สรุปรายชื่อการได้รับการรับรอง UKPSF ตามระดับการได้รับการรับรอง

เลือกระดับการได้รับการรับรอง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษในระดับ Fellow

Export to Word

Export to Excel

ลำดับ ชื่อ-สกุล สำนักวิชา รุ่น วันที่ได้รับการรับรอง หมายเหตุ
1 รศ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 1
2 ผศ.พญ.นนทพรรณ ผาสุข สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 4 23 ธ.ค. 2563
3 อาจารย์ นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 1
4 อาจารย์ นพ. ปวรุตม์ พวงศรี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 4 14 ม.ค. 2564
5 ผศ.ดร.กุลวดี กาญจนะ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 4 19 ม.ค. 2564
6 ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์​ บรรลือพืช สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 4 19 ม.ค. 2564
7 อาจารย์สิริรักษ์ มู่เก็ม สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 4 19 ม.ค. 2564
8 ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นาเอก สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 4 1 ก.พ. 2564
9 ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 4 15 ก.พ. 2564
10 อาจารย์ นพ.ลั่นหล้า อุดมเวช สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 24 ก.พ. 2564
11 อาจารย์ พญ.ดวงกมล ศิริอาชวะวัฒน์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 16 มิ.ย. 2564
12 รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 3 2 มี.ค. 2563
13 ผศ.ดร.จิรพรรณ ทองสร้อย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 3 2 มี.ค. 2563
14 อาจารย์ นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 3 2 มี.ค. 2563
15 ผศ.ดร.ทิพย์สุดา ทองบัวแก้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 3 3 มี.ค. 2563
16 ผศ.ดร.ประภาพร จันทร์เอียด สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 3 3 มี.ค. 2563
17 ผศ.ดร.ดุษฎี ชินนาพันธ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 3 18 มี.ค. 2563
18 ผศ.ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 3 1 เม.ย. 2563
19 ผศ.ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 17 ส.ค. 2564
20 ผศ.พญ.วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 4 3 พ.ย. 2563
21 ผศ.ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 22 ก.ย. 2564
22 อาจารย์ พญ.เพ็ญพรรณ เลิศวัฒนชัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 16 ก.ค. 2563
23 ผศ.ดร.พุทธรดา นิลเอสงค์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 7 ต.ค. 2564
24 อาจารย์ พญ.พิระดา ยินเจริญ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 24 ก.ย. 2563
25 ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 4 16 พ.ย. 2563
26 รศ.ดร.พิชชานีย์ จริยพงศ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 4 24 พ.ย. 2563
27 อาจารย์ ดร.เอื้อมพร หมวดเมือง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 4 1 ธ.ค. 2563
28 ผศ.พญ.นภารัตน์ สุขเกลี้ยง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 4 1 ธ.ค. 2563
29 อาจารย์ ดร.อามิต ไจซี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 7 ธ.ค. 2563
30 ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 1 20 ม.ค. 2563
31 อาจารย์ ดร.อรรถรัตน์ พัฒนวงศา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 1
32 อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์ โจมฤทธิ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 20 ม.ค. 2564
33 อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ บุญร่วมแก้ว สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 1
34 อาจารย์ ดร.ลิตวดี เจือบุญ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 9 มี.ค. 2564
35 ผศ.ดร.ชุติมา จันทรัตน์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 2 29 ต.ค. 2562
36 อาจารย์ ดร.ธิดา โสตถิโยธิน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 1 มิ.ย. 2564
37 ผศ.ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 2 6 ม.ค. 2563
38 ผศ.ดร.ธนัชพร แสงไฟ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 2 15 ม.ค. 2563
39 รศ.ดร.สมชาย สวัสดี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 3 7 ก.พ. 2563
40 ผศ.ดร.อภิชาต อธิไภริน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 3 17 ก.พ. 2563
41 อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ ศักดิเศรษฐ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 3 2 มี.ค. 2563
42 ผศ.ดร.น้ำฟ้า เสริมแก้ว สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 3 2 มี.ค. 2563
43 อาจารย์ ดร.ธิพาพรรณ พลายด้วง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 3 17 มี.ค. 2563
44 อาจารย์อภิชญา ชนะวงศ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 3 20 เม.ย. 2563
45 อาจารย์ ดร.ศิราณี ยงประเดิม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 3 5 พ.ค. 2563
46 อาจารย์ทิวาพร ทองสุทธิ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 8 ก.ย. 2564
47 อาจารย์ ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 1 10 มิ.ย. 2563
48 อาจารย์ศุภลักษณ์ ไพศาล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2563
49 อาจารย์สาวิตรี เหล่าไพบูลย์กุล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 6 ต.ค. 2564
50 อาจารย์วรัชยา ช่วยกาญจน์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 1 พ.ย. 2564
51 อาจารย์ธมลวรรณ หวังอนุตตร สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 1 พ.ย. 2564
52 อาจารย์ ดร.ณัฐิกานต์ นกแก้ว สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 1 พ.ย. 2564
53 อาจารย์ฐาปนีย์ ชินวงค์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 8 พ.ย. 2564
54 อาจารย์ ดร.บุษบรรณ สุขกาญจน์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 16 พ.ย. 2564
55 อาจารย์ณัฐพนธ์ ทรงนาคา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 4 23 พ.ย. 2563
56 อาจารย์ ดร.จันทิรา วงศ์เณร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 1 11 ก.พ. 2562
57 ผศ.ดร.วิสาขะ อนันธวัช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 1
58 ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 1
59 ผศ.ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 2 12 พ.ย. 2562
60 รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการพิเศษฯ 22 ก.ค. 2564
61 รศ.ดร.วาริน อินทนา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
62 ผศ.ดร.นิสา แซ่หลี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการพิเศษฯ 4 ส.ค. 2564
63 อาจารย์ ดร.กฤติกา กาบพลอย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 3 5 พ.ค. 2563
64 รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 3 6 พ.ค. 2563
65 รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 3 28 พ.ค. 2563
66 รศ.ดร.นฤมล มาแทน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 3 2 มิ.ย. 2563
67 อาจารย์สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 3 30 พ.ย. 2563
68 อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 4 20 ม.ค. 2564
69 อาจารย์ ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 1
70 อาจารย์เจริญพร บัวแย้ม สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 4 1 ก.พ. 2564
71 อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 1
72 ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 2 12 พ.ย. 2562
73 ผศ.ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 2 14 พ.ย. 2562
74 อาจารย์ ดร.นภารัตน์ ชูเกิด สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 4 9 มิ.ย. 2564
75 อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 2 17 ก.พ. 2563
76 อาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 22 ก.ค. 2564
77 อาจารย์ ดร.วรัญญู วรชาติ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 2 31 มี.ค. 2563
78 ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 3 31 มี.ค. 2563
79 อาจารย์วรรณรัตน์ นาที สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 4 ส.ค. 2564
80 อาจารย์ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 9 มิ.ย. 2564
81 ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 17 ส.ค. 2564
82 อาจารย์ ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 3 21 พ.ค. 2563
83 อาจารย์ ดร.ยุทธนา เจริญรื่น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 3 27 พ.ค. 2563
84 อาจารย์ ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 3 27 พ.ค. 2563
85 อาจารย์บุศรินทร์ นันทะเขต สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 3 ก.ย. 2564
86 อาจารย์ ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 12 ต.ค. 2564
87 อาจารย์ ดร.เชาวนันท์ ขุนดำ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 4 23 พ.ย. 2563
88 ผศ.โกสินทร์ กาฬรัตน์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 16 พ.ย. 2563
89 อาจารย์ภูวศินทร์ บัวเกษ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 4 14 ม.ค. 2564
90 อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พวยฟุ้ง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 4 14 ม.ค. 2564
91 อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1
92 ผศ.ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 4 19 ม.ค. 2564
93 ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1
94 อาจารย์นิธิมา หนูหลง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 4 14 เม.ย. 2564
95 อาจารย์ปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 25 พ.ค. 2564
96 อาจารย์ดร.ดนิตา จำปาแก้ว สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 28 เม.ย. 2564
97 รศ.ดร.ศศิธร ธนะภพ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 2 มิ.ย. 2564
98 ผศ.ดร.ปนัดดา พิบูลย์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 16 มิ.ย. 2564
99 ผศ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 28 มิ.ย. 2564
100 ผศ.อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 30 มิ.ย. 2564
101 ผศ.ดร.สรัญญา มณีรัตนาศักดิ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 29 มิ.ย. 2564
102 รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 22 ก.ค. 2564
103 ผศ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3 2 มี.ค. 2563
104 ผศ.จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 28 ก.ค. 2564
105 รศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2 3 มี.ค. 2563
106 อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
107 อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุล สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3 31 มี.ค. 2563
108 ผศ.ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3 1 เม.ย. 2563
109 อาจารย์ ดร.คัว ง็อก เลอ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 4 ส.ค. 2564
110 อาจารย์นัทชา นารมย์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
111 อาจารย์ ดร.สุวรรณา มูเก็ม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2 2 เม.ย. 2563
112 อาจารย์พัฒน์ธิดา ทองขาว สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 5 ส.ค. 2564
113 อาจารย์วรางคณา ศรีหมอก สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 4 ส.ค. 2564
114 ผศ.ดร.จิรา คงปราณ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3 23 เม.ย. 2563
115 รศ.ดร.จำนงค์ ธนะภพ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 5 ส.ค. 2564
116 อาจารย์ ดร.ปรีดา สันสาคร สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3 28 พ.ค. 2563
117 อาจารย์สุกฤษฎิ์ สังฆะโน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 20 ส.ค. 2564
118 อาจารย์โองการ หรันเต๊ะ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 14 ต.ค. 2564
119 ผศ.ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 4 ต.ค. 2564
120 อาจารย์ศรุดา คุระเอียด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 4 23 ธ.ค. 2563
121 อาจารย์ ดร.สาลินี ไชยกูล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 4 14 ม.ค. 2564
122 รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 1
123 รศ.ดร.วิยดา กวานเหียน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 1
124 อาจารย์ ดร.จิราพร เจริญพูล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 1
125 ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 1
126 อาจารย์ ดร.คมกริบ หลงละเลิง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 4 9 ก.พ. 2564
127 ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 2 3 ธ.ค. 2562
128 อาจารย์ศิรินทิพย์ ภักดี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 1 มิ.ย. 2564
129 อาจารย์เครือแก้ว เตียประพงษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 2 มิ.ย. 2564
130 อาจารย์สุพัตรา ไชยบาล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 2 มิ.ย. 2564
131 อาจารย์ชลธิชา รมยะสมิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 9 มิ.ย. 2564
132 อาจารย์ ดร.ปัทมาภรณ์ ขวัญแก้ว สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 30 มิ.ย. 2564
133 อาจารย์กนก เตียประพงษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 7 ก.ค. 2564
134 อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ เซ่งโห้ย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 20 ก.ค. 2564
135 อาจารย์อิศรา ประจงไสย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 22 ก.ค. 2564
136 ผศ.ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 22 ก.ค. 2564
137 ผศ.ดร.มาลาตี ตาเยะ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 28 ก.ค. 2564
138 อาจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 28 ก.ค. 2564
139 ผศ.ดร.ธันวดี คล่องแคล่ว สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
140 อาจารย์ ดร.กุลวดี หนูหนอง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
141 รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 3
142 อาจารย์ ดร.ชฎาภา รุ่งเรืองใบหยก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
143 อาจารย์วลัยนิภา หาพุทธา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
144 รศ.ดร.นุชจรี จีนด้วง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 3 16 มี.ค. 2563
145 อาจารย์ ดร.วุฒิโชติ จันทร์แสนตอ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 2 31 มี.ค. 2563 ลาออก
146 อาจารย์กันต์ฤทัย สิริวรกุลศักดิ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
147 ผศ.ดร.อัปษร สัตยาคม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 4 ส.ค. 2564
148 ผศ.ดร.นุรดีนา จารง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 3 20 เม.ย. 2563
149 ผศ.ดร.ขวัญธิดา โคตรพุ้ย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 3 21 เม.ย. 2563
150 อาจารย์ ดร.วนิดา มาลา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 5 ส.ค. 2564
151 อาจารย์เนตรชนก เจียรมาศ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 17 ส.ค. 2564
152 อาจารย์ไฮฟะ นิตยรักษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 17 ส.ค. 2564
153 อาจารย์ ดร.ดวงใจ ผิวคำ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 17 ส.ค. 2564
154 อาจารย์ ดร.ปริญญา ว่องไววณิชกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 3 28 พ.ค. 2563
155 ผศ.ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 25 ก.ย. 2564
156 อาจารย์ดร.ชฎายุ อุดม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 3 ก.ย. 2564
157 อาจารย์ ดร.อรชุมา เมืองสอน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 8 ก.ย. 2564
158 ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 1 9 มิ.ย. 2563
159 อาจารย์ ดร.นันทวัน วังเมือง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 4 ต.ค. 2564
160 อาจารย์ ดร.ชุติมา รัตนวรรณ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 26 ต.ค. 2564
161 ผศ.ดร.สุริยัน สุขติ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 1 พ.ย. 2564
162 ผศ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 8 พ.ย. 2564
163 อาจารย์ ดร.วันทนีย์ โยชน์ชัยสาร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 8 พ.ย. 2564
164 ผศ.ดร.จิรารัตน์ สองสี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 8 พ.ย. 2564
165 อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ นิลมาท สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 21 ก.ย. 2563
166 ผศ.ดร.มรกต ชาตาธิคุณ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 22 ก.ย. 2563
167 รศ.ดร.มยุนา ศรีสุภนันต์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 26 ส.ค. 2563
168 อาจารย์สุขสันต์ ช่างเหล็ก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 2 17 ก.ย. 2563
169 อาจารย์ ดร.จารุภา เลขทิพย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 25 พ.ย. 2563
170 อาจารย์ศศิพิมพ์ อิสระวัฒนา สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 4 1 ก.พ. 2564
171 ผศ.นันท์นภัส เพชรคงทอง สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โครงการพิเศษฯ 23 ก.พ. 2564
172 อาจารย์พิชญ์ธิดา พิบูลย์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1
173 ผศ.ภริตพร แก้วแกมเสือ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โครงการพิเศษฯ 20 ก.ค. 2564
174 ผศ.ปรัชญา กฤษณะพันธ์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
175 อาจารย์พรทิพย์ กิ้มนวน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โครงการพิเศษฯ 4 ส.ค. 2564
176 อาจารย์ ดร. รวินทร์ ถิ่นนคร สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โครงการพิเศษฯ 1 ก.ย. 2564
177 อาจารย์จาตุรันต์ พิบูลย์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โครงการพิเศษฯ 8 ก.ย. 2564
178 อาจารย์จิตติมา พีระพัฒน์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โครงการพิเศษฯ 5 ส.ค. 2564
179 อาจารย์สุผาณิต วิเศษสาธร สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 3 30 พ.ย. 2563
180 อาจารย์ทัดดาว รักมาก สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 4 14 ม.ค. 2564
181 อาจารย์ ดร.เกตมาตุ ดวงมณี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 4 19 ม.ค. 2564
182 ผศ.ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 1
183 อาจารย์อัญมาศ ภู่เพชร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 12 เม.ย. 2564
184 อาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 1 มิ.ย. 2564
185 ผศ.ดร.ไพรินทร์ ศรีสินทร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 28 มิ.ย. 2564
186 อาจารย์ ดร.ภาวเรศ ฟูน้อย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 28 มิ.ย. 2564
187 อาจารย์ไซม่อน ม็อกซอน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 28 มิ.ย. 2564
188 อาจารย์กัญญณัฐ ลัคคะนายก สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 4 ส.ค. 2564
189 อาจารย์ ดร.วาริ ว่องวโรปกรณ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2 7 เม.ย. 2563
190 อาจารย์ภูมิ ชาญป้อม สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 5 ส.ค. 2564
191 อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 3 2 มิ.ย. 2563
192 อาจารย์คำแก้ว มณีโรจน์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 10 ก.ย. 2564
193 อาจารย์ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 2 ต.ค. 2564
194 อาจารย์อนุชสรา เรืองมาก สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 2 ต.ค. 2564
195 อาจารย์ศิริคุณ พันธ์รังษี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 25 ต.ค. 2564
196 รศ.ดร.อาชว์ พรหมรักษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1
197 รศ.ดร.วิภาวี เดชะปัญญา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1
198 ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 4 19 ม.ค. 2564
199 ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 4 19 ม.ค. 2564
200 ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 4 19 ม.ค. 2564
201 ผศ.ดร.อรรถโส ขำวิจิตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1
202 ผศ.ดร.วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 4 19 ม.ค. 2564
203 ผศ.ดร.กมล ถิ่นสุราษฎร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 4 21 ม.ค. 2564
204 ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1
205 ผศ.ดร.สราวุธ จันทเขต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1
206 ผศ.ดร.กัมปนาท สุขมาก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 4 1 ก.พ. 2564
207 ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 4 1 ก.พ. 2564
208 ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1
209 ผศ.ดร.สัจจพันธ์ ลีละตานนท์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 4 23 ก.พ. 2564
210 ผศ.อุหมาด หมัดอาด้ำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพิเศษฯ 9 มี.ค. 2564
211 อาจารย์ ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2 26 พ.ย. 2562
212 ผศ.ดร.มนเทียร เสร็จกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2 18 ธ.ค. 2562
213 อาจารย์ ดร.เรจีย์ แก้วส่อง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2 20 ม.ค. 2563 ลาออก
214 ผศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพิเศษฯ 28 มิ.ย. 2564
215 ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2 24 ก.พ. 2563
216 ผศ.ดร.วิชิตพันธุ์ รองวงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 มี.ค. 2563
217 ผศ.ดร.ปฏิมาพร สุขมาก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 3 2 มี.ค. 2563
218 ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 3
219 ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพิเศษฯ 4 ส.ค. 2564
220 อาจารย์ ดร.ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 3 20 เม.ย. 2563
221 รศ.ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 3 20 เม.ย. 2563
222 รศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพิเศษฯ 5 ส.ค. 2564
223 รศ.ดร.นิรันดร มาแทน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 3 22 เม.ย. 2563
224 ผศ.ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 3 28 เม.ย. 2563
225 ผศ.ดร.เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพิเศษฯ 5 ส.ค. 2564
226 ผศ.ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
227 ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 3 9 มิ.ย. 2563
228 อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพิเศษฯ 9 พ.ย. 2564
229 ผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพิเศษฯ 20 ต.ค. 2563
230 รศ.ดร.สุธน ศรีวะโร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพิเศษฯ 28 พ.ค. 2563
231 ผศ.ดร.พักตร์พิมล อึ่งเจริญวิวัฒน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 4 23 ธ.ค. 2563
232 ผศ.ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 1 28 ส.ค. 2561
233 ผศ.ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 4 19 ม.ค. 2564
234 อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 1
235 อาจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ น้อยเจริญ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 1 ก.พ. 2564
236 รศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 1
237 ผศ.ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 4 23 ก.พ. 2564
238 ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ไหลภาภรณ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 4 23 ก.พ. 2564
239 อาจารย์ ดร.สัมภาส ฉีดเกตุ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 1
240 รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2 5 ส.ค. 2562
241 ผศ.ดร.พิชญาภัค วินทะชัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2 30 ต.ค. 2562
242 ผศ.ดร.ชลพิสุทธิ์ ตันตาปกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 4 22 มี.ค. 2564
243 ผศ.ดร.จริยา สากยโรจน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2 12 พ.ย. 2562
244 ผศ.ดร.หทัยชนก คมเม่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 4 14 เม.ย. 2564
245 ผศ.ดร.พรรณศิริ ดำโอ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2 14 พ.ย. 2562
246 อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ประถม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 25 พ.ค. 2564
247 ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 4 9 มิ.ย. 2564
248 ผศ.ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 4 9 มิ.ย. 2564
249 ผศ.ดร.โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2
250 รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 28 มิ.ย. 2564
251 ผศ.ดร.สุจิตรา ภู่ระหงษ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2 17 ก.พ. 2563
252 ผศ.จันทิรา รัตนรัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2 9 มี.ค. 2563
253 ผศ.ดร.นิยม กำลังดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564 ลาออก
254 อาจารย์ ดร.ปิลันธน์ แสนสุข สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 25 ส.ค. 2564
255 ผศ.ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 9 มิ.ย. 2563
256 ผศ.ดร.ชมพูนุท นันทเมธี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 9 มิ.ย. 2563
257 อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ การบรรจง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 5 ส.ค. 2564
258 ผศ.ดร.กชพรรณ กาญจนะ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 20 ก.ย. 2564
259 รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 22 ก.ย. 2564
260 ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 29 ก.ค. 2563
261 อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 21 ก.ย. 2563
262 ผศ.ดร.อัปสร บุญยัง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 21 ก.ย. 2563
263 อาจารย์ ดร.สุดธิดา สังข์พุ่ม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 21 ก.ย. 2563
264 ผศ.ดร.ภารวี รัตนกิจ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 22 ก.ย. 2563
265 รศ.ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 22 ก.ย. 2563
266 ผศ.ดร.วนิดา ลิ่มมั่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 22 ก.ย. 2563
267 ผศ.ดร.พิเชษฐ์ จิตต์เจนการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 19 ต.ค. 2563
268 รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 24 ก.ย. 2563
269 ผศ.ดร.สุทัศนา ณ พัทลุง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 4 3 พ.ย. 2563
270 ผศ.ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 4 19 พ.ย. 2563
271 อาจารย์อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 1 11 ก.พ. 2562
272 อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 4 1 ก.พ. 2564
273 ผศ.จินตนา อุณหะไวทยะ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 7 ก.ค. 2564
274 อาจารย์ธนรัตน์ มังคุด สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
275 ผศ.ดร.สมจินตนา คุ้มภัย สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
276 อาจารย์เพ็ญศรี พานิช สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
277 อาจารย์นฤมล กล้าทุกวัน สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 26 ส.ค. 2564
278 อาจารย์ทรรศนะ นวลสมศรี สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 5 ส.ค. 2564
279 อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ พวงจินดา สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 24 ต.ค. 2564
280 อาจารย์ศิวรุฒ ลายคราม สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 14 ก.ย. 2563
281 อาจารย์จิรวัฒน์ แสงทอง สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 19 พ.ย. 2564
282 ผศ.ดร.ทัศนียา บริพิศ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 29 พ.ย. 2564
283 อาจารย์เฝิง หมิน (Aj.Feng Min) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 23 ธ.ค. 2563
284 อาจารย์เบนจามิน พันเมย (Aj.Benjamin Panmei) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 19 ม.ค. 2564
285 อาจารย์ ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 1
286 ผศ.ดร.รุ่งเรือง จันทา สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 4 19 ม.ค. 2564
287 ผศ.ดร.ลักษณ์นารา ขวัญชุม สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 4 20 ม.ค. 2564
288 อาจารย์ ดร.เขมนิจ วัฒนทินโชติ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 1 ก.พ. 2564
289 ผศ.ดร.ลัคนา พิมพ์จันทร์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 1
290 อาจารย์แอนนิสา ลอร่า มาเรต้า (Aj.Annisa Laura Maretha) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 23 ก.พ. 2564
291 อาจารย์อุสวาตุน คาซานา (Aj.Uswatun Khasanah) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 9 ก.พ. 2564
292 อาจารย์ ดร.เจเน็ท ซูดานโก คาสต้า (Dr.Janet Sudango Casta) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 23 ก.พ. 2564
293 ผศ.ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 4 10 มี.ค. 2564
294 อาจารย์ ดร.ซานดีพ ลอยด์ แคชแชป (Dr. Sandeep Lloyd Kachchhap) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 20 เม.ย. 2564
295 อาจารย์เนอมาลา (Aj.Nurmala) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 20 เม.ย. 2564
296 อาจารย์แดซีดิล แทนโก ตวน (Aj.Dacedille Tanco Tuan) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 14 เม.ย. 2564
297 อาจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ พลราชม สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 4 9 มิ.ย. 2564
298 อาจารย์เนอ คู อมีเลีย บินติ คู โดริส สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 9 มิ.ย. 2564
299 อาจารย์เจนจิรา แก้วรัตน์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 16 มิ.ย. 2564
300 อาจารย์มณีรัตน์ กำลังเกื้อ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 28 ก.ค. 2564
301 ผศ.ดร.บูดี้ วาลูโย (Assist.Prof.Dr.Budi Waluyo) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 3 17 มี.ค. 2563
302 อาจารย์ ดร.อาลี อัซฮาบี (Dr.Ali Zahabi) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 3 17 มี.ค. 2563
303 ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
304 อาจารย์กิตติ เชาวนะ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 31 ส.ค. 2564
305 อาจารย์เจสโทนี่ ซัลกาโด อาคิวาร์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 1 ก.ย. 2564
306 รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 2 5 มิ.ย. 2563
307 ผศ.ปิยชาติ สึงตี สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 22 ก.ย. 2564
308 อาจารย์พัชรพร สาลี สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 28 ก.ย. 2564
309 อาจารย์สุวิตา แก้วอารีลาภ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 4 ต.ค. 2564
310 อาจารย์มาร์ค เทรวี (Aj.Mark Treve) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 24 ส.ค. 2563
311 อาจารย์เหนียน นูเอต อัน (Aj.Nguyen Nguyet Anh) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 26 ส.ค. 2563 ลาออก
312 อาจารย์ปิยนุช ขุนสวัสดิ์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 3 26 ต.ค. 2564
313 อาจารย์ทินลี่ วังดี้ (Mr.Thinley Wangdi) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 26 ส.ค. 2563
314 อาจารย์มาร์ค เบดูยา อูลา (Aj.Mark Bedoya Ulla) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 26 ส.ค. 2563
315 อาจารย์กิกิ จูลี อังโกโร (Aj.Kiki Juli Anggoro) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 26 ส.ค. 2563
316 อาจารย์นูร ไลลาทัล โรเฟีย (Aj.Nur Lailatur Rofiah) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 9 ก.ย. 2563
317 อาจารย์ลิม จง ยิว (Aj.Lim Chong Ewe) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 11 ก.ย. 2563
318 อาจารย์ฮงพงโว ริงฟาห์โซ ซิมิค (Aj.Hungpungwo Ringphaso Zimik) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ
319 อาจารย์ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 8 พ.ย. 2564
320 อาจารย์ศกุนิชญ์ จันทร์ทอง สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 8 พ.ย. 2564
321 ผศ.ดร.วิทยา อาภรณ์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 30 พ.ย. 2564
322 อาจารย์มลชฎาภร สุขการ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 14 ต.ค. 2563
323 อาจารย์ราห์มาห์ บาโกโก สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 16 ต.ค. 2563
324 อาจารย์วิลเลี่ยม เจอาร์ ฟรานโก พีราเลส (Mr.William JR Franco Perales) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 26 ต.ค. 2563
325 อาจารย์ ดร.นันทพร กลิ่นจันทร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 14 ธ.ค. 2563
326 อาจารย์พรชนุตร ชุมภูนุช สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 15 ธ.ค. 2563
327 อาจารย์ วิรัมภา ตั้งไล่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 4 14 ม.ค. 2564
328 อาจารย์ ดร.นิดารัตน์ ชูวิเชียร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 1
329 ผศ.ดร.อรเพ็ญ สุขะวัลลิ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 1 11 มี.ค. 2562
330 รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 1 20 มิ.ย. 2562
331 ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2 14 พ.ย. 2562
332 อาจารย์พิกุลทิพย์ ขุนเศรษฐ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 20 ก.ค. 2564
333 อาจารย์ ดร.ชิดชนก มยูรภักดิ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2
334 อาจารย์กรรณิการ์ แสงประจง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 3 6 พ.ค. 2563
335 ผศ.กำไล สมรักษ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 3 6 พ.ค. 2563
336 อาจารย์จันทร์จุรีย์ ถือทอง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 3 6 พ.ค. 2563
337 อาจารย์กนกวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 3 29 พ.ค. 2563
338 อาจารย์จิราวรรณ คล้ายวิเศษ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 3 2 มิ.ย. 2563
339 อาจารย์สินีนาฏ นาคศรี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2563
340 ผศ.จินดารัตน์ สมใจนึก สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2563
341 รศ.ดร.นัยนา หนูนิล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 4 ส.ค. 2563
342 ผศ.ถิรวรรณ ทองวล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 4 ส.ค. 2563 ลาออก
343 อาจารย์ลักษมล ลักษณะวิมล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 5 ส.ค. 2563
344 อาจารย์น้ำฝน ฤทธิ์ภักดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 26 ส.ค. 2563
345 อาจารย์จันทรวดี สพานทอง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 26 ส.ค. 2563 ลาออก
346 อาจารย์เกวลี วัชราทักษิณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 26 ส.ค. 2563
347 อาจารย์ศุภกาญจน์ โอภาสรัตนากร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 26 ส.ค. 2563
348 อาจารย์มณฑา สายธารวาณิตร์กุล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 26 ส.ค. 2563 ลาออก
349 อาจารย์สุดา ใจห้าว สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 8 ก.ย. 2563
350 อาจารย์อุษา น่วมเพชร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 9 ก.ย. 2563
351 อาจารย์กรรณิการ์ ศรีสมทรง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 11 ก.ย. 2563
352 ผศ.ดร.อรทัย นนทเภท สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 9 ก.ย. 2563
353 อาจารย์กิ่งกมล เพชรศรี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 21 ก.ย. 2563
354 อาจารย์ทิพวรรณ บุญสนอง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 22 ก.ย. 2563
355 อาจารย์รัชฏากรณ์ ธรรมรัตน์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 22 ก.ย. 2563 ลาออก
356 ผศ.ธนวรรณ สงประเสริฐ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 20 ต.ค. 2563
357 อาจารย์พัสตราภรณ์ แก้วพะวงค์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 23 พ.ย. 2563
358 อาจารย์ ดร.ชนวัฒน์ ชุณหวิกสิต สำนักวิชาการจัดการ 1 ลาออก
359 อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ สำนักวิชาการจัดการ 1
360 อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม สำนักวิชาการจัดการ 1
361 อาจารย์หทัยกาญจน์ นุ่นเดช สำนักวิชาการจัดการ 4 1 ก.พ. 2564
362 อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส สำนักวิชาการจัดการ 4 1 ก.พ. 2564
363 อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง สำนักวิชาการจัดการ 1
364 อาจารย์ตันยมน เพชรรัตน์ สำนักวิชาการจัดการ โครงการพิเศษฯ 11 พ.ค. 2564
365 ผศ.ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล สำนักวิชาการจัดการ 2 16 ธ.ค. 2562
366 ผศ.ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช สำนักวิชาการจัดการ 2 20 ม.ค. 2563
367 ผศ.ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม สำนักวิชาการจัดการ 3 17 ก.พ. 2563
368 ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี สำนักวิชาการจัดการ 3 17 ก.พ. 2563
369 อาจารย์ปวิธ ตันสกุล สำนักวิชาการจัดการ 2 2 มี.ค. 2563
370 อาจารย์ ดร.กัญญนิจ วิเชียรรัตน์ สำนักวิชาการจัดการ โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
371 ผศ.ดร.พนิดา แช่มช้าง สำนักวิชาการจัดการ โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
372 ผศ.วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ สำนักวิชาการจัดการ โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
373 อาจารย์ประภาดา ศรีสุวรรณ สำนักวิชาการจัดการ โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
374 อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์ สำนักวิชาการจัดการ โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
375 อาจารย์สุวัจนา ธรรมโชติ สำนักวิชาการจัดการ โครงการพิเศษฯ 5 ส.ค. 2564
376 อาจารย์อลิศรา สระโมฬี สำนักวิชาการจัดการ โครงการพิเศษฯ 5 ส.ค. 2564
377 ผศ.สมใจ หนูผึ้ง สำนักวิชาการจัดการ โครงการพิเศษฯ 17 ส.ค. 2564
378 อาจารย์สุชาติ ฉันสำราญ สำนักวิชาการจัดการ โครงการพิเศษฯ 17 ส.ค. 2564
379 ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ สำนักวิชาการจัดการ โครงการพิเศษฯ 17 ส.ค. 2564
380 อาจารย์นลินีทินนาม สำนักวิชาการจัดการ โครงการพิเศษฯ 20 ส.ค. 2564
381 อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์ สำนักวิชาการจัดการ โครงการพิเศษฯ 31 ส.ค. 2564
382 อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา สำนักวิชาการจัดการ 3 28 พ.ค. 2563
383 อาจารย์ชวพงษ์ นุ้ยสุข สำนักวิชาการจัดการ โครงการพิเศษฯ 18 ต.ค. 2564
384 อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา สำนักวิชาการจัดการ โครงการพิเศษฯ 9 พ.ย. 2564
385 อาจารย์ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์ สำนักวิชาการจัดการ โครงการพิเศษฯ 11 ก.ย. 2563
386 อาจารย์ ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ สำนักวิชาการจัดการ โครงการพิเศษฯ 9 พ.ย. 2564
387 อาจารย์วชรวรรษ พรหมมา สำนักวิชาการจัดการ โครงการพิเศษฯ 9 พ.ย. 2564
388 ผศ.รัชดา สุวรรณเกิด สำนักวิชาการจัดการ โครงการพิเศษฯ 18 พ.ย. 2564
389 อาจารย์ธนาภา ช่วยแก้ว สำนักวิชาการจัดการ โครงการพิเศษฯ 23 พ.ย. 2563
390 อาจารย์ ดร.นิษฐิดา สุดใหม่ สำนักวิชาการจัดการ 3 2 ธ.ค. 2563
391 ผศ.ดร.นภารัตน์ สุทธิเดช วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 4 9 ธ.ค. 2563
392 อาจารย์ ดร.จินดาหรา เปรมปราโมทย์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี โครงการพิเศษฯ 4 ส.ค. 2564
393 ผศ.ดร.น.สพ.ทศพล ธำรงสุวรรณกิจ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 2 14 เม.ย. 2563
394 ผศ.ดร.มาร์ซิน จาคุบ ดรอบนิค (Assist.Prof.Dr.Marcin Jakub Drobnik) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการพิเศษฯ 28 เม.ย. 2564
395 อาจารย์โจชัว อะคินโลลู โอลายินก้า วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
396 อาจารย์ ดร.สุชิตา มานะจิตต์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการพิเศษฯ 11 ก.ย. 2563
397 อาจารย์ ดร.ทพ.พนมวัฒน์ อมรพิมลธรรม วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 4 9 มิ.ย. 2564
398 ผศ.วาลุกา เอมเอก บัณฑิตวิทยาลัย 1
399 อาจารย์ ดร.ฮีร่า บาตูล (Dr. Hira Batool) บัณฑิตวิทยาลัย โครงการพิเศษฯ 4 พ.ค. 2564
400 อาจารย์ ดร.ชูบาร์ม ปาทัก (Dr. Shubham Pathak) บัณฑิตวิทยาลัย โครงการพิเศษฯ 21 ต.ค. 2563

หมายเหตุ

1. ไม่เรียงลำดับก่อนหลังการได้การรับรอง
2. รุ่นที่ 1 เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 27 พ.ย.2560 - 22 ก.พ. 2561
3. รุ่นที่ 2 เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 11 ก.พ.2562 - 16 พ.ค. 2562
3. รุ่นที่ 3 เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 10 มิ.ย.2562 - 10 ต.ค. 2562
Top