สรุปรายชื่อการได้รับการรับรอง UKPSF ตามระดับการได้รับการรับรอง

เลือกระดับการได้รับการรับรอง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษในระดับ Senior Fellow

Export to Word

Export to Excel

ลำดับ ชื่อ-สกุล สำนักวิชา รุ่น วันที่ได้รับการรับรอง หมายเหตุ
1 อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 1
2 ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 2 14 พ.ค. 2563
3 ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2561
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2563
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 1 24 มี.ค. 2563 (Senior Fellow)
4 ผศ.ดร.สลิล บุญพราหมณ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 1
5 รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 1 13 ก.ค. 2564
6 ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 2 9 มี.ค. 2563
7 อาจารย์จงสุข คงเสน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 3 23 ก.ค. 2563
8 ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1
9 อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1
10 ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1 17 พ.ค. 2562
11 รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 1
12 ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 1
13 ผศ.ดร.อรวรรณ สาระกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 4 25 ม.ค. 2564
14 รศ.พญ.วีระนุช นิสภาธร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 2 8 ก.พ. 2564
15 รศ.ดร.สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 2 4 พ.ย. 2562 ลาออก
16 อาจารย์ ดร.นิชาภา จันทร์ดี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 4 29 เม.ย. 2564
17 ผศ.ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 2 22 ม.ค. 2563
18 ผศ.ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 2 27 ก.พ. 2563
19 รศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 2 6 พ.ค. 2563
20 รศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 3 11 พ.ค. 2563
21 อาจารย์ ดร.สลิลา เศรษฐไกรกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 27 ก.ย. 2564
22 รศ.ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 3 15 มิ.ย. 2563
23 ผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2 9 พ.ย. 2563
24 ผศ.ดร.พัชรี อิ่มศรี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 1
25 ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 1
26 ผศ.ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2 21 ม.ค. 2563
27 รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพิเศษฯ 9 มี.ค. 2564
28 รศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 4 27 เม.ย. 2564
29 รศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2 27 มี.ค. 2563
30 ผศ.ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2 16 เม.ย. 2563
31 รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2 21 พ.ค. 2563
32 ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพิเศษฯ 16 มิ.ย. 2563
33 อาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2 18 มิ.ย. 2563
34 ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 4 27 เม.ย. 2564
35 รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2 9 ธ.ค. 2562
36 รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2 23 ธ.ค. 2562
37 รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2 12 ก.พ. 2563
38 อาจารย์ทวีพร คงแก้ว สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2 24 มี.ค. 2563 ลาออก
39 อาจารย์จูนิเฟอร์ ลีล บูโคล (Aj.Junifer Leal Bucol) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 30 มี.ค. 2564
40 อาจารย์พิชญ์สินี เควด สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 3 28 เม.ย. 2563
41 รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 1 1 ต.ค. 2561 ลาออก
42 รศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 1 19 ก.พ. 2562
43 รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2 4 พ.ย. 2562
44 รศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2 10 ก.พ. 2563
45 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2 1 เม.ย. 2563
46 รศ.ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2 16 เม.ย. 2563
47 ผศ.ดร.เจนเนตร พลเพชร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 1 5 พ.ย. 2563
48 รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ สำนักวิชาการจัดการ โครงการพิเศษฯ 4 ม.ค. 2564
49 รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ สำนักวิชาการจัดการ 2 28 ม.ค. 2563
50 ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง สำนักวิชาการจัดการ 2 4 มี.ค. 2563
51 อาจารย์สุนทร บุญแก้ว สำนักวิชาการจัดการ 1 26 เม.ย. 2563
52 ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ สำนักวิชาการจัดการ 2 21 พ.ค. 2563
53 รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด สำนักผู้บริหาร 1
54 อาจารย์ ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 4 มิ.ย. 2564
55 รศ.ดร.เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 4 19 เม.ย. 2564
56 ศ.ดร.อีวาน พิมพ์โลฟสกี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 28 ม.ค. 2563 ลาออก

หมายเหตุ

1. ไม่เรียงลำดับก่อนหลังการได้การรับรอง
2. รุ่นที่ 1 เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 27 พ.ย.2560 - 22 ก.พ. 2561
3. รุ่นที่ 2 เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 11 ก.พ.2562 - 16 พ.ค. 2562
3. รุ่นที่ 3 เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 10 มิ.ย.2562 - 10 ต.ค. 2562
Top