อบรม/สัมมนา


ม.ค. อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ E-testing วันที่ 26 ม.ค. 2565
@ เวลา: 13.00-16.30 น. สถานที่: Zoom
วันที่ประกาศ [7 ม.ค. 2565] [23]
26
ม.ค. เทคนิคการสร้างข้อสอบและการจัดทำคลังข้อสอบ วันที่ 27 ม.ค. 2565
@ เวลา: 9.00-16.30 น. สถานที่: Zoom
วันที่ประกาศ [5 ม.ค. 2565] [36]
27
ก.พ. โครงการอบรม ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 รุ่นที่ 1 วันที่ 7 , 9-10 ก.พ. 2565
@ เวลา: 09.00 - 16.30, 09.00 - 16.30 น.สถานที่: Zoom
วันที่ประกาศ [4 ม.ค. 2565] [35]
9-10
มี.ค. อบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF สำหรับอาจารย์ชาวไทย วันที่ 7-9 มีนาคม 2565
@ เวลา: 8.30-16.30, 8.30-13.00 น.สถานที่: แจ้งภายหลัง
วันที่ประกาศ [18 ม.ค. 2565] [4]
7-9

ค้นพบ 1 รายการ

อบรม/สัมมนาล่าสุด

อบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF สำหรับอาจารย์ชาวไทย วันที่ 7-9 มีนาคม 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ E-testing วันที่ 26 ม.ค. 2565
เทคนิคการสร้างข้อสอบและการจัดทำคลังข้อสอบ วันที่ 27 ม.ค. 2565
โครงการอบรม ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 รุ่นที่ 1 วันที่ 7 , 9-10 ก.พ. 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน มคอ.3 และ Formative Assessment วันที่ 22 ธ.ค. 2564
อบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึก มคอ.3 ในระบบบริหารหลักสูตร (TQF) วันที่ 22 ธ.ค. 2564
อบรมเชิงปฏิบัติการ e-Learning วันที่ 23 ธ.ค. 2564
อบรมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (Version 4.0) รุ่นที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom วันที่ 28 ธ.ค. 2564
อบรมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (Version 4.0) รุ่นที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom วันที่ 8 ธ.ค. 2564
อบรม การใช้เครื่องมือดิจิทัลสุดต๊าซเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 1 ธ.ค. 2564
อบรม/สัมมนาทั้งหมด
Top