การรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ The UK Professional Standards Framework (UKPSF)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ นอกเหนือจากหลักสูตรที่เปิดสอนแล้ว คุณภาพของอาจารย์ผู้สอนเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยได้นำระบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป คือมาตรฐานของ The United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) ประเทศอังกฤษ มาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นคณาจารย์มืออาชีพ The Higher Education Academy (HEA) หรือ Advance HE ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระระดับชาติในสหราชอาณาจักร ได้พัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพระดับอุดมศึกษา UKPSF เพื่อประเมินและรับรองหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการสอนของอาจารย์ และได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาจัดฝึกอบรมและประเมินคุณภาพการสอนและกำหนดวิทยฐานะของผู้ผ่านการประเมิน (Descriptors) ซึ่งมี 4 ระดับ ได้แก่ Associate Fellow, Fellow, Senior Fellow และระดับสูงสุด Principal Fellow

Oct อบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 3 Module ที่ 3 วันที่ 7-10 ต.ค. 2562
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
[3 ก.ค. 2562] [334]
7-10
Jul อบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 3 Module ที่ 2 วันที่ 22-25 ก.ค. 2562
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
[3 ก.ค. 2562] [276]
22-25
Jun อบรม เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 3 Module ที่ 1” 10-13 มิ.ย. 2562
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
[6 มิ.ย. 2562] [281]
10-13
May อบรม เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 2 Module ที่ 3” 13-16 พ.ค. 2562
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
[10 ม.ค. 2562] [379]
13-16
Mar อบรม เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 2 Module ที่ 2” 18-21 มี.ค. 2562
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
[10 ม.ค. 2562] [341]
18-21
Feb อบรม เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 2 Module ที่ 1” 11-14 ก.พ. 2562
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
[10 ม.ค. 2562] [368]
11-14
Jan โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 4 วันที่ 18-20 ม.ค. 2562
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องระเบียงบรรณ 1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
[20 พ.ย. 2561] [472]
18-20
Nov โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 วันที่ 16-18 พ.ย. 2561
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้อง 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
[27 ก.ย. 2561] [497]
16-18
Nov โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 3 รอบที่ 1 วันที่ 9-11 พ.ย. 2561
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้อง 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
[27 ก.ย. 2561] [434]
9-11
Aug โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 2 รอบที่ 2 วันที่ 24-26 ส.ค. 2561
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้อง 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
[1 ส.ค. 2561] [498]
24-26
Aug โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 2 รอบที่ 1 วันที่ 17-19 ส.ค. 2561
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้อง 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
[1 ส.ค. 2561] [712]
17-19
May โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 1 วันที่ 31-1 มิ.ย.2561
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
[23 พ.ค. 2561] [878]
31-1
Apr โครงการบรรยายแนวทางการขอประเมินระดับ HEA Fellowship ตามกรอบมาตรฐาน The UK Professional Standards Framework (UKPSF)
เวลา: 8.30-12.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
[19 เม.ย. 2561] [507]
9
Feb อบรม เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 1 (Module 3)” 19-22 ก.พ. 2561
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
[12 ก.พ. 2561] [407]
19-22
Jan อบรม เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 1 (Module 2)” 9-12 ม.ค. 2561
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
[12 ธ.ค. 2560] [356]
9-12
Dec การประชุม Teaching Learning Colloquium : UKPSF Wrap up
เวลา: 14.30-16.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
[15 ธ.ค. 2560] [356]
27
Nov อบรม เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 1 (Module1)” 27-30 พ.ย. 2560
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารนวัตกรรม
[7 พ.ย. 2560] [506]
27-30
Aug บรรยาย เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)]”
เวลา: 13.00-16.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
[8 ส.ค. 2560] [697]
30

ค้นพบ 38 รายการ

21st Century Skills and Student Learning

The 21st Century Skills: Learning and Teaching
[17 ม.ค. 2562] [793]
Behaviourist approaches
[17 ม.ค. 2562] [682]
Constructivist approaches
[17 ม.ค. 2562] [591]
Motivational approaches
[17 ม.ค. 2562] [460]
HEA Module 2 Threshold Concepts Introductory Tool
[17 ม.ค. 2562] [551]
The future of work key findings edit
[17 ม.ค. 2562] [32857]
Will jobs exist in 2050
[17 ม.ค. 2562] [448]
Facing the Future in the 21st Century
[27 ก.พ. 2562] [739]
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่สำคัญ มีทั้งหมด 5 ตอน [THAI VERSION]
[2 พ.ค. 2562] [393]
Learning Theory Matrix Credit: Thai Cyber University
[31 พ.ค. 2562] [731]

The UK Professional Standards Framework

UKPSF Dimensions of the Framework มีคำอธิบายและตัวอย่างตัวบ่งชี้ 15 ตัว
[12 พ.ย. 2561] [588]
เอกสารสำหรับสนับสนุนการเขียน Application UKPSF ในระดับ Fellow
[12 พ.ย. 2561] [603]
เอกสารสำหรับสนับสนุนการเขียน Application UKPSF ในระดับ Senior Fellow
[12 พ.ย. 2561] [2252]
The UKPSF: How Did It All Begin?
[17 ม.ค. 2562] [4727]
ความเป็นครูมืออาชีพระดับอุดมศึกษา (ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
[17 ม.ค. 2562] [696]
UKPSF Dimensions of the Framework
[17 ม.ค. 2562] [358]
UKPSF Dimensions of the Framework PowerPoint
[17 ม.ค. 2562] [645]
UKPSF Standard framework
[17 ม.ค. 2562] [708]
Research informed teaching (RIT) and Enquiry based teaching (EBL)
[17 ม.ค. 2562] [871]
Internationalising the curriculum
[17 ม.ค. 2562] [420]
Developing and implementing an academic integrity policy
[17 ม.ค. 2562] [370]

Instructional design principles for 21st century

Backward Design and Outcome-based Education (OBE)
[17 ม.ค. 2562] [462]
Learning Outcome
[17 ม.ค. 2562] [8211]
Competence-based Learning
[17 ม.ค. 2562] [447]
Constructive Allignment
[17 ม.ค. 2562] [465]
Constructive Allignment Work Sheet
[17 ม.ค. 2562] [1112]
Outcome-based Education Work Sheet
[17 ม.ค. 2562] [4945]
Bloom s Taxonomy of Learning Dimention
[17 ม.ค. 2562] [962]
Action Verbs of Bloom is Taxonomy
[12 พ.ย. 2561] [373]
Developing 21st Century Critical thinkers
[17 ม.ค. 2562] [723]
Curriculum Course Design
[27 ก.พ. 2562] [407]

Using Technology to Assist Teaching: e-Learning and the Future of Teaching

Transformation of University Education for the 21st Century: Classroom 3.0 credit: Nanyang Technological University, Singapore, 2018
[17 ม.ค. 2562] [363]
What is e Learning? credit: Professional Security Training
[17 ม.ค. 2562] [304]
วิธีการสร้าง QR Code เพื่อใช้สมาร์ทโฟนเช็คชื่อนักเรียนและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ Credit : Apiwat Wongkanha
[27 ก.พ. 2562] [320]
Thai MOOC credit: Anuchai Theeraroungchaisri
[2 พ.ค. 2562] [290]
การประยุกต์ใช้ Facebook ในการจัดการการเรียนการสอน credit: Thai Cyber University
[2 พ.ค. 2562] [343]
การนำ e-Learning มาใช้ในการเรียนการสอน credit: ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
[2 พ.ค. 2562] [266]

Designing a Syllabus A Road Map for Teaching and Learning, Delivering Lessons, Assessment and Feedback

Curriculum Design
[17 ม.ค. 2562] [533]
The Purposes of a Syllabus
[17 ม.ค. 2562] [551]
ตัวอย่าง Course syllabus แบบละเอียด
[17 ม.ค. 2562] [514]
คำอธิบายการเขียนแผนการสอนที่เชื่อมโยงกับกรอบ UKPSF
[17 ม.ค. 2562] [1200]
Course syllabus ใหม่ที่เชื่อมโยงตามกรอบมาตรฐาน UKPSF (Thai Version)
[17 ม.ค. 2562] [1058]
Course Syllabus Template (English Version)
[17 ม.ค. 2562] [714]
ความหมายของวิธีการจัดการเรียนรู้แต่ละวิธี
[4 มี.ค. 2562] [1637]
ตัวอย่าง Course Syllabus - James Cook University
[4 มี.ค. 2562] [383]
How Do I Measure Student Learning?
[4 มี.ค. 2562] [541]

Measurement/Assessment, Evaluation/Rubric Score/Authentic Assessment

What is Formative Assessment? - Strategies & Examples
[31 พ.ค. 2562] [282]
File Assessment
[31 พ.ค. 2562] [267]
How Do I Measure Student Learning?
[31 พ.ค. 2562] [272]
Formative assessment Credit : Dr David Nicol ,Debra Macfarlane-Dick
[31 พ.ค. 2562] [276]
Rubrics for Assessment and Evaluation
[31 พ.ค. 2562] [270]
Creating Rubrics for Feedback and Assessment Credit : Nicole Dimich Vagle
[31 พ.ค. 2562] [292]

Additional documents to read

เทคนิคการสอนแบบต่างๆ สำหรับผู้สอนมืออาชีพ
[31 พ.ค. 2562] [279]
Assessing group work Credit : Assessing Learning in Australian Universities
[31 พ.ค. 2562] [277]
Small group teaching: a toolkit for learning
[28 ม.ค. 2563] [389]
Fellow400
Senior Fellow56
Principal Fellow1
Total457
คิดเป็นร้อยละต่ออาจารย์ทั้งหมดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
(ข้อมูลเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2564)

Export

No. Picture Name-Surname School Date of Recognition note
Senior Fellow (16)
1 รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
2 ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
3 ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
4 รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด สำนักผู้บริหาร
5 อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
6 อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
7 ผศ.ดร.พัชรี อิ่มศรี สำนักวิชาศิลปศาสตร์
8 ผศ.ดร.สลิล บุญพราหมณ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
9 ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
10 รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 1 ต.ค. 2561 ลาออก
11 รศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 19 ก.พ. 2562
12 ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 17 พ.ค. 2562
13 ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2561
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2563
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 24 มี.ค. 2563
14 อาจารย์สุนทร บุญแก้ว สำนักวิชาการจัดการ 26 เม.ย. 2563
15 ผศ.ดร.เจนเนตร พลเพชร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 5 พ.ย. 2563
16 รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 13 ก.ค. 2564
Fellow (41)
1 รศ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2 รศ.ดร.อาชว์ พรหมรักษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
3 รศ.ดร.วิภาวี เดชะปัญญา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
4 อาจารย์ ดร.ชนวัฒน์ ชุณหวิกสิต สำนักวิชาการจัดการ ลาออก
5 อาจารย์ นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา สำนักวิชาแพทยศาสตร์
6 รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
7 อาจารย์ ดร.นิดารัตน์ ชูวิเชียร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
8 รศ.ดร.วิยดา กวานเหียน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
9 อาจารย์ ดร.จิราพร เจริญพูล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
10 อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
11 ผศ.ดร.อรรถโส ขำวิจิตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
12 อาจารย์ ดร.อรรถรัตน์ พัฒนวงศา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
13 อาจารย์ ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
14 อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
15 อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ สำนักวิชาการจัดการ
16 อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม สำนักวิชาการจัดการ
17 อาจารย์ ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
18 ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
19 ผศ.ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
20 ผศ.ดร.สราวุธ จันทเขต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
21 ผศ.ดร.วิสาขะ อนันธวัช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
22 ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
23 ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
24 ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
25 รศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
26 ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
27 ผศ.ดร.ลัคนา พิมพ์จันทร์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
28 อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง สำนักวิชาการจัดการ
29 ผศ.วาลุกา เอมเอก บัณฑิตวิทยาลัย
30 อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
31 อาจารย์พิชญ์ธิดา พิบูลย์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
32 อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ บุญร่วมแก้ว สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
33 อาจารย์ ดร.สัมภาส ฉีดเกตุ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
34 ผศ.ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 28 ส.ค. 2561
35 อาจารย์อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 11 ก.พ. 2562
36 อาจารย์ ดร.จันทิรา วงศ์เณร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 11 ก.พ. 2562
37 ผศ.ดร.อรเพ็ญ สุขะวัลลิ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 11 มี.ค. 2562
38 รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 20 มิ.ย. 2562
39 ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 20 ม.ค. 2563
40 ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 9 มิ.ย. 2563
41 อาจารย์ ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 10 มิ.ย. 2563

Export

No. Picture Name-Surname School Date of Recognition note
Principal Fellow (1)
1 ศ.ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 29 ก.ค. 2563
Senior Fellow (26)
1 รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 4 พ.ย. 2562
2 รศ.ดร.สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 4 พ.ย. 2562 ลาออก
3 รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 9 ธ.ค. 2562
4 รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 23 ธ.ค. 2562
5 ผศ.ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 21 ม.ค. 2563
6 ผศ.ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 22 ม.ค. 2563
7 รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ สำนักวิชาการจัดการ 28 ม.ค. 2563
8 ศ.ดร.อีวาน พิมพ์โลฟสกี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 28 ม.ค. 2563 ลาออก
9 รศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 10 ก.พ. 2563
10 รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 12 ก.พ. 2563
11 ผศ.ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 27 ก.พ. 2563
12 ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง สำนักวิชาการจัดการ 4 มี.ค. 2563
13 ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 9 มี.ค. 2563
14 อาจารย์ทวีพร คงแก้ว สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 24 มี.ค. 2563 ลาออก
15 รศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 27 มี.ค. 2563
16 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 1 เม.ย. 2563
17 ผศ.ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 16 เม.ย. 2563
18 รศ.ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 16 เม.ย. 2563
19 รศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 6 พ.ค. 2563
20 ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 14 พ.ค. 2563
21 ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ สำนักวิชาการจัดการ 21 พ.ค. 2563
22 รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 21 พ.ค. 2563
23 อาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 18 มิ.ย. 2563
24 ผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 9 พ.ย. 2563
25 รศ.พญ.วีระนุช นิสภาธร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 8 ก.พ. 2564
26 อาจารย์ ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4 มิ.ย. 2564
Fellow (33)
1 ผศ.ดร.โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2 อาจารย์ ดร.ชิดชนก มยูรภักดิ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
3 รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ส.ค. 2562
4 ผศ.ดร.ชุติมา จันทรัตน์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 29 ต.ค. 2562
5 ผศ.ดร.พิชญาภัค วินทะชัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 30 ต.ค. 2562
6 ผศ.ดร.จริยา สากยโรจน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 12 พ.ย. 2562
7 ผศ.ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 12 พ.ย. 2562
8 ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 12 พ.ย. 2562
9 ผศ.ดร.พรรณศิริ ดำโอ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 14 พ.ย. 2562
10 ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 14 พ.ย. 2562
11 ผศ.ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 14 พ.ย. 2562
12 อาจารย์ ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 26 พ.ย. 2562
13 ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 3 ธ.ค. 2562
14 ผศ.ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล สำนักวิชาการจัดการ 16 ธ.ค. 2562
15 ผศ.ดร.มนเทียร เสร็จกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 18 ธ.ค. 2562
16 ผศ.ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 6 ม.ค. 2563
17 ผศ.ดร.ธนัชพร แสงไฟ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 15 ม.ค. 2563
18 ผศ.ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช สำนักวิชาการจัดการ 20 ม.ค. 2563
19 อาจารย์ ดร.เรจีย์ แก้วส่อง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 20 ม.ค. 2563 ลาออก
20 อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 17 ก.พ. 2563
21 ผศ.ดร.สุจิตรา ภู่ระหงษ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 17 ก.พ. 2563
22 ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 24 ก.พ. 2563
23 ผศ.ดร.วิชิตพันธุ์ รองวงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2 มี.ค. 2563
24 อาจารย์ปวิธ ตันสกุล สำนักวิชาการจัดการ 2 มี.ค. 2563
25 รศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3 มี.ค. 2563
26 ผศ.จันทิรา รัตนรัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 2563
27 อาจารย์ ดร.วุฒิโชติ จันทร์แสนตอ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 31 มี.ค. 2563 ลาออก
28 อาจารย์ ดร.วรัญญู วรชาติ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 31 มี.ค. 2563
29 อาจารย์ ดร.สุวรรณา มูเก็ม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2 เม.ย. 2563
30 อาจารย์ ดร.วาริ ว่องวโรปกรณ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 7 เม.ย. 2563
31 ผศ.ดร.น.สพ.ทศพล ธำรงสุวรรณกิจ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 14 เม.ย. 2563
32 รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 5 มิ.ย. 2563
33 อาจารย์สุขสันต์ ช่างเหล็ก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 17 ก.ย. 2563

Export

No. Picture Name-Surname School Date of Recognition note
Senior Fellow (4)
1 อาจารย์พิชญ์สินี เควด สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 28 เม.ย. 2563
2 รศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 11 พ.ค. 2563
3 รศ.ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 15 มิ.ย. 2563
4 อาจารย์จงสุข คงเสน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 23 ก.ค. 2563
Fellow (54)
1 ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
2 รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
3 รศ.ดร.สมชาย สวัสดี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 7 ก.พ. 2563
4 ผศ.ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม สำนักวิชาการจัดการ 17 ก.พ. 2563
5 ผศ.ดร.อภิชาต อธิไภริน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 17 ก.พ. 2563
6 ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี สำนักวิชาการจัดการ 17 ก.พ. 2563
7 รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 2 มี.ค. 2563
8 อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ ศักดิเศรษฐ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 2 มี.ค. 2563
9 ผศ.ดร.ปฏิมาพร สุขมาก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2 มี.ค. 2563
10 ผศ.ดร.น้ำฟ้า เสริมแก้ว สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 2 มี.ค. 2563
11 ผศ.ดร.จิรพรรณ ทองสร้อย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 2 มี.ค. 2563
12 ผศ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2 มี.ค. 2563
13 อาจารย์ นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 2 มี.ค. 2563
14 ผศ.ดร.ทิพย์สุดา ทองบัวแก้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 3 มี.ค. 2563
15 ผศ.ดร.ประภาพร จันทร์เอียด สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 3 มี.ค. 2563
16 รศ.ดร.นุชจรี จีนด้วง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 16 มี.ค. 2563
17 อาจารย์ ดร.ธิพาพรรณ พลายด้วง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 17 มี.ค. 2563
18 ผศ.ดร.บูดี้ วาลูโย (Assist.Prof.Dr.Budi Waluyo) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 17 มี.ค. 2563
19 อาจารย์ ดร.อาลี อัซฮาบี (Dr.Ali Zahabi) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 17 มี.ค. 2563
20 ผศ.ดร.ดุษฎี ชินนาพันธ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 18 มี.ค. 2563
21 อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุล สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 31 มี.ค. 2563
22 ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 31 มี.ค. 2563
23 ผศ.ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1 เม.ย. 2563
24 ผศ.ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 1 เม.ย. 2563
25 อาจารย์ ดร.ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 20 เม.ย. 2563
26 รศ.ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 20 เม.ย. 2563
27 อาจารย์อภิชญา ชนะวงศ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 20 เม.ย. 2563
28 ผศ.ดร.นุรดีนา จารง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 20 เม.ย. 2563
29 ผศ.ดร.ขวัญธิดา โคตรพุ้ย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 21 เม.ย. 2563
30 รศ.ดร.นิรันดร มาแทน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 22 เม.ย. 2563
31 ผศ.ดร.จิรา คงปราณ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 23 เม.ย. 2563
32 ผศ.ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 28 เม.ย. 2563
33 อาจารย์ ดร.กฤติกา กาบพลอย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 5 พ.ค. 2563
34 อาจารย์ ดร.ศิราณี ยงประเดิม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 5 พ.ค. 2563
35 อาจารย์กรรณิการ์ แสงประจง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 6 พ.ค. 2563
36 ผศ.กำไล สมรักษ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 6 พ.ค. 2563
37 อาจารย์จันทร์จุรีย์ ถือทอง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 6 พ.ค. 2563
38 รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 6 พ.ค. 2563
39 อาจารย์ ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 21 พ.ค. 2563
40 อาจารย์ ดร.ยุทธนา เจริญรื่น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 27 พ.ค. 2563
41 อาจารย์ ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 27 พ.ค. 2563
42 รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 28 พ.ค. 2563
43 อาจารย์ ดร.ปรีดา สันสาคร สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 28 พ.ค. 2563
44 อาจารย์ ดร.ปริญญา ว่องไววณิชกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 28 พ.ค. 2563
45 อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา สำนักวิชาการจัดการ 28 พ.ค. 2563
46 อาจารย์กนกวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 29 พ.ค. 2563
47 รศ.ดร.นฤมล มาแทน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 2 มิ.ย. 2563
48 อาจารย์จิราวรรณ คล้ายวิเศษ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2 มิ.ย. 2563
49 อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2 มิ.ย. 2563
50 ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มิ.ย. 2563
51 อาจารย์สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 30 พ.ย. 2563
52 อาจารย์สุผาณิต วิเศษสาธร สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 30 พ.ย. 2563
53 อาจารย์ ดร.นิษฐิดา สุดใหม่ สำนักวิชาการจัดการ 2 ธ.ค. 2563
54 อาจารย์ปิยนุช ขุนสวัสดิ์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 26 ต.ค. 2564

Export

No. Picture Name-Surname School Date of Recognition note
Senior Fellow (5)
1 ผศ.ดร.อรวรรณ สาระกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 25 ม.ค. 2564
2 รศ.ดร.เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 19 เม.ย. 2564
3 รศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 27 เม.ย. 2564
4 ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 27 เม.ย. 2564
5 อาจารย์ ดร.นิชาภา จันทร์ดี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 29 เม.ย. 2564
Fellow (55)
1 ผศ.พญ.วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 3 พ.ย. 2563
2 ผศ.ดร.สุทัศนา ณ พัทลุง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 3 พ.ย. 2563
3 ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 16 พ.ย. 2563
4 ผศ.ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 19 พ.ย. 2563
5 อาจารย์ ดร.เชาวนันท์ ขุนดำ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 23 พ.ย. 2563
6 อาจารย์ณัฐพนธ์ ทรงนาคา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 23 พ.ย. 2563
7 รศ.ดร.พิชชานีย์ จริยพงศ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 24 พ.ย. 2563
8 อาจารย์ ดร.เอื้อมพร หมวดเมือง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 1 ธ.ค. 2563
9 ผศ.พญ.นภารัตน์ สุขเกลี้ยง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 1 ธ.ค. 2563
10 ผศ.ดร.นภารัตน์ สุทธิเดช วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 9 ธ.ค. 2563
11 ผศ.ดร.พักตร์พิมล อึ่งเจริญวิวัฒน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 23 ธ.ค. 2563
12 อาจารย์ศรุดา คุระเอียด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 23 ธ.ค. 2563
13 ผศ.พญ.นนทพรรณ ผาสุข สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 23 ธ.ค. 2563
14 อาจารย์ ดร.สาลินี ไชยกูล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 14 ม.ค. 2564
15 อาจารย์ วิรัมภา ตั้งไล่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 14 ม.ค. 2564
16 อาจารย์ นพ. ปวรุตม์ พวงศรี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 14 ม.ค. 2564
17 อาจารย์ทัดดาว รักมาก สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 14 ม.ค. 2564
18 อาจารย์ภูวศินทร์ บัวเกษ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 14 ม.ค. 2564
19 อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พวยฟุ้ง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 14 ม.ค. 2564
20 ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 19 ม.ค. 2564
21 ผศ.ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 19 ม.ค. 2564
22 ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 19 ม.ค. 2564
23 ผศ.ดร.กุลวดี กาญจนะ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 19 ม.ค. 2564
24 ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 19 ม.ค. 2564
25 ผศ.ดร.วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 19 ม.ค. 2564
26 ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์​ บรรลือพืช สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 19 ม.ค. 2564
27 อาจารย์สิริรักษ์ มู่เก็ม สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 19 ม.ค. 2564
28 ผศ.ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 19 ม.ค. 2564
29 ผศ.ดร.รุ่งเรือง จันทา สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 19 ม.ค. 2564
30 อาจารย์ ดร.เกตมาตุ ดวงมณี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 19 ม.ค. 2564
31 อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 20 ม.ค. 2564
32 ผศ.ดร.ลักษณ์นารา ขวัญชุม สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 20 ม.ค. 2564
33 ผศ.ดร.กมล ถิ่นสุราษฎร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 21 ม.ค. 2564
34 ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นาเอก สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 2564
35 อาจารย์เจริญพร บัวแย้ม สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 1 ก.พ. 2564
36 อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 1 ก.พ. 2564
37 ผศ.ดร.กัมปนาท สุขมาก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.พ. 2564
38 อาจารย์หทัยกาญจน์ นุ่นเดช สำนักวิชาการจัดการ 1 ก.พ. 2564
39 ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.พ. 2564
40 อาจารย์ศศิพิมพ์ อิสระวัฒนา สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 ก.พ. 2564
41 อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส สำนักวิชาการจัดการ 1 ก.พ. 2564
42 อาจารย์ ดร.คมกริบ หลงละเลิง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 9 ก.พ. 2564
43 ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 15 ก.พ. 2564
44 ผศ.ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 23 ก.พ. 2564
45 ผศ.ดร.สัจจพันธ์ ลีละตานนท์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 23 ก.พ. 2564
46 ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ไหลภาภรณ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 23 ก.พ. 2564
47 ผศ.ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 10 มี.ค. 2564
48 ผศ.ดร.ชลพิสุทธิ์ ตันตาปกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 22 มี.ค. 2564
49 อาจารย์นิธิมา หนูหลง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 14 เม.ย. 2564
50 ผศ.ดร.หทัยชนก คมเม่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 14 เม.ย. 2564
51 ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 9 มิ.ย. 2564
52 อาจารย์ ดร.นภารัตน์ ชูเกิด สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 9 มิ.ย. 2564
53 อาจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ พลราชม สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 9 มิ.ย. 2564
54 ผศ.ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 9 มิ.ย. 2564
55 อาจารย์ ดร.ทพ.พนมวัฒน์ อมรพิมลธรรม วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 9 มิ.ย. 2564

Export

ผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ
โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนของอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานฯ UKPSF
No. Picture Name-Surname School Date of Recognition note
Senior Fellow (5)
1 ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 16 มิ.ย. 2563
2 รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ สำนักวิชาการจัดการ 4 ม.ค. 2564
3 รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มี.ค. 2564
4 อาจารย์จูนิเฟอร์ ลีล บูโคล (Aj.Junifer Leal Bucol) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 30 มี.ค. 2564
5 อาจารย์ ดร.สลิลา เศรษฐไกรกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 27 ก.ย. 2564
Fellow (217)
1 อาจารย์ฮงพงโว ริงฟาห์โซ ซิมิค (Aj.Hungpungwo Ringphaso Zimik) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
2 รศ.ดร.สุธน ศรีวะโร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 28 พ.ค. 2563
3 ผศ.ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 9 มิ.ย. 2563
4 ผศ.ดร.ชมพูนุท นันทเมธี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 9 มิ.ย. 2563
5 อาจารย์ พญ.เพ็ญพรรณ เลิศวัฒนชัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 16 ก.ค. 2563
6 ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 29 ก.ค. 2563
7 อาจารย์ศุภลักษณ์ ไพศาล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 3 ส.ค. 2563
8 อาจารย์สินีนาฏ นาคศรี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 3 ส.ค. 2563
9 ผศ.จินดารัตน์ สมใจนึก สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 3 ส.ค. 2563
10 รศ.ดร.นัยนา หนูนิล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 4 ส.ค. 2563
11 ผศ.ถิรวรรณ ทองวล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 4 ส.ค. 2563 ลาออก
12 อาจารย์ลักษมล ลักษณะวิมล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 5 ส.ค. 2563
13 อาจารย์มาร์ค เทรวี (Aj.Mark Treve) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 24 ส.ค. 2563
14 อาจารย์น้ำฝน ฤทธิ์ภักดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 26 ส.ค. 2563
15 อาจารย์จันทรวดี สพานทอง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 26 ส.ค. 2563 ลาออก
16 อาจารย์เกวลี วัชราทักษิณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 26 ส.ค. 2563
17 อาจารย์ศุภกาญจน์ โอภาสรัตนากร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 26 ส.ค. 2563
18 อาจารย์มณฑา สายธารวาณิตร์กุล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 26 ส.ค. 2563 ลาออก
19 อาจารย์เหนียน นูเอต อัน (Aj.Nguyen Nguyet Anh) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 26 ส.ค. 2563 ลาออก
20 อาจารย์ทินลี่ วังดี้ (Mr.Thinley Wangdi) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 26 ส.ค. 2563
21 อาจารย์มาร์ค เบดูยา อูลา (Aj.Mark Bedoya Ulla) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 26 ส.ค. 2563
22 อาจารย์กิกิ จูลี อังโกโร (Aj.Kiki Juli Anggoro) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 26 ส.ค. 2563
23 รศ.ดร.มยุนา ศรีสุภนันต์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 26 ส.ค. 2563
24 อาจารย์สุดา ใจห้าว สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 8 ก.ย. 2563
25 อาจารย์อุษา น่วมเพชร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 9 ก.ย. 2563
26 อาจารย์นูร ไลลาทัล โรเฟีย (Aj.Nur Lailatur Rofiah) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 9 ก.ย. 2563
27 ผศ.ดร.อรทัย นนทเภท สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 9 ก.ย. 2563
28 อาจารย์ ดร.สุชิตา มานะจิตต์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 11 ก.ย. 2563
29 อาจารย์กรรณิการ์ ศรีสมทรง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 11 ก.ย. 2563
30 อาจารย์ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์ สำนักวิชาการจัดการ 11 ก.ย. 2563
31 อาจารย์ลิม จง ยิว (Aj.Lim Chong Ewe) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 11 ก.ย. 2563
32 อาจารย์ศิวรุฒ ลายคราม สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 14 ก.ย. 2563
33 อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 21 ก.ย. 2563
34 อาจารย์กิ่งกมล เพชรศรี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 21 ก.ย. 2563
35 อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ นิลมาท สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 21 ก.ย. 2563
36 ผศ.ดร.อัปสร บุญยัง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 21 ก.ย. 2563
37 อาจารย์ ดร.สุดธิดา สังข์พุ่ม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 21 ก.ย. 2563
38 อาจารย์ทิพวรรณ บุญสนอง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 22 ก.ย. 2563
39 ผศ.ดร.ภารวี รัตนกิจ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 22 ก.ย. 2563
40 รศ.ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 22 ก.ย. 2563
41 ผศ.ดร.วนิดา ลิ่มมั่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 22 ก.ย. 2563
42 ผศ.ดร.มรกต ชาตาธิคุณ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 22 ก.ย. 2563
43 อาจารย์รัชฏากรณ์ ธรรมรัตน์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 22 ก.ย. 2563 ลาออก
44 อาจารย์ พญ.พิระดา ยินเจริญ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 24 ก.ย. 2563
45 รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2563
46 อาจารย์มลชฎาภร สุขการ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 14 ต.ค. 2563
47 อาจารย์ราห์มาห์ บาโกโก สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 16 ต.ค. 2563
48 ผศ.ดร.พิเชษฐ์ จิตต์เจนการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 19 ต.ค. 2563
49 ผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 20 ต.ค. 2563
50 ผศ.ธนวรรณ สงประเสริฐ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 20 ต.ค. 2563
51 อาจารย์ ดร.ชูบาร์ม ปาทัก (Dr. Shubham Pathak) บัณฑิตวิทยาลัย 21 ต.ค. 2563
52 อาจารย์วิลเลี่ยม เจอาร์ ฟรานโก พีราเลส (Mr.William JR Franco Perales) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 26 ต.ค. 2563
53 ผศ.โกสินทร์ กาฬรัตน์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 16 พ.ย. 2563
54 อาจารย์พัสตราภรณ์ แก้วพะวงค์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 23 พ.ย. 2563
55 อาจารย์ธนาภา ช่วยแก้ว สำนักวิชาการจัดการ 23 พ.ย. 2563
56 อาจารย์ ดร.จารุภา เลขทิพย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 25 พ.ย. 2563
57 อาจารย์ ดร.อามิต ไจซี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 7 ธ.ค. 2563
58 อาจารย์ ดร.นันทพร กลิ่นจันทร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 14 ธ.ค. 2563
59 อาจารย์พรชนุตร ชุมภูนุช สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2563
60 อาจารย์เฝิง หมิน (Aj.Feng Min) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 23 ธ.ค. 2563
61 อาจารย์เบนจามิน พันเมย (Aj.Benjamin Panmei) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 19 ม.ค. 2564
62 อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์ โจมฤทธิ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 20 ม.ค. 2564
63 อาจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ น้อยเจริญ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 1 ก.พ. 2564
64 อาจารย์ ดร.เขมนิจ วัฒนทินโชติ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 1 ก.พ. 2564
65 อาจารย์อุสวาตุน คาซานา (Aj.Uswatun Khasanah) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 9 ก.พ. 2564
66 ผศ.นันท์นภัส เพชรคงทอง สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 23 ก.พ. 2564
67 อาจารย์แอนนิสา ลอร่า มาเรต้า (Aj.Annisa Laura Maretha) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 23 ก.พ. 2564
68 อาจารย์ ดร.เจเน็ท ซูดานโก คาสต้า (Dr.Janet Sudango Casta) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 23 ก.พ. 2564
69 อาจารย์ นพ.ลั่นหล้า อุดมเวช สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 24 ก.พ. 2564
70 อาจารย์ ดร.ลิตวดี เจือบุญ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 9 มี.ค. 2564
71 ผศ.อุหมาด หมัดอาด้ำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มี.ค. 2564
72 อาจารย์อัญมาศ ภู่เพชร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 12 เม.ย. 2564
73 อาจารย์แดซีดิล แทนโก ตวน (Aj.Dacedille Tanco Tuan) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 14 เม.ย. 2564
74 อาจารย์ ดร.ซานดีพ ลอยด์ แคชแชป (Dr. Sandeep Lloyd Kachchhap) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 20 เม.ย. 2564
75 อาจารย์เนอมาลา (Aj.Nurmala) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 20 เม.ย. 2564
76 ผศ.ดร.มาร์ซิน จาคุบ ดรอบนิค (Assist.Prof.Dr.Marcin Jakub Drobnik) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 28 เม.ย. 2564
77 อาจารย์ดร.ดนิตา จำปาแก้ว สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 28 เม.ย. 2564
78 อาจารย์ ดร.ฮีร่า บาตูล (Dr. Hira Batool) บัณฑิตวิทยาลัย 4 พ.ค. 2564
79 อาจารย์ตันยมน เพชรรัตน์ สำนักวิชาการจัดการ 11 พ.ค. 2564
80 อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ประถม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 25 พ.ค. 2564
81 อาจารย์ปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 25 พ.ค. 2564
82 อาจารย์ ดร.ธิดา โสตถิโยธิน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 1 มิ.ย. 2564
83 อาจารย์ศิรินทิพย์ ภักดี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 1 มิ.ย. 2564
84 อาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 1 มิ.ย. 2564
85 อาจารย์เครือแก้ว เตียประพงษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 2 มิ.ย. 2564
86 อาจารย์สุพัตรา ไชยบาล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 2 มิ.ย. 2564
87 รศ.ดร.ศศิธร ธนะภพ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2 มิ.ย. 2564
88 อาจารย์เนอ คู อมีเลีย บินติ คู โดริส สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 9 มิ.ย. 2564
89 อาจารย์ชลธิชา รมยะสมิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 9 มิ.ย. 2564
90 อาจารย์ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 9 มิ.ย. 2564
91 อาจารย์ พญ.ดวงกมล ศิริอาชวะวัฒน์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 16 มิ.ย. 2564
92 อาจารย์เจนจิรา แก้วรัตน์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 16 มิ.ย. 2564
93 ผศ.ดร.ปนัดดา พิบูลย์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 16 มิ.ย. 2564
94 ผศ.ดร.ไพรินทร์ ศรีสินทร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 28 มิ.ย. 2564
95 ผศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 28 มิ.ย. 2564
96 รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 28 มิ.ย. 2564
97 อาจารย์ ดร.ภาวเรศ ฟูน้อย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 28 มิ.ย. 2564
98 ผศ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 28 มิ.ย. 2564
99 อาจารย์ไซม่อน ม็อกซอน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 28 มิ.ย. 2564
100 ผศ.ดร.สรัญญา มณีรัตนาศักดิ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 29 มิ.ย. 2564
101 อาจารย์ ดร.ปัทมาภรณ์ ขวัญแก้ว สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 30 มิ.ย. 2564
102 ผศ.อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 30 มิ.ย. 2564
103 ผศ.จินตนา อุณหะไวทยะ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 7 ก.ค. 2564
104 อาจารย์กนก เตียประพงษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 7 ก.ค. 2564
105 อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ เซ่งโห้ย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 20 ก.ค. 2564
106 อาจารย์พิกุลทิพย์ ขุนเศรษฐ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 20 ก.ค. 2564
107 ผศ.ภริตพร แก้วแกมเสือ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 20 ก.ค. 2564
108 อาจารย์อิศรา ประจงไสย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 22 ก.ค. 2564
109 รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 22 ก.ค. 2564
110 ผศ.ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 22 ก.ค. 2564
111 รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 22 ก.ค. 2564
112 อาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 22 ก.ค. 2564
113 ผศ.ดร.มาลาตี ตาเยะ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 28 ก.ค. 2564
114 ผศ.จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 28 ก.ค. 2564
115 อาจารย์มณีรัตน์ กำลังเกื้อ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 28 ก.ค. 2564
116 อาจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 28 ก.ค. 2564
117 ผศ.ดร.ธันวดี คล่องแคล่ว สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 3 ส.ค. 2564
118 ผศ.ปรัชญา กฤษณะพันธ์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 3 ส.ค. 2564
119 อาจารย์ ดร.กุลวดี หนูหนอง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 3 ส.ค. 2564
120 อาจารย์ ดร.กัญญนิจ วิเชียรรัตน์ สำนักวิชาการจัดการ 3 ส.ค. 2564
121 ผศ.ดร.พนิดา แช่มช้าง สำนักวิชาการจัดการ 3 ส.ค. 2564
122 อาจารย์โจชัว อะคินโลลู โอลายินก้า วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3 ส.ค. 2564
123 อาจารย์ ดร.ชฎาภา รุ่งเรืองใบหยก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 3 ส.ค. 2564
124 รศ.ดร.วาริน อินทนา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 3 ส.ค. 2564
125 อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3 ส.ค. 2564
126 อาจารย์วลัยนิภา หาพุทธา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 3 ส.ค. 2564
127 ผศ.ดร.นิยม กำลังดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 3 ส.ค. 2564 ลาออก
128 ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 3 ส.ค. 2564
129 อาจารย์ธนรัตน์ มังคุด สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 3 ส.ค. 2564
130 ผศ.ดร.สมจินตนา คุ้มภัย สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 3 ส.ค. 2564
131 ผศ.วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ สำนักวิชาการจัดการ 3 ส.ค. 2564
132 อาจารย์ประภาดา ศรีสุวรรณ สำนักวิชาการจัดการ 3 ส.ค. 2564
133 อาจารย์กันต์ฤทัย สิริวรกุลศักดิ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 3 ส.ค. 2564
134 อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์ สำนักวิชาการจัดการ 3 ส.ค. 2564
135 อาจารย์นัทชา นารมย์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3 ส.ค. 2564
136 อาจารย์เพ็ญศรี พานิช สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 3 ส.ค. 2564
137 ผศ.ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 3 ส.ค. 2564
138 อาจารย์ ดร.จินดาหรา เปรมปราโมทย์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 4 ส.ค. 2564
139 อาจารย์ ดร.คัว ง็อก เลอ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 4 ส.ค. 2564
140 ผศ.ดร.นิสา แซ่หลี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 4 ส.ค. 2564
141 อาจารย์กัญญณัฐ ลัคคะนายก สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 4 ส.ค. 2564
142 อาจารย์วรรณรัตน์ นาที สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 4 ส.ค. 2564
143 ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ส.ค. 2564
144 ผศ.ดร.อัปษร สัตยาคม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 4 ส.ค. 2564
145 อาจารย์วรางคณา ศรีหมอก สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 4 ส.ค. 2564
146 อาจารย์พรทิพย์ กิ้มนวน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 4 ส.ค. 2564
147 อาจารย์สุวัจนา ธรรมโชติ สำนักวิชาการจัดการ 5 ส.ค. 2564
148 อาจารย์ภูมิ ชาญป้อม สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 5 ส.ค. 2564
149 รศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ส.ค. 2564
150 อาจารย์พัฒน์ธิดา ทองขาว สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 5 ส.ค. 2564
151 อาจารย์อลิศรา สระโมฬี สำนักวิชาการจัดการ 5 ส.ค. 2564
152 รศ.ดร.จำนงค์ ธนะภพ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 5 ส.ค. 2564
153 อาจารย์ ดร.วนิดา มาลา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 5 ส.ค. 2564
154 ผศ.ดร.เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ส.ค. 2564
155 อาจารย์ทรรศนะ นวลสมศรี สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 5 ส.ค. 2564
156 อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ การบรรจง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ส.ค. 2564
157 อาจารย์จิตติมา พีระพัฒน์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 5 ส.ค. 2564
158 ผศ.สมใจ หนูผึ้ง สำนักวิชาการจัดการ 17 ส.ค. 2564
159 อาจารย์เนตรชนก เจียรมาศ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 17 ส.ค. 2564
160 อาจารย์สุชาติ ฉันสำราญ สำนักวิชาการจัดการ 17 ส.ค. 2564
161 ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ สำนักวิชาการจัดการ 17 ส.ค. 2564
162 ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 17 ส.ค. 2564
163 ผศ.ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 17 ส.ค. 2564
164 อาจารย์ไฮฟะ นิตยรักษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 17 ส.ค. 2564
165 อาจารย์ ดร.ดวงใจ ผิวคำ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 17 ส.ค. 2564
166 อาจารย์นลินีทินนาม สำนักวิชาการจัดการ 20 ส.ค. 2564
167 อาจารย์สุกฤษฎิ์ สังฆะโน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 20 ส.ค. 2564
168 อาจารย์ ดร.ปิลันธน์ แสนสุข สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 25 ส.ค. 2564
169 อาจารย์นฤมล กล้าทุกวัน สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 26 ส.ค. 2564
170 อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์ สำนักวิชาการจัดการ 31 ส.ค. 2564
171 อาจารย์กิตติ เชาวนะ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 31 ส.ค. 2564
172 อาจารย์ ดร. รวินทร์ ถิ่นนคร สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 ก.ย. 2564
173 อาจารย์เจสโทนี่ ซัลกาโด อาคิวาร์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 1 ก.ย. 2564
174 อาจารย์ดร.ชฎายุ อุดม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 3 ก.ย. 2564
175 อาจารย์บุศรินทร์ นันทะเขต สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 3 ก.ย. 2564
176 อาจารย์ทิวาพร ทองสุทธิ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 8 ก.ย. 2564
177 อาจารย์จาตุรันต์ พิบูลย์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 8 ก.ย. 2564
178 อาจารย์ ดร.อรชุมา เมืองสอน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 8 ก.ย. 2564
179 อาจารย์คำแก้ว มณีโรจน์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 10 ก.ย. 2564
180 ผศ.ดร.กชพรรณ กาญจนะ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 20 ก.ย. 2564
181 ผศ.ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 22 ก.ย. 2564
182 ผศ.ปิยชาติ สึงตี สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 22 ก.ย. 2564
183 รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 22 ก.ย. 2564
184 ผศ.ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 25 ก.ย. 2564
185 อาจารย์พัชรพร สาลี สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 28 ก.ย. 2564
186 อาจารย์ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2 ต.ค. 2564
187 อาจารย์อนุชสรา เรืองมาก สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2 ต.ค. 2564
188 อาจารย์สุวิตา แก้วอารีลาภ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 4 ต.ค. 2564
189 ผศ.ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 4 ต.ค. 2564
190 อาจารย์ ดร.นันทวัน วังเมือง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 4 ต.ค. 2564
191 อาจารย์สาวิตรี เหล่าไพบูลย์กุล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 6 ต.ค. 2564
192 ผศ.ดร.พุทธรดา นิลเอสงค์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 7 ต.ค. 2564
193 อาจารย์ ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 12 ต.ค. 2564
194 อาจารย์โองการ หรันเต๊ะ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 14 ต.ค. 2564
195 อาจารย์ชวพงษ์ นุ้ยสุข สำนักวิชาการจัดการ 18 ต.ค. 2564
196 อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ พวงจินดา สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 24 ต.ค. 2564
197 อาจารย์ศิริคุณ พันธ์รังษี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 25 ต.ค. 2564
198 อาจารย์ ดร.ชุติมา รัตนวรรณ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 26 ต.ค. 2564
199 อาจารย์วรัชยา ช่วยกาญจน์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 1 พ.ย. 2564
200 อาจารย์ธมลวรรณ หวังอนุตตร สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 1 พ.ย. 2564
201 ผศ.ดร.สุริยัน สุขติ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 1 พ.ย. 2564
202 อาจารย์ ดร.ณัฐิกานต์ นกแก้ว สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 1 พ.ย. 2564
203 อาจารย์ฐาปนีย์ ชินวงค์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 8 พ.ย. 2564
204 ผศ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 8 พ.ย. 2564
205 อาจารย์ ดร.วันทนีย์ โยชน์ชัยสาร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 8 พ.ย. 2564
206 ผศ.ดร.จิรารัตน์ สองสี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 8 พ.ย. 2564
207 อาจารย์ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 8 พ.ย. 2564
208 อาจารย์ศกุนิชญ์ จันทร์ทอง สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 8 พ.ย. 2564
209 อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา สำนักวิชาการจัดการ 9 พ.ย. 2564
210 อาจารย์ ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ สำนักวิชาการจัดการ 9 พ.ย. 2564
211 อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 9 พ.ย. 2564
212 อาจารย์วชรวรรษ พรหมมา สำนักวิชาการจัดการ 9 พ.ย. 2564
213 อาจารย์ ดร.บุษบรรณ สุขกาญจน์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 16 พ.ย. 2564
214 ผศ.รัชดา สุวรรณเกิด สำนักวิชาการจัดการ 18 พ.ย. 2564
215 อาจารย์จิรวัฒน์ แสงทอง สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 19 พ.ย. 2564
216 ผศ.ดร.ทัศนียา บริพิศ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 29 พ.ย. 2564
217 ผศ.ดร.วิทยา อาภรณ์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 30 พ.ย. 2564
รายงานผู้ได้รับการรับรองฯ UKPSF ตามสำนักวิชา
Top