อบรม/สัมมนา


ม.ค. อบรม Stakeholder’s Needs Analysis and Application สำหรับกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 28 ม.ค. 2566
@ เวลา: 9.00-12.00 น. สถานที่: Zoom

ปิดรับลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
วันที่ประกาศ [9 ม.ค. 2566] [28]
28
ก.พ. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย สำนักวิชา หลักสูตร และหน่วยงานสนับสนุน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ม.วลัยลักษณ์ (WUQA)” 6-7 ก.พ. 2566
@ เวลา: 8.30-16.00 , 8.30-12.00 น.สถานที่: ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ อาคาร B ชั้น 9 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
วันที่ประกาศ [16 ม.ค. 2566] [13]
6-7
ก.พ. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 10 ก.พ.2566
@ เวลา: 10.00-12.00 น. สถานที่: ห้องประชุมเขาหลวง ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา

ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
วันที่ประกาศ [9 ม.ค. 2566] [19]
10
ก.พ. อบรม การประเมินตามสภาพจริง Authentic Assessment ที่ 15 ก.พ. 2566
@ เวลา: 9.00-12.00 น. สถานที่: Zoom

ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
วันที่ประกาศ [9 ม.ค. 2566] [20]
15
ก.พ. อบรม การวิเคราะห์ความต้องการทักษะแรงงานเพื่อการออกแบบหลักสูตรและพัฒนาทักษะผู้เรียน (Skill Mapping) วันที่ 22 ก.พ. 2566
@ เวลา: 13.30-16.30 น. สถานที่: Zoom

ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
วันที่ประกาศ [23 ม.ค. 2566] [14]
22
ก.พ. อบรม บทบาทคณบดีในการจัดการเรียนการสอน วันที่ 23 ก.พ. 2566
@ เวลา: 10.00-12.00 น. สถานที่: ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคาร A โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
วันที่ประกาศ [24 ม.ค. 2566] [4]
23

ค้นพบ รายการ

อบรม/สัมมนาล่าสุด

อบรม บทบาทคณบดีในการจัดการเรียนการสอน วันที่ 23 ก.พ. 2566
อบรม การวิเคราะห์ความต้องการทักษะแรงงานเพื่อการออกแบบหลักสูตรและพัฒนาทักษะผู้เรียน (Skill Mapping) วันที่ 22 ก.พ. 2566
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย สำนักวิชา หลักสูตร และหน่วยงานสนับสนุน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ม.วลัยลักษณ์ (WUQA)” 6-7 ก.พ. 2566
อบรม การประเมินตามสภาพจริง Authentic Assessment ที่ 15 ก.พ. 2566
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 10 ก.พ.2566
อบรม หลักสูตร "การบันทึกข้อมูล มคอ.3 ในระบบบริหารหลักสูตร (TQF)" วันที่ 25 ม.ค. 2566
อบรม หลักสูตร "e-learning เพื่อการเรียนการสอนเชิงรุก" วันที่ 18 ม.ค. 2566
กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง การใช้สื่อภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนการสอน : ประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อบรม Stakeholder’s Needs Analysis and Application สำหรับกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 28 ม.ค. 2566
อบรมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (Version 4.0) วันที่ 13 ม.ค. 2566
อบรม/สัมมนาทั้งหมด
Top