สรุปรายชื่อการได้รับการรับรอง UKPSF ตามระดับการได้รับการรับรอง

เลือกระดับการได้รับการรับรอง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษในระดับ Principal Fellow

Export to Word

Export to Excel

ลำดับ ชื่อ-สกุล สำนักวิชา รุ่น วันที่ได้รับการรับรอง หมายเหตุ
1 ศ.ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 2 29 ก.ค. 2563

หมายเหตุ

1. ไม่เรียงลำดับก่อนหลังการได้การรับรอง
2. รุ่นที่ 1 เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 27 พ.ย.2560 - 22 ก.พ. 2561
3. รุ่นที่ 2 เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 11 ก.พ.2562 - 16 พ.ค. 2562
3. รุ่นที่ 3 เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 10 มิ.ย.2562 - 10 ต.ค. 2562
Top