การรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ The UK Professional Standards Framework (UKPSF)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ นอกเหนือจากหลักสูตรที่เปิดสอนแล้ว คุณภาพของอาจารย์ผู้สอนเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยได้นำระบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป คือมาตรฐานของ The United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) ประเทศอังกฤษ มาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นคณาจารย์มืออาชีพ The Higher Education Academy (HEA) หรือ Advance HE ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระระดับชาติในสหราชอาณาจักร ได้พัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพระดับอุดมศึกษา UKPSF เพื่อประเมินและรับรองหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการสอนของอาจารย์ และได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาจัดฝึกอบรมและประเมินคุณภาพการสอนและกำหนดวิทยฐานะของผู้ผ่านการประเมิน (Descriptors) ซึ่งมี 4 ระดับ ได้แก่ Associate Fellow, Fellow, Senior Fellow และระดับสูงสุด Principle Fellow

Jul อบรมการบันทึกข้อมูล มคอ.3 ในระบบบริหารหลักสูตร(TQF) ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF และเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 29 ก.ค. 2563
เวลา: 13.30-16.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
[8 ก.ค. 2563] [24]
29
Jul โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 8 วันที่ 1-3 ก.ค. 2563 (สำหรับอาจารย์ชาวไทย)
เวลา: 08.30-16.30 , 8.30-16.00 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
[17 มิ.ย. 2563] [69]
1-3
Jun โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 7 วันที่ 25-26 มิ.ย. 2563 (สำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ)
เวลา: 8.30-16.00 , 8.30-16.00 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
[17 มิ.ย. 2563] [37]
25-26
Jun โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 6 วันที่ 5-7 มิ.ย. 2563
เวลา: 9.00-16.00 , 9.00-16.00 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
[20 พ.ค. 2563] [122]
5-7
Mar โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 5 วันที่ 13-15 มี.ค. 2563
เวลา: 9.00-16.00 , 9.00-16.00 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
[18 มี.ค. 2563] [72]
13-15
Jun อบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 4 Module ที่ 3 วันที่ 18-21 ส.ค. 2563
เวลา: 9.00-16.30 , 9.00-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
[29 ม.ค. 2563] [166]
18-21
Jun อบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 4 Module ที่ 2 วันที่ 9-10 ก.ค. 2563
เวลา: 9.00-16.30 , 9.00-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
[29 ม.ค. 2563] [193]
14-17
Feb อบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 4 Module ที่ 1 วันที่ 18-21 ก.พ. 2563
เวลา: 9.00-16.30 , 9.00-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
[29 ม.ค. 2563] [149]
18-21
Feb ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่องการเขียน course syllabus ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF
เวลา: 9.00-12.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
[9 ม.ค. 2563] [156]
5
May The Pre-UKPSF Self-study course
เวลา: - , - น., สถานที่: -
[26 ส.ค. 2562] [207]
1-31
Sep กลยุทธ์การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) Part I สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน UKPSF มิติ A3
เวลา: 11.00-13.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
[5 ก.ค. 2562] [173]
4
Aug แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน UKPSF มิติ A3
เวลา: 11.00-13.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
[5 ก.ค. 2562] [122]
28
Aug การประเมินผลการเรียนรู้ด้วย Rubric ใน eLearning (Advanced Techniques for Assessing Learning with eLearning: Using Rubrics and marking guides) สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน UKPSF มิติ K4, A3
เวลา: 11.00-13.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
[5 ก.ค. 2562] [152]
14
Aug กระตุ้นศักยภาพผู้เรียนเฉพาะบุคคลด้วย eLearning (Building adaptive activities by creating lesson module in eLearning) สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน UKPSF มิติ K1, K4, A3, V1, V2
เวลา: 11.00-13.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
[5 ก.ค. 2562] [152]
8
Jul สร้าง Poll แบบมีปฎิสัมพันธ์ไม่ยากอย่างที่คิด ด้วย Poll Everywhere สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน UKPSF มิติ K4, A3
เวลา: 11.00-13.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
[5 ก.ค. 2562] [127]
31
Jul แนะนำเทคโนโลยี Cloud-Based สำหรับผลิตสื่อการสอน Video เบื้องต้น ด้วย VidyardGoVideo, Loom, Screencastify และ Soapbox สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน UKPSFมิติ K4, V1, V2
เวลา: 11.00-13.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
[5 ก.ค. 2562] [115]
18
Jul สร้างแบนเนอร์ให้สวยปังอย่างง่ายด้วย application “Canva” สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน UKPSF มิติ K4
เวลา: 11.00-13.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
[5 ก.ค. 2562] [118]
10
Oct อบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 3 Module ที่ 3 วันที่ 7-10 ต.ค. 2562
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
[3 ก.ค. 2562] [182]
7-10
Jul อบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 3 Module ที่ 2 วันที่ 22-25 ก.ค. 2562
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
[3 ก.ค. 2562] [157]
22-25
Jun อบรม เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 3 Module ที่ 1” 10-13 มิ.ย. 2562
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
[6 มิ.ย. 2562] [162]
10-13

ค้นพบ 35 รายการ

21st Century Skills and Student Learning

The 21st Century Skills: Learning and Teaching
[17 ม.ค. 2562] [138]
Behaviourist approaches
[17 ม.ค. 2562] [147]
Constructivist approaches
[17 ม.ค. 2562] [122]
Motivational approaches
[17 ม.ค. 2562] [149]
HEA Module 2 Threshold Concepts Introductory Tool
[17 ม.ค. 2562] [174]
The future of work key findings edit
[17 ม.ค. 2562] [834]
Will jobs exist in 2050
[17 ม.ค. 2562] [118]
Facing the Future in the 21st Century
[27 ก.พ. 2562] [223]
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่สำคัญ มีทั้งหมด 5 ตอน [THAI VERSION]
[2 พ.ค. 2562] [107]
Learning Theory Matrix Credit: Thai Cyber University
[31 พ.ค. 2562] [106]

The UK Professional Standards Framework

UKPSF Dimensions of the Framework มีคำอธิบายและตัวอย่างตัวบ่งชี้ 15 ตัว
[12 พ.ย. 2561] [207]
เอกสารสำหรับสนับสนุนการเขียน Application UKPSF ในระดับ Fellow
[12 พ.ย. 2561] [338]
เอกสารสำหรับสนับสนุนการเขียน Application UKPSF ในระดับ Senior Fellow
[12 พ.ย. 2561] [1957]
The UKPSF: How Did It All Begin?
[17 ม.ค. 2562] [130]
ความเป็นครูมืออาชีพระดับอุดมศึกษา (ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
[17 ม.ค. 2562] [205]
UKPSF Dimensions of the Framework
[17 ม.ค. 2562] [96]
UKPSF Dimensions of the Framework PowerPoint
[17 ม.ค. 2562] [146]
UKPSF Standard framework
[17 ม.ค. 2562] [114]
Research informed teaching (RIT) and Enquiry based teaching (EBL)
[17 ม.ค. 2562] [196]
Internationalising the curriculum
[17 ม.ค. 2562] [108]
Developing and implementing an academic integrity policy
[17 ม.ค. 2562] [100]

Instructional design principles for 21st century

Backward Design and Outcome-based Education (OBE)
[17 ม.ค. 2562] [148]
Learning Outcome
[17 ม.ค. 2562] [3041]
Competence-based Learning
[17 ม.ค. 2562] [116]
Constructive Allignment
[17 ม.ค. 2562] [123]
Constructive Allignment Work Sheet
[17 ม.ค. 2562] [306]
Outcome-based Education Work Sheet
[17 ม.ค. 2562] [614]
Bloom s Taxonomy of Learning Dimention
[17 ม.ค. 2562] [154]
Action Verbs of Bloom is Taxonomy
[12 พ.ย. 2561] [105]
Developing 21st Century Critical thinkers
[17 ม.ค. 2562] [470]
Curriculum Course Design
[27 ก.พ. 2562] [83]

Using Technology to Assist Teaching: e-Learning and the Future of Teaching

Transformation of University Education for the 21st Century: Classroom 3.0 credit: Nanyang Technological University, Singapore, 2018
[17 ม.ค. 2562] [104]
What is e Learning? credit: Professional Security Training
[17 ม.ค. 2562] [79]
วิธีการสร้าง QR Code เพื่อใช้สมาร์ทโฟนเช็คชื่อนักเรียนและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ Credit : Apiwat Wongkanha
[27 ก.พ. 2562] [77]
Thai MOOC credit: Anuchai Theeraroungchaisri
[2 พ.ค. 2562] [58]
การประยุกต์ใช้ Facebook ในการจัดการการเรียนการสอน credit: Thai Cyber University
[2 พ.ค. 2562] [64]
การนำ e-Learning มาใช้ในการเรียนการสอน credit: ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
[2 พ.ค. 2562] [51]

Designing a Syllabus A Road Map for Teaching and Learning, Delivering Lessons, Assessment and Feedback

Curriculum Design
[17 ม.ค. 2562] [201]
The Purposes of a Syllabus
[17 ม.ค. 2562] [202]
ตัวอย่าง Course syllabus แบบละเอียด
[17 ม.ค. 2562] [153]
คำอธิบายการเขียนแผนการสอนที่เชื่อมโยงกับกรอบ UKPSF
[17 ม.ค. 2562] [196]
Course syllabus ใหม่ที่เชื่อมโยงตามกรอบมาตรฐาน UKPSF (Thai Version)
[17 ม.ค. 2562] [225]
Course Syllabus Template (English Version)
[17 ม.ค. 2562] [153]
ความหมายของวิธีการจัดการเรียนรู้แต่ละวิธี
[4 มี.ค. 2562] [843]
ตัวอย่าง Course Syllabus - James Cook University
[4 มี.ค. 2562] [114]
How Do I Measure Student Learning?
[4 มี.ค. 2562] [109]

Measurement/Assessment, Evaluation/Rubric Score/Authentic Assessment

What is Formative Assessment? - Strategies & Examples
[31 พ.ค. 2562] [61]
File Assessment
[31 พ.ค. 2562] [49]
How Do I Measure Student Learning?
[31 พ.ค. 2562] [55]
Formative assessment Credit : Dr David Nicol ,Debra Macfarlane-Dick
[31 พ.ค. 2562] [57]
Rubrics for Assessment and Evaluation
[31 พ.ค. 2562] [54]
Creating Rubrics for Feedback and Assessment Credit : Nicole Dimich Vagle
[31 พ.ค. 2562] [52]

Additional documents to read

เทคนิคการสอนแบบต่างๆ สำหรับผู้สอนมืออาชีพ
[31 พ.ค. 2562] [63]
Assessing group work Credit : Assessing Learning in Australian Universities
[31 พ.ค. 2562] [61]
Small group teaching: a toolkit for learning
[28 ม.ค. 2563] [57]
Fellow126
Senior Fellow41
Total167

Export

No. Picture Name-Surname School
Senior Fellow (14)
1 รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2 รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
3 ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
4 ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2561
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2563
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
5 ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
6 รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด สำนักผู้บริหาร
7 อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
8 ผศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
9 อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
10 อาจารย์ ดร.พัชรี อิ่มศรี สำนักวิชาศิลปศาสตร์
11 อาจารย์ ดร.สลิล บุญพราหมณ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
12 อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
13 ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
14 อาจารย์สุนทร บุญแก้ว สำนักวิชาการจัดการ
Fellow (41)
15 รศ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
16 ผศ.ดร.อาชว์ พรหมรักษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
17 ผศ.ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
18 รศ.ดร.วิภาวี ขำวิจิตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
19 อาจารย์ ดร.ชนวัฒน์ ชุณหวิกสิต สำนักวิชาการจัดการ
20 อาจารย์ นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา สำนักวิชาแพทยศาสตร์
21 ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
22 ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
23 อาจารย์ ดร.นิดารัตน์ ชูวิเชียร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
24 อาจารย์อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
25 ผศ.ดร.วิยดา กวานเหียน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
26 อาจารย์ ดร.จิราพร เจริญพูล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
27 อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
28 อาจารย์ ดร.อรรถโส ขำวิจิตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
29 อาจารย์ ดร.อรรถรัตน์ พัฒนวงศา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
30 อาจารย์ ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
31 อาจารย์ ดร.จันทิรา วงศ์เณร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
32 อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
33 อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ สำนักวิชาการจัดการ
34 อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม สำนักวิชาการจัดการ
35 อาจารย์ ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
36 ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
37 อาจารย์ ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
38 อาจารย์ ดร.อรเพ็ญ สุขะวัลลิ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
39 ผศ.ดร.สราวุธ จันทเขต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
40 ผศ.ดร.วิสาขะ อนันธวัช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
41 ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
42 ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
43 ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
44 รศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
45 อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
46 ผศ.ดร.ลัคนา พิมพ์จันทร์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
47 อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง สำนักวิชาการจัดการ
48 อาจารย์วาลุกา เอมเอก บัณฑิตวิทยาลัย
49 อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
50 อาจารย์พิชญ์ธิดา พิบูลย์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
51 รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
52 อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ บุญร่วมแก้ว สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
53 อาจารย์ ดร.สัมภาส ฉีดเกตุ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
54 ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
55 อาจารย์ ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

Export

No. Picture Name-Surname School
Senior Fellow (23)
1 รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2 รศ.ดร.สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
3 รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
4 รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
5 อาจารย์ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
6 ผศ.ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
7 รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ สำนักวิชาการจัดการ
8 ศ.ดร.อีวาน พิมพ์โลฟสกี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9 ผศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
10 รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
11 ผศ.ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
12 ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง สำนักวิชาการจัดการ
13 ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
14 อาจารย์ทวีพร คงแก้ว สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
15 รศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
16 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
17 ผศ.ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
18 ผศ.ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
19 รศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
20 ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
21 ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ สำนักวิชาการจัดการ
22 รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
23 อาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Fellow (32)
24 รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
25 ผศ.ดร.ชุติมา จันทรัตน์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
26 ผศ.ดร.พิชญาภัค วินทะชัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
27 ผศ.ดร.จริยา สากยโรจน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
28 ผศ.ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
29 ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
30 ผศ.ดร.พรรณศิริ ดำโอ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
31 ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
32 อาจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
33 อาจารย์ ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
34 ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
35 อาจารย์ ดร.มนเทียร เสร็จกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
36 ผศ.ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล สำนักวิชาการจัดการ
37 อาจารย์ ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
38 อาจารย์ ดร.ธนัชพร แสงไฟ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
39 ผศ.ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช สำนักวิชาการจัดการ
40 ผศ.ดร.โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
41 อาจารย์ ดร.เรจีย์ แก้วส่อง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
42 อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
43 ผศ.ดร.สุจิตรา ภู่ระหงษ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
44 ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
45 ผศ.ดร.วิชิตพันธุ์ รองวงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
46 อาจารย์ปวิธ ตันสกุล สำนักวิชาการจัดการ
47 ผศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
48 อาจารย์ ดร.ชิดชนก มยูรภักดิ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
49 ผศ.จันทิรา รัตนรัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
50 อาจารย์ ดร.วุฒิโชติ จันทร์แสนตอ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
51 อาจารย์ ดร.วรัญญู วรชาติ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
52 อาจารย์ ดร.สุวรรณา มูเก็ม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
53 อาจารย์ ดร.วาริ ว่องวโรปกรณ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
54 อาจารย์ น.สพ.ดร.ทศพล ธำรงสุวรรณกิจ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
55 รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

Export

No. Picture Name-Surname School
Senior Fellow (3)
1 อาจารย์พิชญ์สินี เควด สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
2 รศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
3 รศ.ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
Fellow (50)
4 รศ.ดร.สมชาย สวัสดี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
5 ผศ.ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม สำนักวิชาการจัดการ
6 ผศ.ดร.อภิชาต อธิไภริน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
7 ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี สำนักวิชาการจัดการ
8 รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
9 อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ ศักดิเศรษฐ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
10 ผศ.ดร.ปฏิมาพร สุขมาก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
11 ผศ.ดร.น้ำฟ้า เสริมแก้ว สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
12 ผศ.ดร.จิรพรรณ ทองสร้อย สำนักวิชาแพทยศาสตร์
13 ผศ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
14 อาจารย์ นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย สำนักวิชาแพทยศาสตร์
15 อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ทองบัวแก้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์
16 ผศ.ดร.ประภาพร จันทร์เอียด สำนักวิชาแพทยศาสตร์
17 ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
18 รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
19 อาจารย์ ดร.ธิพาพรรณ พลายด้วง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
20 อาจารย์ ดร.บูดี้ วาลูโย สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
21 อาจารย์ ดร.อาลี อัซฮาบี สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
22 ผศ.ดร.ดุษฎี ชินนาพันธ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
23 รศ.ดร.นุชจรี จีนด้วง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
24 อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุล สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
25 ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
26 ผศ.ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
27 ผศ.ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
28 อาจารย์ ดร.ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
29 รศ.ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
30 อาจารย์อภิชญา ชนะวงศ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
31 ผศ.ดร.นุรดีนา จารง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
32 ผศ.ดร.ขวัญธิดา โคตรพุ้ย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
33 รศ.ดร.นิรันดร มาแทน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
34 ผศ.ดร.จิรา คงปราณ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
35 ผศ.ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
36 อาจารย์ ดร.กฤติกา กาบพลอย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
37 อาจารย์ ดร.ศิราณี ยงประเดิม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
38 อาจารย์กรรณิการ์ แสงประจง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
39 ผศ.กำไล สมรักษ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
40 อาจารย์จันทร์จุรีย์ ถือทอง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
41 รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
42 อาจารย์ ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
43 อาจารย์ ดร.ยุทธนา เจริญรื่น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
44 อาจารย์ ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
45 รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
46 อาจารย์ ดร.ปรีดา สันสาคร สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
47 อาจารย์ ดร.ปริญญา ว่องไววณิชกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
48 อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา สำนักวิชาการจัดการ
49 อาจารย์กนกวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
50 รศ.ดร.นฤมล มาแทน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
51 อาจารย์จิราวรรณ คล้ายวิเศษ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
52 อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง สำนักวิชาศิลปศาสตร์
53 ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

Export

ผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ
โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนของอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานฯ UKPSF
No. Picture Name-Surname School
Senior Fellow (1)
1 ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
Fellow (3)
2 รศ.ดร.สุธน ศรีวะโร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
3 ผศ.ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
4 อาจารย์ ดร.ชมพูนุท นันทเมธี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
รายงานผู้ได้รับการรับรองฯ UKPSF ตามสำนักวิชา
Top