-16.30 น. สถานที่: โซนสีเหลือง ห้อง AD 1204 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
วันที่ประกาศ [4 ก.ค. 2561] [19]
24
ก.ค. โครงการพัฒนาผู้สอนห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) หลักสูตรที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน รุ่นที่ 1
@ เวลา: 8.30-16.30 น. สถานที่: โซนสีเหลือง ห้อง AD 1204 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
วันที่ประกาศ [4 ก.ค. 2561] [39]
23
พ.ค. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSFวันที่ 31-1 มิ.ย.2561
@ เวลา: 8.30-16.30, 8.30-16.30 น.สถานที่: อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันที่ประกาศ [23 พ.ค. 2561] [163]
31-1
มิ.ย. โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Moodle เพื่อกระตุ้นและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 5
@ เวลา: 8.30-16.30 น. สถานที่: ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ประกาศ [4 พ.ค. 2561] [60]
22

ค้นพบ 89 รายการ

อบรม/สัมมนาล่าสุด

โครงการพัฒนาผู้สอนห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) หลักสูตรที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน รุ่นที่ 5 (สำหรับอาจารย์ต่างชาติ)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 2 วันที่ 24-26 ส.ค. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 1 วันที่ 17-19 ส.ค. 2561
A Seminar on “Continuing Professional Education (CPE)” 13 july 2018
โครงการพัฒนาผู้สอนห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) หลักสูตรที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน รุ่นที่ 4
โครงการพัฒนาผู้สอนห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) หลักสูตรที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน รุ่นที่ 3
โครงการพัฒนาผู้สอนห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) หลักสูตรที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน รุ่นที่ 2
โครงการพัฒนาผู้สอนห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) หลักสูตรที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน รุ่นที่ 1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSFวันที่ 31-1 มิ.ย.2561
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Moodle เพื่อกระตุ้นและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 5
อบรม/สัมมนาทั้งหมด
Top