อบรม/สัมมนา


ต.ค. อบรมเชิงปฏิบัติการ e-Learning วันที่ 12 ต.ค. 2565
@ เวลา: 9.00-12.00 น. สถานที่: ห้องประชุมเขาหลวง ชั้น 2 อาคารวหกิจศึกษา
วันที่ประกาศ [7 ก.ย. 2565] [22]
12
ต.ค. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึก มคอ.3 ในระบบบริหารหลักสูตร (TQF) วันที่ 18 ต.ค. 2565
@ เวลา: 13.30-16.30 น. สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
วันที่ประกาศ [8 ก.ย. 2565] [14]
18
ต.ค. อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน มคอ.3 และ Formative Assessment วันที่ 22 ต.ค.2565
@ เวลา: 9.00-12.00 น. สถานที่: Zoom
วันที่ประกาศ [8 ก.ย. 2565] [20]
22

ค้นพบ รายการ

อบรม/สัมมนาล่าสุด

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึก มคอ.3 ในระบบบริหารหลักสูตร (TQF) วันที่ 18 ต.ค. 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน มคอ.3 และ Formative Assessment วันที่ 22 ต.ค.2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ e-Learning วันที่ 12 ต.ค. 2565
Pre-UKPSF and Writing Application Class 14 (For non-Thai lecturers) Saturday 6th- Sunday 7th August 2022
อบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF สำหรับอาจารย์ชาวไทย รุ่นที่ 13 วันที่ 25-27 มิถุนายน 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน มคอ.3 และ Formative Assessment วันที่ 24 พ.ค. 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ e-Learning วันที่ 25 พ.ค. 2565
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึก มคอ.3 ในระบบบริหารหลักสูตร (TQF) วันที่ 24 พ.ค. 2565
กิจกรรม ความสำคัญของการประเมินผลการสอนของอาจารย์และนักศึกษา วันที่ 30 มี.ค. 2565
อบรมหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีการสอนพลศึกษา วันที่ 12 พ.ค. 2565
อบรม/สัมมนาทั้งหมด
Top