สรุปรายชื่อการได้รับการรับรอง UKPSF ตามระดับการได้รับการรับรอง

เลือกระดับการได้รับการรับรอง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษในระดับ Fellow

Export to Word

Export to Excel

ลำดับ ชื่อ-สกุล สำนักวิชา รุ่น วันที่ได้รับการรับรอง หมายเหตุ
1 รศ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 1
2 ผศ.พญ.นนทพรรณ ผาสุข สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 4 23 ธ.ค. 2563
3 อาจารย์ นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 1
4 อาจารย์ นพ. ปวรุตม์ พวงศรี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 4 14 ม.ค. 2564
5 อาจารย์ ดร.กุลวดี กาญจนะ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 4 19 ม.ค. 2564
6 ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์​ บรรลือพืช สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 4 19 ม.ค. 2564
7 อาจารย์สิริรักษ์ มู่เก็ม สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 4 19 ม.ค. 2564
8 อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นาเอก สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 4 1 ก.พ. 2564
9 ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 4 15 ก.พ. 2564
10 อาจารย์ นพ.ลั่นหล้า อุดมเวช สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 24 ก.พ. 2564
11 รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 3 2 มี.ค. 2563
12 ผศ.ดร.จิรพรรณ ทองสร้อย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 3 2 มี.ค. 2563
13 อาจารย์ นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 3 2 มี.ค. 2563
14 อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ทองบัวแก้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 3 3 มี.ค. 2563
15 ผศ.ดร.ประภาพร จันทร์เอียด สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 3 3 มี.ค. 2563
16 ผศ.ดร.ดุษฎี ชินนาพันธ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 3 18 มี.ค. 2563
17 ผศ.ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 3 1 เม.ย. 2563
18 อาจารย์ พญ.วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 4 3 พ.ย. 2563
19 อาจารย์ พญ.เพ็ญพรรณ เลิศวัฒนชัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 16 ก.ค. 2563
20 อาจารย์ พญ.พิระดา ยินเจริญ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 24 ก.ย. 2563
21 ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 4 16 พ.ย. 2563
22 รศ.ดร.พิชชานีย์ จริยพงศ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 4 24 พ.ย. 2563
23 อาจารย์ ดร.เอื้อมพร หมวดเมือง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 4 1 ธ.ค. 2563
24 อาจารย์ พญ.นภารัตน์ สุขเกลี้ยง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 4 1 ธ.ค. 2563
25 อาจารย์ ดร.อามิต ไจซี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 7 ธ.ค. 2563
26 ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 1 20 ม.ค. 2563
27 อาจารย์ ดร.อรรถรัตน์ พัฒนวงศา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 1
28 อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์ โจมฤทธิ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 20 ม.ค. 2564
29 อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ บุญร่วมแก้ว สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 1
30 อาจารย์ ดร.ลิตวดี เจือบุญ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 9 มี.ค. 2564
31 ผศ.ดร.ชุติมา จันทรัตน์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 2 29 ต.ค. 2562
32 อาจารย์ ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 2 6 ม.ค. 2563
33 อาจารย์ ดร.ธนัชพร แสงไฟ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 2 15 ม.ค. 2563
34 รศ.ดร.สมชาย สวัสดี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 3 7 ก.พ. 2563
35 ผศ.ดร.อภิชาต อธิไภริน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 3 17 ก.พ. 2563
36 อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ ศักดิเศรษฐ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 3 2 มี.ค. 2563
37 ผศ.ดร.น้ำฟ้า เสริมแก้ว สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 3 2 มี.ค. 2563
38 อาจารย์ ดร.ธิพาพรรณ พลายด้วง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 3 17 มี.ค. 2563
39 อาจารย์อภิชญา ชนะวงศ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 3 20 เม.ย. 2563
40 อาจารย์ ดร.ศิราณี ยงประเดิม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 3 5 พ.ค. 2563
41 อาจารย์ ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 1 10 มิ.ย. 2563
42 อาจารย์ศุภลักษณ์ ไพศาล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2563
43 อาจารย์ณัฐพนธ์ ทรงนาคา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 4 23 พ.ย. 2563
44 อาจารย์ ดร.จันทิรา วงศ์เณร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 1 11 ก.พ. 2562
45 ผศ.ดร.วิสาขะ อนันธวัช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 1
46 ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 1
47 ผศ.ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 2 12 พ.ย. 2562
48 อาจารย์ ดร.กฤติกา กาบพลอย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 3 5 พ.ค. 2563
49 รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 3 6 พ.ค. 2563
50 รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 3 28 พ.ค. 2563
51 รศ.ดร.นฤมล มาแทน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 3 2 มิ.ย. 2563
52 อาจารย์สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 3 30 พ.ย. 2563
53 อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 4 20 ม.ค. 2564
54 อาจารย์ ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 1
55 อาจารย์เจริญพร บัวแย้ม สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 4 1 ก.พ. 2564
56 อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 1
57 ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 2 12 พ.ย. 2562
58 ผศ.ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 2 14 พ.ย. 2562
59 อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 2 17 ก.พ. 2563
60 อาจารย์ ดร.วรัญญู วรชาติ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 2 31 มี.ค. 2563
61 ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 3 31 มี.ค. 2563
62 อาจารย์ ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 3 21 พ.ค. 2563
63 อาจารย์ ดร.ยุทธนา เจริญรื่น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 3 27 พ.ค. 2563
64 อาจารย์ ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 3 27 พ.ค. 2563
65 อาจารย์ ดร.เชาวนันท์ ขุนดำ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 4 23 พ.ย. 2563
66 ผศ.โกสินทร์ กาฬรัตน์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 16 พ.ย. 2563
67 อาจารย์ภูวศินทร์ บัวเกษ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 4 14 ม.ค. 2564
68 อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พวยฟุ้ง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 4 14 ม.ค. 2564
69 อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1
70 ผศ.ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 4 19 ม.ค. 2564
71 ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1
72 อาจารย์นิธิมา หนูหลง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 4 14 เม.ย. 2564
73 ผศ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3 2 มี.ค. 2563
74 ผศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2 3 มี.ค. 2563
75 อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุล สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3 31 มี.ค. 2563
76 ผศ.ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3 1 เม.ย. 2563
77 อาจารย์ ดร.สุวรรณา มูเก็ม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2 2 เม.ย. 2563
78 ผศ.ดร.จิรา คงปราณ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3 23 เม.ย. 2563
79 อาจารย์ ดร.ปรีดา สันสาคร สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3 28 พ.ค. 2563
80 อาจารย์ศรุดา คุระเอียด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 4 23 ธ.ค. 2563
81 อาจารย์ ดร.สาลินี ไชยกูล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 4 14 ม.ค. 2564
82 ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 1
83 ผศ.ดร.วิยดา กวานเหียน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 1
84 อาจารย์ ดร.จิราพร เจริญพูล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 1
85 ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 1
86 อาจารย์ ดร.คมกริบ หลงละเลิง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 4 9 ก.พ. 2564
87 ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 2 3 ธ.ค. 2562
88 รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 3
89 รศ.ดร.นุชจรี จีนด้วง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 3 16 มี.ค. 2563
90 อาจารย์ ดร.วุฒิโชติ จันทร์แสนตอ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 2 31 มี.ค. 2563
91 ผศ.ดร.นุรดีนา จารง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 3 20 เม.ย. 2563
92 ผศ.ดร.ขวัญธิดา โคตรพุ้ย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 3 21 เม.ย. 2563
93 อาจารย์ ดร.ปริญญา ว่องไววณิชกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 3 28 พ.ค. 2563
94 ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 1 9 มิ.ย. 2563
95 อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ นิลมาท สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 21 ก.ย. 2563
96 ผศ.ดร.มรกต ชาตาธิคุณ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 22 ก.ย. 2563
97 รศ.ดร.มยุนา ศรีสุภนันต์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 26 ส.ค. 2563
98 อาจารย์สุขสันต์ ช่างเหล็ก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 2 17 ก.ย. 2563
99 อาจารย์ ดร.จารุภา เลขทิพย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 25 พ.ย. 2563
100 อาจารย์ศศิพิมพ์ อิสระวัฒนา สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 4 1 ก.พ. 2564
101 ผศ.นันท์นภัส เพชรคงทอง สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โครงการพิเศษฯ 23 ก.พ. 2564
102 อาจารย์พิชญ์ธิดา พิบูลย์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1
103 อาจารย์สุผาณิต วิเศษสาธร สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 3 30 พ.ย. 2563
104 อาจารย์ทัดดาว รักมาก สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 4 14 ม.ค. 2564
105 อาจารย์ ดร.เกตมาตุ ดวงมณี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 4 19 ม.ค. 2564
106 อาจารย์ ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 1
107 อาจารย์อัญมาศ ภู่เพชร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 12 เม.ย. 2564
108 อาจารย์ ดร.วาริ ว่องวโรปกรณ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2 7 เม.ย. 2563
109 อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 3 2 มิ.ย. 2563
110 ผศ.ดร.อาชว์ พรหมรักษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1
111 รศ.ดร.วิภาวี เดชะปัญญา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1
112 ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 4 19 ม.ค. 2564
113 ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 4 19 ม.ค. 2564
114 ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 4 19 ม.ค. 2564
115 อาจารย์ ดร.อรรถโส ขำวิจิตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1
116 ผศ.ดร.วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 4 19 ม.ค. 2564
117 อาจารย์ ดร.กมล ถิ่นสุราษฎร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 4 21 ม.ค. 2564
118 ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1
119 ผศ.ดร.สราวุธ จันทเขต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1
120 ผศ.ดร.กัมปนาท สุขมาก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 4 1 ก.พ. 2564
121 ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 4 1 ก.พ. 2564
122 ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1
123 ผศ.ดร.สัจจพันธ์ ลีละตานนท์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 4 23 ก.พ. 2564
124 ผศ.อุหมาด หมัดอาด้ำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพิเศษฯ 9 มี.ค. 2564
125 อาจารย์ ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2 26 พ.ย. 2562
126 อาจารย์ ดร.มนเทียร เสร็จกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2 18 ธ.ค. 2562
127 อาจารย์ ดร.เรจีย์ แก้วส่อง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2 20 ม.ค. 2563
128 ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2 24 ก.พ. 2563
129 ผศ.ดร.วิชิตพันธุ์ รองวงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 มี.ค. 2563
130 ผศ.ดร.ปฏิมาพร สุขมาก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 3 2 มี.ค. 2563
131 ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 3
132 อาจารย์ ดร.ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 3 20 เม.ย. 2563
133 รศ.ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 3 20 เม.ย. 2563
134 รศ.ดร.นิรันดร มาแทน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 3 22 เม.ย. 2563
135 ผศ.ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 3 28 เม.ย. 2563
136 ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 3 9 มิ.ย. 2563
137 ผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพิเศษฯ 20 ต.ค. 2563
138 รศ.ดร.สุธน ศรีวะโร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพิเศษฯ 28 พ.ค. 2563
139 อาจารย์ ดร.พักตร์พิมล อึ่งเจริญวิวัฒน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 4 23 ธ.ค. 2563
140 ผศ.ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 1 28 ส.ค. 2561
141 อาจารย์ ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 4 19 ม.ค. 2564
142 อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 1
143 อาจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ น้อยเจริญ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 1 ก.พ. 2564
144 รศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 1
145 ผศ.ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 4 23 ก.พ. 2564
146 ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ไหลภาภรณ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 4 23 ก.พ. 2564
147 อาจารย์ ดร.สัมภาส ฉีดเกตุ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 1
148 รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2 5 ส.ค. 2562
149 ผศ.ดร.พิชญาภัค วินทะชัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2 30 ต.ค. 2562
150 อาจารย์ ดร.ชลพิสุทธิ์ ตันตาปกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 4 22 มี.ค. 2564
151 ผศ.ดร.จริยา สากยโรจน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2 12 พ.ย. 2562
152 ผศ.ดร.หทัยชนก คมเม่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 4 14 เม.ย. 2564
153 ผศ.ดร.พรรณศิริ ดำโอ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2 14 พ.ย. 2562
154 ผศ.ดร.โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2
155 ผศ.ดร.สุจิตรา ภู่ระหงษ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2 17 ก.พ. 2563
156 ผศ.จันทิรา รัตนรัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2 9 มี.ค. 2563
157 ผศ.ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 9 มิ.ย. 2563
158 อาจารย์ ดร.ชมพูนุท นันทเมธี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 9 มิ.ย. 2563
159 ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 29 ก.ค. 2563
160 อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 21 ก.ย. 2563
161 ผศ.ดร.อัปสร บุญยัง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 21 ก.ย. 2563
162 อาจารย์ ดร.สุดธิดา สังข์พุ่ม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 21 ก.ย. 2563
163 ผศ.ดร.ภารวี รัตนกิจ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 22 ก.ย. 2563
164 รศ.ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 22 ก.ย. 2563
165 ผศ.ดร.วนิดา ลิ่มมั่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 22 ก.ย. 2563
166 ผศ.ดร.พิเชษฐ์ จิตต์เจนการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 19 ต.ค. 2563
167 รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 24 ก.ย. 2563
168 ผศ.ดร.สุทัศนา ณ พัทลุง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 4 3 พ.ย. 2563
169 ผศ.ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 4 19 พ.ย. 2563
170 อาจารย์อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 1 11 ก.พ. 2562
171 อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 4 1 ก.พ. 2564
172 อาจารย์ศิวรุฒ ลายคราม สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 14 ก.ย. 2563
173 อาจารย์เฝิง หมิน (Aj.Feng Min) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 23 ธ.ค. 2563
174 อาจารย์เบนจามิน พันเมย (Aj.Benjamin Panmei) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 19 ม.ค. 2564
175 อาจารย์ ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 1
176 ผศ.ดร.รุ่งเรือง จันทา สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 4 19 ม.ค. 2564
177 ผศ.ดร.ลักษณ์นารา ขวัญชุม สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 4 20 ม.ค. 2564
178 อาจารย์ ดร.เขมนิจ วัฒนทินโชติ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 1 ก.พ. 2564
179 ผศ.ดร.ลัคนา พิมพ์จันทร์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 1
180 อาจารย์แอนนิสา ลอร่า มาเรต้า (Aj.Annisa Laura Maretha) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 23 ก.พ. 2564
181 อาจารย์อุสวาตุน คาซานา (Aj.Uswatun Khasanah) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 9 ก.พ. 2564
182 อาจารย์ ดร.เจเน็ท ซูดานโก คาสต้า (Dr.Janet Sudango Casta) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 23 ก.พ. 2564
183 อาจารย์ ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 4 10 มี.ค. 2564
184 ผศ.ดร.บูดี้ วาลูโย (Assist.Prof.Dr.Budi Waluyo) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 3 17 มี.ค. 2563
185 อาจารย์ ดร.อาลี อัซฮาบี (Dr.Ali Zahabi) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 3 17 มี.ค. 2563
186 รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 2 5 มิ.ย. 2563
187 อาจารย์มาร์ค เทรวี (Aj.Mark Treve) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 24 ส.ค. 2563
188 อาจารย์เหนียน นูเอต อัน (Aj.Nguyen Nguyet Anh) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 26 ส.ค. 2563 ลาออก
189 อาจารย์ทินลี่ วังดี้ (Mr.Thinley Wangdi) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 26 ส.ค. 2563
190 อาจารย์มาร์ค เบดูยา อูลา (Aj.Mark Bedoya Ulla) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 26 ส.ค. 2563
191 อาจารย์กิกิ จูลี อังโกโร (Aj.Kiki Juli Anggoro) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 26 ส.ค. 2563
192 อาจารย์นูร ไลลาทัล โรเฟีย (Aj.Nur Lailatur Rofiah) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 9 ก.ย. 2563
193 อาจารย์ลิม จง ยิว (Aj.Lim Chong Ewe) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 11 ก.ย. 2563
194 อาจารย์ฮงพงโว ริงฟาห์โซ ซิมิค (Aj.Hungpungwo Ringphaso Zimik) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ
195 อาจารย์มลชฎาภร สุขการ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 14 ต.ค. 2563
196 อาจารย์ราห์มาห์ บาโกโก สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 16 ต.ค. 2563
197 อาจารย์วิลเลี่ยม เจอาร์ ฟรานโก พีราเลส (Mr.William JR Franco Perales) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 26 ต.ค. 2563
198 อาจารย์ ดร.นันทพร กลิ่นจันทร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 14 ธ.ค. 2563
199 อาจารย์พรชนุตร ชุมภูนุช สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 15 ธ.ค. 2563
200 อาจารย์ วิรัมภา ตั้งไล่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 4 14 ม.ค. 2564
201 อาจารย์ ดร.นิดารัตน์ ชูวิเชียร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 1
202 อาจารย์ ดร.อรเพ็ญ สุขะวัลลิ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 1 11 มี.ค. 2562
203 รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 1 20 มิ.ย. 2562
204 ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2 14 พ.ย. 2562
205 อาจารย์ ดร.ชิดชนก มยูรภักดิ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2
206 อาจารย์กรรณิการ์ แสงประจง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 3 6 พ.ค. 2563
207 ผศ.กำไล สมรักษ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 3 6 พ.ค. 2563
208 อาจารย์จันทร์จุรีย์ ถือทอง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 3 6 พ.ค. 2563
209 อาจารย์กนกวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 3 29 พ.ค. 2563
210 อาจารย์จิราวรรณ คล้ายวิเศษ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 3 2 มิ.ย. 2563
211 อาจารย์สินีนาฏ นาคศรี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2563
212 อาจารย์จินดารัตน์ สมใจนึก สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2563
213 ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 4 ส.ค. 2563
214 ผศ.ถิรวรรณ ทองวล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 4 ส.ค. 2563 ลาออก
215 อาจารย์ลักษมล ลักษณะวิมล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 5 ส.ค. 2563
216 อาจารย์น้ำฝน ฤทธิ์ภักดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 26 ส.ค. 2563
217 อาจารย์จันทรวดี สพานทอง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 26 ส.ค. 2563
218 อาจารย์เกวลี วัชราทักษิณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 26 ส.ค. 2563
219 อาจารย์ศุภกาญจน์ โอภาสรัตนากร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 26 ส.ค. 2563
220 อาจารย์มณฑา สายธารวาณิตร์กุล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 26 ส.ค. 2563 ลาออก
221 อาจารย์สุดา ใจห้าว สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 8 ก.ย. 2563
222 อาจารย์อุษา น่วมเพชร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 9 ก.ย. 2563
223 อาจารย์กรรณิการ์ ศรีสมทรง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 11 ก.ย. 2563
224 อาจารย์ ดร.อรทัย นนทเภท สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 9 ก.ย. 2563
225 อาจารย์กิ่งกมล เพชรศรี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 21 ก.ย. 2563
226 อาจารย์ทิพวรรณ บุญสนอง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 22 ก.ย. 2563
227 อาจารย์รัชฏากรณ์ ธรรมรัตน์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 22 ก.ย. 2563
228 ผศ.ธนวรรณ สงประเสริฐ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 20 ต.ค. 2563
229 อาจารย์พัสตราภรณ์ แก้วพะวงค์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 23 พ.ย. 2563
230 อาจารย์ ดร.ชนวัฒน์ ชุณหวิกสิต สำนักวิชาการจัดการ 1 ลาออก
231 อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ สำนักวิชาการจัดการ 1
232 อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม สำนักวิชาการจัดการ 1
233 อาจารย์หทัยกาญจน์ นุ่นเดช สำนักวิชาการจัดการ 4 1 ก.พ. 2564
234 อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส สำนักวิชาการจัดการ 4 1 ก.พ. 2564
235 อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง สำนักวิชาการจัดการ 1
236 ผศ.ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล สำนักวิชาการจัดการ 2 16 ธ.ค. 2562
237 ผศ.ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช สำนักวิชาการจัดการ 2 20 ม.ค. 2563
238 ผศ.ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม สำนักวิชาการจัดการ 3 17 ก.พ. 2563
239 ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี สำนักวิชาการจัดการ 3 17 ก.พ. 2563
240 อาจารย์ปวิธ ตันสกุล สำนักวิชาการจัดการ 2 2 มี.ค. 2563
241 อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา สำนักวิชาการจัดการ 3 28 พ.ค. 2563
242 อาจารย์ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์ สำนักวิชาการจัดการ โครงการพิเศษฯ 11 ก.ย. 2563
243 อาจารย์ธนาภา ช่วยแก้ว สำนักวิชาการจัดการ โครงการพิเศษฯ 23 พ.ย. 2563
244 อาจารย์ ดร.นิษฐิดา สุดใหม่ สำนักวิชาการจัดการ 3 2 ธ.ค. 2563
245 อาจารย์ ดร.นภารัตน์ สุทธิเดช วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 4 9 ธ.ค. 2563
246 อาจารย์ น.สพ.ดร.ทศพล ธำรงสุวรรณกิจ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 2 14 เม.ย. 2563
247 อาจารย์ ดร.สุชิตา มานะจิตต์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการพิเศษฯ 11 ก.ย. 2563
248 อาจารย์ ดร.ชูบาร์ม ปาทัก (Dr. Shubham Pathak) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการพิเศษฯ 21 ต.ค. 2563
249 อาจารย์วาลุกา เอมเอก บัณฑิตวิทยาลัย 1

หมายเหตุ

1. ไม่เรียงลำดับก่อนหลังการได้การรับรอง
2. รุ่นที่ 1 เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 27 พ.ย.2560 - 22 ก.พ. 2561
3. รุ่นที่ 2 เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 11 ก.พ.2562 - 16 พ.ค. 2562
3. รุ่นที่ 3 เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 10 มิ.ย.2562 - 10 ต.ค. 2562
Top