สรุปผลกิจกรรม


เลือกปีงบประมาณ
สรุปผลการจัดกิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
(เฉพาะอาจารย์)

ลำดับ ชื่อกิจกรรม วันที่/เวลา สถานที่ สรุปผล
1

The Pre-UKPSF Self-study course

(เพิ่มเติม..)

1 ก.ย. 2563 (-) - 15 พ.ค. 2564 (-)

-

ดูผล

2

อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA" รุ่นที่ 2 วันที่ 18-20 ส.ค. 2563

(เพิ่มเติม..)

18 ส.ค. 2563 (8.30-16.30) - 20 ส.ค. 2563 (8.30-16.30)

ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา

ดูผล

3

อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA" รุ่นที่ 1 วันที่ 4-6 ส.ค. 2563

(เพิ่มเติม..)

4 ส.ค. 2563 (8.30-16.30) - 6 ส.ค. 2563 (8.30-16.30)

ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา

ดูผล

4

อบรมการบันทึกข้อมูล มคอ.3 ในระบบบริหารหลักสูตร(TQF) ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF และเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 29 ก.ค. 2563

(เพิ่มเติม..)

29 ก.ค. 2563 (13.30-16.30)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ดูผล

5

การออกข้อสอบ วันที่ 24 ก.ค. 2563

(เพิ่มเติม..)

24 ก.ค. 2563 (13.30-15.30)

Microsoft Teams

ดูผล

6

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 8 วันที่ 1-3 ก.ค. 2563 (สำหรับอาจารย์ชาวไทย)

(เพิ่มเติม..)

1 ก.ค. 2563 (08.30-16.30) - 3 ก.ค. 2563 (8.30-16.00)

ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

ดูผล

7

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 7 วันที่ 25-26 มิ.ย. 2563 (สำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ)

(เพิ่มเติม..)

25 มิ.ย. 2563 (8.30-16.00) - 26 มิ.ย. 2563 (8.30-16.00)

ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

ดูผล

8

อบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 4 Module ที่ 3 วันที่ 18-21 ส.ค. 2563

(เพิ่มเติม..)

18 มิ.ย. 2563 (9.00-16.30) - 21 มิ.ย. 2563 (9.00-16.30)

ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

ดูผล

9

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA/WUQA 18-19 มิ.ย. 2563

(เพิ่มเติม..)

18 มิ.ย. 2563 (9.00-16.00) - 19 มิ.ย. 2563 (9.00-16.00)

อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 301

ดูผล

10

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ การใช้ ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในวันที่ 16 มิ.ย. 2563

(เพิ่มเติม..)

16 มิ.ย. 2563 (10.00-11.30)

ห้องประชุมออนไลน์ MS Teams

ดูผล

11

อบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 4 Module ที่ 2 วันที่ 9-10 ก.ค. 2563

(เพิ่มเติม..)

14 มิ.ย. 2563 (9.00-16.30) - 17 มิ.ย. 2563 (9.00-16.30)

ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

ดูผล

12

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 6 วันที่ 5-7 มิ.ย. 2563

(เพิ่มเติม..)

5 มิ.ย. 2563 (9.00-16.00) - 7 มิ.ย. 2563 (9.00-16.00)

ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

ดูผล

13

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Game-Based Learning วันที่ 18 มี.ค.2563

(เพิ่มเติม..)

18 มี.ค. 2563 (13.30-16.30)

ห้องบานบุรี ชั้น 1 อาคารวิชาการ 7

ดูผล

14

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 5 วันที่ 13-15 มี.ค. 2563

(เพิ่มเติม..)

13 มี.ค. 2563 (9.00-16.00) - 15 มี.ค. 2563 (9.00-16.00)

ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

ดูผล

15

อบรมเชิงปฏิบัติการ elearning (Moodle) วันที่ 11 มี.ค.2563

(เพิ่มเติม..)

11 มี.ค. 2563 (9.00-16.00)

ห้องราชาวดี อาคารวิชาการ 7

ดูผล

previous12next

Top