การรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ The UK Professional Standards Framework (UKPSF)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ นอกเหนือจากหลักสูตรที่เปิดสอนแล้ว คุณภาพของอาจารย์ผู้สอนเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยได้นำระบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป คือมาตรฐานของ The United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) ประเทศอังกฤษ มาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นคณาจารย์มืออาชีพ The Higher Education Academy (HEA) หรือ Advance HE ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระระดับชาติในสหราชอาณาจักร ได้พัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพระดับอุดมศึกษา UKPSF เพื่อประเมินและรับรองหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการสอนของอาจารย์ และได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาจัดฝึกอบรมและประเมินคุณภาพการสอนและกำหนดวิทยฐานะของผู้ผ่านการประเมิน (Descriptors) ซึ่งมี 4 ระดับ ได้แก่ Associate Fellow, Fellow, Senior Fellow และระดับสูงสุด Principal Fellow

Mar อบรม Pre-UKPSF รุ่น 9 (อาจารย์ไทย)
เวลา: 9.00-16.30 , 9.00-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
[5 ต.ค. 2563] [301]
5-7
Jul อบรมการบันทึกข้อมูล มคอ.3 ในระบบบริหารหลักสูตร(TQF) ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF และเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 29 ก.ค. 2563
เวลา: 13.30-16.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
[8 ก.ค. 2563] [154]
29
Jul โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 8 วันที่ 1-3 ก.ค. 2563 (สำหรับอาจารย์ชาวไทย)
เวลา: 08.30-16.30 , 8.30-16.00 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
[17 มิ.ย. 2563] [222]
1-3
Jun โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 7 วันที่ 25-26 มิ.ย. 2563 (สำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ)
เวลา: 8.30-16.00 , 8.30-16.00 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
[17 มิ.ย. 2563] [120]
25-26
Jun โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 6 วันที่ 5-7 มิ.ย. 2563
เวลา: 9.00-16.00 , 9.00-16.00 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
[20 พ.ค. 2563] [224]
5-7
Mar โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 5 วันที่ 13-15 มี.ค. 2563
เวลา: 9.00-16.00 , 9.00-16.00 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
[18 มี.ค. 2563] [172]
13-15
Jun อบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 4 Module ที่ 3 วันที่ 18-21 ส.ค. 2563
เวลา: 9.00-16.30 , 9.00-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
[29 ม.ค. 2563] [274]
18-21
Jun อบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 4 Module ที่ 2 วันที่ 9-10 ก.ค. 2563
เวลา: 9.00-16.30 , 9.00-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
[29 ม.ค. 2563] [397]
14-17
Feb อบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 4 Module ที่ 1 วันที่ 18-21 ก.พ. 2563
เวลา: 9.00-16.30 , 9.00-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
[29 ม.ค. 2563] [231]
18-21
Feb ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่องการเขียน course syllabus ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF
เวลา: 9.00-12.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
[9 ม.ค. 2563] [245]
5
Jan The Pre-UKPSF Self-study course
เวลา: - , - น., สถานที่: -
[26 ส.ค. 2562] [316]
1-31
Sep กลยุทธ์การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) Part I สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน UKPSF มิติ A3
เวลา: 11.00-13.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
[5 ก.ค. 2562] [280]
4
Aug แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน UKPSF มิติ A3
เวลา: 11.00-13.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
[5 ก.ค. 2562] [235]
28
Aug การประเมินผลการเรียนรู้ด้วย Rubric ใน eLearning (Advanced Techniques for Assessing Learning with eLearning: Using Rubrics and marking guides) สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน UKPSF มิติ K4, A3
เวลา: 11.00-13.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
[5 ก.ค. 2562] [250]
14
Aug กระตุ้นศักยภาพผู้เรียนเฉพาะบุคคลด้วย eLearning (Building adaptive activities by creating lesson module in eLearning) สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน UKPSF มิติ K1, K4, A3, V1, V2
เวลา: 11.00-13.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
[5 ก.ค. 2562] [233]
8
Jul สร้าง Poll แบบมีปฎิสัมพันธ์ไม่ยากอย่างที่คิด ด้วย Poll Everywhere สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน UKPSF มิติ K4, A3
เวลา: 11.00-13.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
[5 ก.ค. 2562] [241]
31
Jul แนะนำเทคโนโลยี Cloud-Based สำหรับผลิตสื่อการสอน Video เบื้องต้น ด้วย VidyardGoVideo, Loom, Screencastify และ Soapbox สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน UKPSFมิติ K4, V1, V2
เวลา: 11.00-13.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
[5 ก.ค. 2562] [191]
18
Jul สร้างแบนเนอร์ให้สวยปังอย่างง่ายด้วย application “Canva” สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน UKPSF มิติ K4
เวลา: 11.00-13.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
[5 ก.ค. 2562] [252]
10
Oct อบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 3 Module ที่ 3 วันที่ 7-10 ต.ค. 2562
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
[3 ก.ค. 2562] [277]
7-10
Jul อบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 3 Module ที่ 2 วันที่ 22-25 ก.ค. 2562
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
[3 ก.ค. 2562] [215]
22-25

ค้นพบ 36 รายการ

21st Century Skills and Student Learning

The 21st Century Skills: Learning and Teaching
[17 ม.ค. 2562] [223]
Behaviourist approaches
[17 ม.ค. 2562] [243]
Constructivist approaches
[17 ม.ค. 2562] [203]
Motivational approaches
[17 ม.ค. 2562] [231]
HEA Module 2 Threshold Concepts Introductory Tool
[17 ม.ค. 2562] [330]
The future of work key findings edit
[17 ม.ค. 2562] [8977]
Will jobs exist in 2050
[17 ม.ค. 2562] [196]
Facing the Future in the 21st Century
[27 ก.พ. 2562] [340]
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่สำคัญ มีทั้งหมด 5 ตอน [THAI VERSION]
[2 พ.ค. 2562] [168]
Learning Theory Matrix Credit: Thai Cyber University
[31 พ.ค. 2562] [272]

The UK Professional Standards Framework

UKPSF Dimensions of the Framework มีคำอธิบายและตัวอย่างตัวบ่งชี้ 15 ตัว
[12 พ.ย. 2561] [281]
เอกสารสำหรับสนับสนุนการเขียน Application UKPSF ในระดับ Fellow
[12 พ.ย. 2561] [414]
เอกสารสำหรับสนับสนุนการเขียน Application UKPSF ในระดับ Senior Fellow
[12 พ.ย. 2561] [2059]
The UKPSF: How Did It All Begin?
[17 ม.ค. 2562] [4471]
ความเป็นครูมืออาชีพระดับอุดมศึกษา (ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
[17 ม.ค. 2562] [347]
UKPSF Dimensions of the Framework
[17 ม.ค. 2562] [157]
UKPSF Dimensions of the Framework PowerPoint
[17 ม.ค. 2562] [331]
UKPSF Standard framework
[17 ม.ค. 2562] [187]
Research informed teaching (RIT) and Enquiry based teaching (EBL)
[17 ม.ค. 2562] [319]
Internationalising the curriculum
[17 ม.ค. 2562] [183]
Developing and implementing an academic integrity policy
[17 ม.ค. 2562] [166]

Instructional design principles for 21st century

Backward Design and Outcome-based Education (OBE)
[17 ม.ค. 2562] [248]
Learning Outcome
[17 ม.ค. 2562] [7471]
Competence-based Learning
[17 ม.ค. 2562] [239]
Constructive Allignment
[17 ม.ค. 2562] [246]
Constructive Allignment Work Sheet
[17 ม.ค. 2562] [658]
Outcome-based Education Work Sheet
[17 ม.ค. 2562] [1894]
Bloom s Taxonomy of Learning Dimention
[17 ม.ค. 2562] [419]
Action Verbs of Bloom is Taxonomy
[12 พ.ย. 2561] [180]
Developing 21st Century Critical thinkers
[17 ม.ค. 2562] [532]
Curriculum Course Design
[27 ก.พ. 2562] [193]

Using Technology to Assist Teaching: e-Learning and the Future of Teaching

Transformation of University Education for the 21st Century: Classroom 3.0 credit: Nanyang Technological University, Singapore, 2018
[17 ม.ค. 2562] [175]
What is e Learning? credit: Professional Security Training
[17 ม.ค. 2562] [123]
วิธีการสร้าง QR Code เพื่อใช้สมาร์ทโฟนเช็คชื่อนักเรียนและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ Credit : Apiwat Wongkanha
[27 ก.พ. 2562] [133]
Thai MOOC credit: Anuchai Theeraroungchaisri
[2 พ.ค. 2562] [101]
การประยุกต์ใช้ Facebook ในการจัดการการเรียนการสอน credit: Thai Cyber University
[2 พ.ค. 2562] [138]
การนำ e-Learning มาใช้ในการเรียนการสอน credit: ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
[2 พ.ค. 2562] [88]

Designing a Syllabus A Road Map for Teaching and Learning, Delivering Lessons, Assessment and Feedback

Curriculum Design
[17 ม.ค. 2562] [305]
The Purposes of a Syllabus
[17 ม.ค. 2562] [310]
ตัวอย่าง Course syllabus แบบละเอียด
[17 ม.ค. 2562] [282]
คำอธิบายการเขียนแผนการสอนที่เชื่อมโยงกับกรอบ UKPSF
[17 ม.ค. 2562] [615]
Course syllabus ใหม่ที่เชื่อมโยงตามกรอบมาตรฐาน UKPSF (Thai Version)
[17 ม.ค. 2562] [408]
Course Syllabus Template (English Version)
[17 ม.ค. 2562] [381]
ความหมายของวิธีการจัดการเรียนรู้แต่ละวิธี
[4 มี.ค. 2562] [1406]
ตัวอย่าง Course Syllabus - James Cook University
[4 มี.ค. 2562] [181]
How Do I Measure Student Learning?
[4 มี.ค. 2562] [244]

Measurement/Assessment, Evaluation/Rubric Score/Authentic Assessment

What is Formative Assessment? - Strategies & Examples
[31 พ.ค. 2562] [101]
File Assessment
[31 พ.ค. 2562] [90]
How Do I Measure Student Learning?
[31 พ.ค. 2562] [95]
Formative assessment Credit : Dr David Nicol ,Debra Macfarlane-Dick
[31 พ.ค. 2562] [95]
Rubrics for Assessment and Evaluation
[31 พ.ค. 2562] [94]
Creating Rubrics for Feedback and Assessment Credit : Nicole Dimich Vagle
[31 พ.ค. 2562] [103]

Additional documents to read

เทคนิคการสอนแบบต่างๆ สำหรับผู้สอนมืออาชีพ
[31 พ.ค. 2562] [102]
Assessing group work Credit : Assessing Learning in Australian Universities
[31 พ.ค. 2562] [98]
Small group teaching: a toolkit for learning
[28 ม.ค. 2563] [178]
Fellow254
Senior Fellow53
Principal Fellow1
Total308
คิดเป็นร้อยละต่ออาจารย์ทั้งหมดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
(ข้อมูลเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564)

Export

No. Picture Name-Surname School Date of Recognition
Senior Fellow (15)
1 รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
2 ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
3 ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
4 รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด สำนักผู้บริหาร
5 อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
6 อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
7 ผศ.ดร.พัชรี อิ่มศรี สำนักวิชาศิลปศาสตร์
8 ผศ.ดร.สลิล บุญพราหมณ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
9 ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
10 รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 1 ต.ค. 2561
11 รศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 19 ก.พ. 2562
12 ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 17 พ.ค. 2562
13 ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2561
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2563
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 24 มี.ค. 2563
14 อาจารย์สุนทร บุญแก้ว สำนักวิชาการจัดการ 26 เม.ย. 2563
15 ผศ.ดร.เจนเนตร พลเพชร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 5 พ.ย. 2563
Fellow (41)
16 รศ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
17 ผศ.ดร.อาชว์ พรหมรักษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
18 รศ.ดร.วิภาวี เดชะปัญญา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
19 อาจารย์ ดร.ชนวัฒน์ ชุณหวิกสิต สำนักวิชาการจัดการ
20 อาจารย์ นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา สำนักวิชาแพทยศาสตร์
21 รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
22 อาจารย์ ดร.นิดารัตน์ ชูวิเชียร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
23 ผศ.ดร.วิยดา กวานเหียน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
24 อาจารย์ ดร.จิราพร เจริญพูล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
25 อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
26 อาจารย์ ดร.อรรถโส ขำวิจิตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
27 อาจารย์ ดร.อรรถรัตน์ พัฒนวงศา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
28 อาจารย์ ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
29 อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
30 อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ สำนักวิชาการจัดการ
31 อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม สำนักวิชาการจัดการ
32 อาจารย์ ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
33 ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
34 ผศ.ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
35 ผศ.ดร.สราวุธ จันทเขต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
36 ผศ.ดร.วิสาขะ อนันธวัช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
37 ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
38 ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
39 ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
40 รศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
41 ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
42 ผศ.ดร.ลัคนา พิมพ์จันทร์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
43 อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง สำนักวิชาการจัดการ
44 ผศ.วาลุกา เอมเอก บัณฑิตวิทยาลัย
45 อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
46 อาจารย์พิชญ์ธิดา พิบูลย์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
47 อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ บุญร่วมแก้ว สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
48 อาจารย์ ดร.สัมภาส ฉีดเกตุ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
49 ผศ.ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 28 ส.ค. 2561
50 อาจารย์อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 11 ก.พ. 2562
51 อาจารย์ ดร.จันทิรา วงศ์เณร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 11 ก.พ. 2562
52 อาจารย์ ดร.อรเพ็ญ สุขะวัลลิ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 11 มี.ค. 2562
53 รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 20 มิ.ย. 2562
54 ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 20 ม.ค. 2563
55 ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 9 มิ.ย. 2563
56 อาจารย์ ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 10 มิ.ย. 2563

Export

No. Picture Name-Surname School Date of Recognition
Principal Fellow (1)
1 ศ.ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 29 ก.ค. 2563
Senior Fellow (25)
2 รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 4 พ.ย. 2562
3 รศ.ดร.สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 4 พ.ย. 2562
4 รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 9 ธ.ค. 2562
5 รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 23 ธ.ค. 2562
6 อาจารย์ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 21 ม.ค. 2563
7 ผศ.ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 22 ม.ค. 2563
8 รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ สำนักวิชาการจัดการ 28 ม.ค. 2563
9 ศ.ดร.อีวาน พิมพ์โลฟสกี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 28 ม.ค. 2563
10 รศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 10 ก.พ. 2563
11 รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 12 ก.พ. 2563
12 ผศ.ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 27 ก.พ. 2563
13 ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง สำนักวิชาการจัดการ 4 มี.ค. 2563
14 ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 9 มี.ค. 2563
15 อาจารย์ทวีพร คงแก้ว สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 24 มี.ค. 2563
16 รศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 27 มี.ค. 2563
17 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 1 เม.ย. 2563
18 ผศ.ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 16 เม.ย. 2563
19 รศ.ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 16 เม.ย. 2563
20 รศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 6 พ.ค. 2563
21 ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 14 พ.ค. 2563
22 ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ สำนักวิชาการจัดการ 21 พ.ค. 2563
23 รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 21 พ.ค. 2563
24 อาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 18 มิ.ย. 2563
25 ผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 9 พ.ย. 2563
26 รศ.พญ.วีระนุช นิสภาธร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 8 ก.พ. 2564
Fellow (33)
27 ผศ.ดร.โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
28 อาจารย์ ดร.ชิดชนก มยูรภักดิ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
29 รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ส.ค. 2562
30 ผศ.ดร.ชุติมา จันทรัตน์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 29 ต.ค. 2562
31 ผศ.ดร.พิชญาภัค วินทะชัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 30 ต.ค. 2562
32 ผศ.ดร.จริยา สากยโรจน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 12 พ.ย. 2562
33 ผศ.ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 12 พ.ย. 2562
34 ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 12 พ.ย. 2562
35 ผศ.ดร.พรรณศิริ ดำโอ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 14 พ.ย. 2562
36 ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 14 พ.ย. 2562
37 ผศ.ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 14 พ.ย. 2562
38 อาจารย์ ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 26 พ.ย. 2562
39 ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 3 ธ.ค. 2562
40 ผศ.ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล สำนักวิชาการจัดการ 16 ธ.ค. 2562
41 อาจารย์ ดร.มนเทียร เสร็จกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 18 ธ.ค. 2562
42 ผศ.ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 6 ม.ค. 2563
43 ผศ.ดร.ธนัชพร แสงไฟ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 15 ม.ค. 2563
44 ผศ.ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช สำนักวิชาการจัดการ 20 ม.ค. 2563
45 อาจารย์ ดร.เรจีย์ แก้วส่อง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 20 ม.ค. 2563
46 อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 17 ก.พ. 2563
47 ผศ.ดร.สุจิตรา ภู่ระหงษ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 17 ก.พ. 2563
48 ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 24 ก.พ. 2563
49 ผศ.ดร.วิชิตพันธุ์ รองวงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2 มี.ค. 2563
50 อาจารย์ปวิธ ตันสกุล สำนักวิชาการจัดการ 2 มี.ค. 2563
51 รศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3 มี.ค. 2563
52 ผศ.จันทิรา รัตนรัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 2563
53 อาจารย์ ดร.วุฒิโชติ จันทร์แสนตอ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 31 มี.ค. 2563
54 อาจารย์ ดร.วรัญญู วรชาติ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 31 มี.ค. 2563
55 อาจารย์ ดร.สุวรรณา มูเก็ม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2 เม.ย. 2563
56 อาจารย์ ดร.วาริ ว่องวโรปกรณ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 7 เม.ย. 2563
57 อาจารย์ น.สพ.ดร.ทศพล ธำรงสุวรรณกิจ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 14 เม.ย. 2563
58 รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 5 มิ.ย. 2563
59 อาจารย์สุขสันต์ ช่างเหล็ก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 17 ก.ย. 2563

Export

No. Picture Name-Surname School Date of Recognition
Senior Fellow (4)
1 อาจารย์พิชญ์สินี เควด สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 28 เม.ย. 2563
2 รศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 11 พ.ค. 2563
3 รศ.ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 15 มิ.ย. 2563
4 อาจารย์จงสุข คงเสน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 23 ก.ค. 2563
Fellow (53)
5 ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
6 รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
7 รศ.ดร.สมชาย สวัสดี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 7 ก.พ. 2563
8 ผศ.ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม สำนักวิชาการจัดการ 17 ก.พ. 2563
9 ผศ.ดร.อภิชาต อธิไภริน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 17 ก.พ. 2563
10 ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี สำนักวิชาการจัดการ 17 ก.พ. 2563
11 รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 2 มี.ค. 2563
12 อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ ศักดิเศรษฐ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 2 มี.ค. 2563
13 ผศ.ดร.ปฏิมาพร สุขมาก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2 มี.ค. 2563
14 ผศ.ดร.น้ำฟ้า เสริมแก้ว สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 2 มี.ค. 2563
15 ผศ.ดร.จิรพรรณ ทองสร้อย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 2 มี.ค. 2563
16 ผศ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2 มี.ค. 2563
17 อาจารย์ นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 2 มี.ค. 2563
18 ผศ.ดร.ทิพย์สุดา ทองบัวแก้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 3 มี.ค. 2563
19 ผศ.ดร.ประภาพร จันทร์เอียด สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 3 มี.ค. 2563
20 รศ.ดร.นุชจรี จีนด้วง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 16 มี.ค. 2563
21 อาจารย์ ดร.ธิพาพรรณ พลายด้วง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 17 มี.ค. 2563
22 ผศ.ดร.บูดี้ วาลูโย (Assist.Prof.Dr.Budi Waluyo) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 17 มี.ค. 2563
23 อาจารย์ ดร.อาลี อัซฮาบี (Dr.Ali Zahabi) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 17 มี.ค. 2563
24 ผศ.ดร.ดุษฎี ชินนาพันธ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 18 มี.ค. 2563
25 อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุล สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 31 มี.ค. 2563
26 ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 31 มี.ค. 2563
27 ผศ.ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1 เม.ย. 2563
28 ผศ.ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 1 เม.ย. 2563
29 อาจารย์ ดร.ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 20 เม.ย. 2563
30 รศ.ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 20 เม.ย. 2563
31 อาจารย์อภิชญา ชนะวงศ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 20 เม.ย. 2563
32 ผศ.ดร.นุรดีนา จารง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 20 เม.ย. 2563
33 ผศ.ดร.ขวัญธิดา โคตรพุ้ย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 21 เม.ย. 2563
34 รศ.ดร.นิรันดร มาแทน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 22 เม.ย. 2563
35 ผศ.ดร.จิรา คงปราณ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 23 เม.ย. 2563
36 ผศ.ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 28 เม.ย. 2563
37 อาจารย์ ดร.กฤติกา กาบพลอย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 5 พ.ค. 2563
38 อาจารย์ ดร.ศิราณี ยงประเดิม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 5 พ.ค. 2563
39 อาจารย์กรรณิการ์ แสงประจง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 6 พ.ค. 2563
40 ผศ.กำไล สมรักษ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 6 พ.ค. 2563
41 อาจารย์จันทร์จุรีย์ ถือทอง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 6 พ.ค. 2563
42 รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 6 พ.ค. 2563
43 อาจารย์ ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 21 พ.ค. 2563
44 อาจารย์ ดร.ยุทธนา เจริญรื่น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 27 พ.ค. 2563
45 อาจารย์ ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 27 พ.ค. 2563
46 รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 28 พ.ค. 2563
47 อาจารย์ ดร.ปรีดา สันสาคร สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 28 พ.ค. 2563
48 อาจารย์ ดร.ปริญญา ว่องไววณิชกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 28 พ.ค. 2563
49 อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา สำนักวิชาการจัดการ 28 พ.ค. 2563
50 อาจารย์กนกวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 29 พ.ค. 2563
51 รศ.ดร.นฤมล มาแทน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 2 มิ.ย. 2563
52 อาจารย์จิราวรรณ คล้ายวิเศษ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2 มิ.ย. 2563
53 อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2 มิ.ย. 2563
54 ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มิ.ย. 2563
55 อาจารย์สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 30 พ.ย. 2563
56 อาจารย์สุผาณิต วิเศษสาธร สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 30 พ.ย. 2563
57 อาจารย์ ดร.นิษฐิดา สุดใหม่ สำนักวิชาการจัดการ 2 ธ.ค. 2563

Export

No. Picture Name-Surname School Date of Recognition
Senior Fellow (5)
1 ผศ.ดร.อรวรรณ สาระกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 25 ม.ค. 2564
2 รศ.ดร.เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 19 เม.ย. 2564
3 รศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 27 เม.ย. 2564
4 ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 27 เม.ย. 2564
5 อาจารย์ ดร.นิชาภา จันทร์ดี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 29 เม.ย. 2564
Fellow (50)
6 อาจารย์ พญ.วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 3 พ.ย. 2563
7 ผศ.ดร.สุทัศนา ณ พัทลุง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 3 พ.ย. 2563
8 ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 16 พ.ย. 2563
9 ผศ.ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 19 พ.ย. 2563
10 อาจารย์ ดร.เชาวนันท์ ขุนดำ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 23 พ.ย. 2563
11 อาจารย์ณัฐพนธ์ ทรงนาคา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 23 พ.ย. 2563
12 รศ.ดร.พิชชานีย์ จริยพงศ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 24 พ.ย. 2563
13 อาจารย์ ดร.เอื้อมพร หมวดเมือง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 1 ธ.ค. 2563
14 อาจารย์ พญ.นภารัตน์ สุขเกลี้ยง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 1 ธ.ค. 2563
15 ผศ.ดร.นภารัตน์ สุทธิเดช วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 9 ธ.ค. 2563
16 ผศ.ดร.พักตร์พิมล อึ่งเจริญวิวัฒน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 23 ธ.ค. 2563
17 อาจารย์ศรุดา คุระเอียด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 23 ธ.ค. 2563
18 ผศ.พญ.นนทพรรณ ผาสุข สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 23 ธ.ค. 2563
19 อาจารย์ ดร.สาลินี ไชยกูล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 14 ม.ค. 2564
20 อาจารย์ วิรัมภา ตั้งไล่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 14 ม.ค. 2564
21 อาจารย์ นพ. ปวรุตม์ พวงศรี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 14 ม.ค. 2564
22 อาจารย์ทัดดาว รักมาก สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 14 ม.ค. 2564
23 อาจารย์ภูวศินทร์ บัวเกษ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 14 ม.ค. 2564
24 อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พวยฟุ้ง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 14 ม.ค. 2564
25 ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 19 ม.ค. 2564
26 อาจารย์ ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 19 ม.ค. 2564
27 ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 19 ม.ค. 2564
28 อาจารย์ ดร.กุลวดี กาญจนะ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 19 ม.ค. 2564
29 ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 19 ม.ค. 2564
30 ผศ.ดร.วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 19 ม.ค. 2564
31 ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์​ บรรลือพืช สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 19 ม.ค. 2564
32 อาจารย์สิริรักษ์ มู่เก็ม สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 19 ม.ค. 2564
33 ผศ.ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 19 ม.ค. 2564
34 ผศ.ดร.รุ่งเรือง จันทา สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 19 ม.ค. 2564
35 อาจารย์ ดร.เกตมาตุ ดวงมณี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 19 ม.ค. 2564
36 อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 20 ม.ค. 2564
37 ผศ.ดร.ลักษณ์นารา ขวัญชุม สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 20 ม.ค. 2564
38 อาจารย์ ดร.กมล ถิ่นสุราษฎร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 21 ม.ค. 2564
39 อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นาเอก สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 2564
40 อาจารย์เจริญพร บัวแย้ม สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 1 ก.พ. 2564
41 อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 1 ก.พ. 2564
42 ผศ.ดร.กัมปนาท สุขมาก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.พ. 2564
43 อาจารย์หทัยกาญจน์ นุ่นเดช สำนักวิชาการจัดการ 1 ก.พ. 2564
44 ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.พ. 2564
45 อาจารย์ศศิพิมพ์ อิสระวัฒนา สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 ก.พ. 2564
46 อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส สำนักวิชาการจัดการ 1 ก.พ. 2564
47 อาจารย์ ดร.คมกริบ หลงละเลิง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 9 ก.พ. 2564
48 ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 15 ก.พ. 2564
49 ผศ.ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 23 ก.พ. 2564
50 ผศ.ดร.สัจจพันธ์ ลีละตานนท์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 23 ก.พ. 2564
51 ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ไหลภาภรณ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 23 ก.พ. 2564
52 ผศ.ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 10 มี.ค. 2564
53 ผศ.ดร.ชลพิสุทธิ์ ตันตาปกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 22 มี.ค. 2564
54 อาจารย์นิธิมา หนูหลง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 14 เม.ย. 2564
55 ผศ.ดร.หทัยชนก คมเม่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 14 เม.ย. 2564

Export

ผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ
โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนของอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานฯ UKPSF
No. Picture Name-Surname School Date of Recognition
Senior Fellow (4)
1 ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 16 มิ.ย. 2563
2 รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ สำนักวิชาการจัดการ 4 ม.ค. 2564
3 รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มี.ค. 2564
4 อาจารย์จูนิเฟอร์ ลีล บูโคล (Aj.Junifer Leal Bucol) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 30 มี.ค. 2564
Fellow (77)
5 อาจารย์ฮงพงโว ริงฟาห์โซ ซิมิค (Aj.Hungpungwo Ringphaso Zimik) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
6 รศ.ดร.สุธน ศรีวะโร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 28 พ.ค. 2563
7 ผศ.ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 9 มิ.ย. 2563
8 ผศ.ดร.ชมพูนุท นันทเมธี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 9 มิ.ย. 2563
9 อาจารย์ พญ.เพ็ญพรรณ เลิศวัฒนชัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 16 ก.ค. 2563
10 ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 29 ก.ค. 2563
11 อาจารย์ศุภลักษณ์ ไพศาล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 3 ส.ค. 2563
12 อาจารย์สินีนาฏ นาคศรี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 3 ส.ค. 2563
13 ผศ.จินดารัตน์ สมใจนึก สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 3 ส.ค. 2563
14 ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 4 ส.ค. 2563
15 ผศ.ถิรวรรณ ทองวล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 4 ส.ค. 2563
16 อาจารย์ลักษมล ลักษณะวิมล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 5 ส.ค. 2563
17 อาจารย์มาร์ค เทรวี (Aj.Mark Treve) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 24 ส.ค. 2563
18 อาจารย์น้ำฝน ฤทธิ์ภักดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 26 ส.ค. 2563
19 อาจารย์จันทรวดี สพานทอง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 26 ส.ค. 2563
20 อาจารย์เกวลี วัชราทักษิณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 26 ส.ค. 2563
21 อาจารย์ศุภกาญจน์ โอภาสรัตนากร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 26 ส.ค. 2563
22 อาจารย์มณฑา สายธารวาณิตร์กุล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 26 ส.ค. 2563
23 อาจารย์เหนียน นูเอต อัน (Aj.Nguyen Nguyet Anh) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 26 ส.ค. 2563
24 อาจารย์ทินลี่ วังดี้ (Mr.Thinley Wangdi) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 26 ส.ค. 2563
25 อาจารย์มาร์ค เบดูยา อูลา (Aj.Mark Bedoya Ulla) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 26 ส.ค. 2563
26 อาจารย์กิกิ จูลี อังโกโร (Aj.Kiki Juli Anggoro) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 26 ส.ค. 2563
27 รศ.ดร.มยุนา ศรีสุภนันต์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 26 ส.ค. 2563
28 อาจารย์สุดา ใจห้าว สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 8 ก.ย. 2563
29 อาจารย์อุษา น่วมเพชร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 9 ก.ย. 2563
30 อาจารย์นูร ไลลาทัล โรเฟีย (Aj.Nur Lailatur Rofiah) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 9 ก.ย. 2563
31 ผศ.ดร.อรทัย นนทเภท สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 9 ก.ย. 2563
32 อาจารย์ ดร.สุชิตา มานะจิตต์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 11 ก.ย. 2563
33 อาจารย์กรรณิการ์ ศรีสมทรง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 11 ก.ย. 2563
34 อาจารย์ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์ สำนักวิชาการจัดการ 11 ก.ย. 2563
35 อาจารย์ลิม จง ยิว (Aj.Lim Chong Ewe) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 11 ก.ย. 2563
36 อาจารย์ศิวรุฒ ลายคราม สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 14 ก.ย. 2563
37 อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 21 ก.ย. 2563
38 อาจารย์กิ่งกมล เพชรศรี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 21 ก.ย. 2563
39 อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ นิลมาท สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 21 ก.ย. 2563
40 ผศ.ดร.อัปสร บุญยัง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 21 ก.ย. 2563
41 อาจารย์ ดร.สุดธิดา สังข์พุ่ม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 21 ก.ย. 2563
42 อาจารย์ทิพวรรณ บุญสนอง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 22 ก.ย. 2563
43 ผศ.ดร.ภารวี รัตนกิจ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 22 ก.ย. 2563
44 รศ.ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 22 ก.ย. 2563
45 ผศ.ดร.วนิดา ลิ่มมั่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 22 ก.ย. 2563
46 ผศ.ดร.มรกต ชาตาธิคุณ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 22 ก.ย. 2563
47 อาจารย์รัชฏากรณ์ ธรรมรัตน์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 22 ก.ย. 2563
48 อาจารย์ พญ.พิระดา ยินเจริญ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 24 ก.ย. 2563
49 รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2563
50 อาจารย์มลชฎาภร สุขการ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 14 ต.ค. 2563
51 อาจารย์ราห์มาห์ บาโกโก สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 16 ต.ค. 2563
52 ผศ.ดร.พิเชษฐ์ จิตต์เจนการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 19 ต.ค. 2563
53 ผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 20 ต.ค. 2563
54 ผศ.ธนวรรณ สงประเสริฐ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 20 ต.ค. 2563
55 อาจารย์ ดร.ชูบาร์ม ปาทัก (Dr. Shubham Pathak) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 21 ต.ค. 2563
56 อาจารย์วิลเลี่ยม เจอาร์ ฟรานโก พีราเลส (Mr.William JR Franco Perales) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 26 ต.ค. 2563
57 ผศ.โกสินทร์ กาฬรัตน์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 16 พ.ย. 2563
58 อาจารย์พัสตราภรณ์ แก้วพะวงค์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 23 พ.ย. 2563
59 อาจารย์ธนาภา ช่วยแก้ว สำนักวิชาการจัดการ 23 พ.ย. 2563
60 อาจารย์ ดร.จารุภา เลขทิพย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 25 พ.ย. 2563
61 อาจารย์ ดร.อามิต ไจซี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 7 ธ.ค. 2563
62 อาจารย์ ดร.นันทพร กลิ่นจันทร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 14 ธ.ค. 2563
63 อาจารย์พรชนุตร ชุมภูนุช สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2563
64 อาจารย์เฝิง หมิน (Aj.Feng Min) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 23 ธ.ค. 2563
65 อาจารย์เบนจามิน พันเมย (Aj.Benjamin Panmei) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 19 ม.ค. 2564
66 อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์ โจมฤทธิ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 20 ม.ค. 2564
67 อาจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ น้อยเจริญ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 1 ก.พ. 2564
68 อาจารย์ ดร.เขมนิจ วัฒนทินโชติ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 1 ก.พ. 2564
69 อาจารย์อุสวาตุน คาซานา (Aj.Uswatun Khasanah) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 9 ก.พ. 2564
70 ผศ.นันท์นภัส เพชรคงทอง สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 23 ก.พ. 2564
71 อาจารย์แอนนิสา ลอร่า มาเรต้า (Aj.Annisa Laura Maretha) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 23 ก.พ. 2564
72 อาจารย์ ดร.เจเน็ท ซูดานโก คาสต้า (Dr.Janet Sudango Casta) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 23 ก.พ. 2564
73 อาจารย์ นพ.ลั่นหล้า อุดมเวช สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 24 ก.พ. 2564
74 อาจารย์ ดร.ลิตวดี เจือบุญ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 9 มี.ค. 2564
75 ผศ.อุหมาด หมัดอาด้ำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มี.ค. 2564
76 อาจารย์อัญมาศ ภู่เพชร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 12 เม.ย. 2564
77 อาจารย์แดซีดิล แทนโก ตวน (Aj.Dacedille Tanco Tuan) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 14 เม.ย. 2564
78 อาจารย์ ดร.ซานดีพ ลอยด์ แคชแชป (Dr. Sandeep Lloyd Kachchhap) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 20 เม.ย. 2564
79 อาจารย์เนอมาลา (Aj.Nurmala) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 20 เม.ย. 2564
80 ผศ.ดร.มาร์ซิน จาคุบ ดรอบนิค (Assist.Prof.Dr.Marcin Jakub Drobnik) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 28 เม.ย. 2564
81 อาจารย์ ดร.ฮีร่า บาตูล (Dr. Hira Batool) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4 พ.ค. 2564
รายงานผู้ได้รับการรับรองฯ UKPSF ตามสำนักวิชา
Top