อบรม/สัมมนา


พ.ย. อบรมเชิงปฏิบัติการ "Walailak University Innovation in Education Rubric Workshop" วันที่ 18-19 พ.ย. 2560
@ เวลา: 8.30-16.30, 8.30-16.30 น.สถานที่: ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
วันที่ประกาศ [21 พ.ย. 2560] [2]
18-19
พ.ย. อบรม เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)]”
@ เวลา: 8.30-16.30, 8.30-16.30 น.สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารนวัตกรรม
วันที่ประกาศ [7 พ.ย. 2560] [39]
27-30
ต.ค. การประชุม Teaching Learning Colloquium ครั้งที่ 1/2560
@ เวลา: 15.00-17.00 น. สถานที่: ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่ประกาศ [4 ก.ย. 2560] [49]
12
ก.ย. โครงการอบรม CHE QA Online วันที่ 9 ก.ย. 2560
@ เวลา: 8.30-16.30 น. สถานที่: ห้อง E-Testing 3 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ประกาศ [4 ก.ย. 2560] [26]
9
ส.ค. งานประชุมวิชาการเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย: กระบวนทัศน์ของการศึกษาทั่วไปในอุดมศึกษาไทย
@ เวลา: 8.30-16.30, 8.30-16.30 น.สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
วันที่ประกาศ [16 ส.ค. 2560] [29]
28-29
ส.ค. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “CDIO-based Education” ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560
@ เวลา: 8.30-16.30, 8.30-16.30 น.สถานที่: ห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัด (ห้องบรรยาย) ชั้น 1 อาคารวิชาการ 8
วันที่ประกาศ [16 ส.ค. 2560] [33]
24-25
ส.ค. บรรยาย เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)]”
@ เวลา: 13.00-16.30 น. สถานที่: ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
วันที่ประกาศ [8 ส.ค. 2560] [95]
30
มิ.ย. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Writing a Professional Biography and Conference Abstract"
@ เวลา: 8.30-16.30 น. สถานที่: ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย
วันที่ประกาศ [5 มิ.ย. 2560] [187]
19
เม.ย. โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ” วันที่ 28 เมษายน 2560
@ เวลา: 10.00-12.00 น. สถานที่: ห้อง 301 อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่ประกาศ [15 เม.ย. 2560] [336]
28
มี.ค. การประชุมวิชาการระดับชาติ เรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Classrooms of the Future วันที่ 27-28 มี.ค. 2560
@ เวลา: 8.30-16.30, 8.30-16.30 น.สถานที่: อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่ประกาศ [18 มี.ค. 2560] [293]
27-28

ค้นพบ 63 รายการ

อบรม/สัมมนาล่าสุด

อบรมเชิงปฏิบัติการ "Walailak University Innovation in Education Rubric Workshop" วันที่ 18-19 พ.ย. 2560
อบรม เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)]”
การประชุม Teaching Learning Colloquium ครั้งที่ 1/2560
โครงการอบรม CHE QA Online วันที่ 9 ก.ย. 2560
งานประชุมวิชาการเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย: กระบวนทัศน์ของการศึกษาทั่วไปในอุดมศึกษาไทย
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “CDIO-based Education” ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560
บรรยาย เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)]”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Writing a Professional Biography and Conference Abstract"
โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ” วันที่ 28 เมษายน 2560
การประชุมวิชาการระดับชาติ เรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Classrooms of the Future วันที่ 27-28 มี.ค. 2560
อบรม/สัมมนาทั้งหมด
Top