อบรม/สัมมนา


ม.ค. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)” รุ่นที่ 2
@ เวลา: 9.00-16.30, 9.00-16.30 น.สถานที่: ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันที่ประกาศ [27 พ.ย. 2562] [111]
30-31
ก.พ. อบรมการบันทึกข้อมูล TQF.3 ในระบบ TQF รุ่นที่ 1 ในวันที่ 5 ก.พ. 2563
@ เวลา: 13.30-16.30 น. สถานที่: ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ประกาศ [27 ธ.ค. 2562] [59]
5
ก.พ. ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่องการเขียน course syllabus ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF
@ เวลา: 9.00-12.00 น. สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
วันที่ประกาศ [9 ม.ค. 2563] [40]
5
ก.พ. อบรมการบันทึกข้อมูล TQF.3 ในระบบ TQF รุ่นที่ 2 ในวันที่ 6 ก.พ. 2563
@ เวลา: 9.00-12.00 น. สถานที่: ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ประกาศ [9 ม.ค. 2563] [55]
6
ก.พ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม สอนอย่างไรไห้ได้คะแนน 4.5
@ เวลา: 9.00-12.00 น. สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
วันที่ประกาศ [16 ม.ค. 2563] [12]
7

ค้นพบ 1 รายการ

อบรม/สัมมนาล่าสุด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม สอนอย่างไรไห้ได้คะแนน 4.5
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่องการเขียน course syllabus ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF
อบรมการบันทึกข้อมูล TQF.3 ในระบบ TQF รุ่นที่ 2 ในวันที่ 6 ก.พ. 2563
อบรมการบันทึกข้อมูล TQF.3 ในระบบ TQF รุ่นที่ 1 ในวันที่ 5 ก.พ. 2563
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม สอนอย่างไรไห้ได้คะแนน 4.5
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)” รุ่นที่ 2
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)” รุ่นที่ 1
The Pre-UKPSF Self-study course
ประเมินการเรียนรู้ ด้วย socrative
กลยุทธ์การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) Part I สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน UKPSF มิติ A3
อบรม/สัมมนาทั้งหมด
Top