อบรม/สัมมนา


ก.ค. การวัดและประเมินผล วันที่ 22 ก.ค. 2563
@ เวลา: 13.30-15.30 น. สถานที่: Microsoft Teams
วันที่ประกาศ [8 ก.ค. 2563] [33]
22
ก.ค. การออกข้อสอบ วันที่ 24 ก.ค. 2563
@ เวลา: 13.30-15.30 น. สถานที่: Microsoft Teams
วันที่ประกาศ [8 ก.ค. 2563] [14]
24
ก.ค. อบรมการบันทึกข้อมูล มคอ.3 ในระบบบริหารหลักสูตร(TQF) ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF และเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 29 ก.ค. 2563
@ เวลา: 13.30-16.30 น. สถานที่: แจ้งภายหลัง
วันที่ประกาศ [8 ก.ค. 2563] [24]
29

ค้นพบ 1 รายการ

อบรม/สัมมนาล่าสุด

อบรมการบันทึกข้อมูล มคอ.3 ในระบบบริหารหลักสูตร(TQF) ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF และเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 29 ก.ค. 2563
การออกข้อสอบ วันที่ 24 ก.ค. 2563
การวัดและประเมินผล วันที่ 22 ก.ค. 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 8 วันที่ 1-3 ก.ค. 2563 (สำหรับอาจารย์ชาวไทย)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 7 วันที่ 25-26 มิ.ย. 2563 (สำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ การใช้ ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในวันที่ 16 มิ.ย. 2563
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA/WUQA 18-19 มิ.ย. 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 6 วันที่ 5-7 มิ.ย. 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 5 วันที่ 13-15 มี.ค. 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการ elearning (Moodle) วันที่ 11 มี.ค.2563
อบรม/สัมมนาทั้งหมด
Top