สรุปผลกิจกรรม


เลือกปีงบประมาณ
สรุปผลการจัดกิจกรรม ปีงบประมาณ 2561
(เฉพาะอาจารย์)

ลำดับ ชื่อกิจกรรม วันที่/เวลา สถานที่ สรุปผล
1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 2 รอบที่ 2 วันที่ 24-26 ส.ค. 2561

(เพิ่มเติม..)

24 ส.ค. 2561 (8.30-16.30) - 26 ส.ค. 2561 (8.30-16.30)

ห้อง 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา

ดูผล

2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 2 รอบที่ 1 วันที่ 17-19 ส.ค. 2561

(เพิ่มเติม..)

17 ส.ค. 2561 (8.30-16.30) - 19 ส.ค. 2561 (8.30-16.30)

ห้อง 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา

ดูผล

3

โครงการพัฒนาผู้สอนห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) หลักสูตรที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน รุ่นที่ 5 (สำหรับอาจารย์ต่างชาติ)

(เพิ่มเติม..)

1 ส.ค. 2561 (9.00-12.00)

โซนสีเหลือง ห้อง AD 1204 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ดูผล

4

โครงการพัฒนาผู้สอนห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) หลักสูตรที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน รุ่นที่ 4

(เพิ่มเติม..)

26 ก.ค. 2561 (8.30-16.30)

โซนสีเหลือง ห้อง AD 1204 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ดูผล

5

โครงการพัฒนาผู้สอนห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) หลักสูตรที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน รุ่นที่ 3

(เพิ่มเติม..)

25 ก.ค. 2561 (8.30-16.30)

โซนสีเหลือง ห้อง AD 1204 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ดูผล

6

โครงการพัฒนาผู้สอนห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) หลักสูตรที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน รุ่นที่ 2

(เพิ่มเติม..)

24 ก.ค. 2561 (8.30-16.30)

โซนสีเหลือง ห้อง AD 1204 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ดูผล

7

โครงการพัฒนาผู้สอนห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) หลักสูตรที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน รุ่นที่ 1

(เพิ่มเติม..)

23 ก.ค. 2561 (8.30-16.30)

โซนสีเหลือง ห้อง AD 1204 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ดูผล

8

A Seminar on “Continuing Professional Education (CPE)” 13 july 2018

(เพิ่มเติม..)

13 ก.ค. 2561 (9.00-15.30)

Technology and Innovation Development Building

ดูผล

9

โครงการอบรมการใช้งาน Moodle ขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก รุ่นที่ 5

(เพิ่มเติม..)

25 มิ.ย. 2561 (8.30-16.30)

ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ดูผล

10

โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Moodle เพื่อกระตุ้นและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 5

(เพิ่มเติม..)

22 มิ.ย. 2561 (8.30-16.30)

ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ดูผล

11

โครงการอบรมการใช้งาน Moodle ขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก รุ่นที่ 4

(เพิ่มเติม..)

18 มิ.ย. 2561 (8.30-16.30)

ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ดูผล

12

โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Moodle เพื่อกระตุ้นและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 4

(เพิ่มเติม..)

15 มิ.ย. 2561 (8.30-16.30)

ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ดูผล

13

โครงการอบรมการใช้งาน Moodle ขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก รุ่นที่ 3

(เพิ่มเติม..)

12 มิ.ย. 2561 (8.30-16.30)

ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ดูผล

14

โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Moodle เพื่อกระตุ้นและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 3

(เพิ่มเติม..)

8 มิ.ย. 2561 (8.30-16.30)

ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ดูผล

15

โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Moodle เพื่อกระตุ้นและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2

(เพิ่มเติม..)

4 มิ.ย. 2561 (8.30-16.30)

ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ดูผล

previous12next

Top