สรุปรายชื่อการได้รับการรับรอง UKPSF ตามระดับการได้รับการรับรอง

เลือกระดับการได้รับการรับรอง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษในระดับ Senior Fellow

Export to Word

Export to Excel

ลำดับ ชื่อ-สกุล สำนักวิชา รุ่น วันที่ได้รับการรับรอง หมายเหตุ
1 อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 1
2 ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 2 14 พ.ค. 2563
3 ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2561
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2563
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 1 24 มี.ค. 2563 (Senior Fellow)
4 ผศ.ดร.สลิล บุญพราหมณ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 1
5 ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 2 9 มี.ค. 2563
6 อาจารย์จงสุข คงเสน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 3 23 ก.ค. 2563
7 ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1
8 อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1
9 ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1 17 พ.ค. 2562
10 รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 1
11 ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 1
12 ผศ.ดร.อรวรรณ สาระกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 4 25 ม.ค. 2564
13 รศ.พญ.วีระนุช นิสภาธร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 2 8 ก.พ. 2564
14 รศ.ดร.สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 2 4 พ.ย. 2562 ลาออก
15 ผศ.ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 2 22 ม.ค. 2563
16 ผศ.ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 2 27 ก.พ. 2563
17 รศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 2 6 พ.ค. 2563
18 รศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 3 11 พ.ค. 2563
19 รศ.ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 3 15 มิ.ย. 2563
20 ผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2 9 พ.ย. 2563
21 ผศ.ดร.พัชรี อิ่มศรี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 1
22 ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 1
23 อาจารย์ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2 21 ม.ค. 2563
24 รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพิเศษฯ 9 มี.ค. 2564
25 รศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2 27 มี.ค. 2563
26 ผศ.ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2 16 เม.ย. 2563
27 รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2 21 พ.ค. 2563
28 อาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2 18 มิ.ย. 2563
29 รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2 9 ธ.ค. 2562
30 รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2 23 ธ.ค. 2562
31 รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2 12 ก.พ. 2563
32 อาจารย์ทวีพร คงแก้ว สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2 24 มี.ค. 2563 ลาออก
33 อาจารย์จูนิเฟอร์ ลีล บูโคล (Aj.Junifer Leal Bucol) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 30 มี.ค. 2564
34 อาจารย์พิชญ์สินี เควด สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 3 28 เม.ย. 2563
35 ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 16 มิ.ย. 2563
36 รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 1 1 ต.ค. 2561 ลาออก
37 รศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 1 19 ก.พ. 2562
38 รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2 4 พ.ย. 2562
39 ผศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2 10 ก.พ. 2563
40 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2 1 เม.ย. 2563
41 ผศ.ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2 16 เม.ย. 2563
42 ผศ.ดร.เจนเนตร พลเพชร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 1 5 พ.ย. 2563
43 รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ สำนักวิชาการจัดการ โครงการพิเศษฯ 4 ม.ค. 2564
44 รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ สำนักวิชาการจัดการ 2 28 ม.ค. 2563
45 ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง สำนักวิชาการจัดการ 2 4 มี.ค. 2563
46 อาจารย์สุนทร บุญแก้ว สำนักวิชาการจัดการ 1 26 เม.ย. 2563
47 ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ สำนักวิชาการจัดการ 2 21 พ.ค. 2563
48 รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด สำนักผู้บริหาร 1
49 ศ.ดร.อีวาน พิมพ์โลฟสกี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 28 ม.ค. 2563 ลาออก

หมายเหตุ

1. ไม่เรียงลำดับก่อนหลังการได้การรับรอง
2. รุ่นที่ 1 เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 27 พ.ย.2560 - 22 ก.พ. 2561
3. รุ่นที่ 2 เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 11 ก.พ.2562 - 16 พ.ค. 2562
3. รุ่นที่ 3 เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 10 มิ.ย.2562 - 10 ต.ค. 2562
Top