สรุปผลกิจกรรม


เลือกปีงบประมาณ
สรุปผลการจัดกิจกรรม ปีงบประมาณ 2566
(เฉพาะอาจารย์)

ลำดับ ชื่อกิจกรรม วันที่/เวลา สถานที่ สรุปผล
1

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ วันที่ 22 ธ.ค. 2565

(เพิ่มเติม..)

22 ธ.ค. 2565 (13.30 - 16.30)

Zoom

ยังไม่สรุปผล

2

แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ OBE : Outcome-based Education และหัวข้อ Stakeholder’s Needs Analysis วันที่ 17-18 ธ.ค. 2565

(เพิ่มเติม..)

17 ธ.ค. 2565 (9.00 - 16.00) - 18 ธ.ค. 2565 (9.00 - 16.00)

Zoom

ยังไม่สรุปผล

3

แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ OBE : Outcome-Based Education วันที่ 24 พ.ย. 2565

(เพิ่มเติม..)

24 พ.ย. 2565 (9.00 - 12.00)

Zoom

ดูผล

4

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

(เพิ่มเติม..)

23 พ.ย. 2565 (13.30 - 15.30)

อาคารเรียนรวม 6(ST) ห้อง 204

ดูผล

5

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึก มคอ.3 ในระบบบริหารหลักสูตร (TQF) วันที่ 18 ต.ค. 2565

(เพิ่มเติม..)

18 ต.ค. 2565 (13.30-16.30)

ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

ดูผล

6

อบรมเชิงปฏิบัติการ e-Learning วันที่ 12 ต.ค. 2565

(เพิ่มเติม..)

12 ต.ค. 2565 (9.00-12.00)

ห้องประชุมเขาหลวง ชั้น 2 อาคารวหกิจศึกษา

ดูผล

7

The Pre-UKPSF Self-study course

(เพิ่มเติม..)

21 มิ.ย. 2562 (-) - 31 ธ.ค. 2565 (-)

-

ดูผล


ค้นพบ 7 รายการ

Top