สรุปการฝึกอบรม
1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 [13] [20 ธ.ค. 2565]
2. แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ OBE : Outcome-Based Education วันที่ 24 พ.ย. 2565 [17] [20 ธ.ค. 2565]

ค้นพบ 2 รายการ

Top