เบอร์ติดต่อและตาราง Work From Home


ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเลข UniXcape / เบอร์สำนักงาน เบอร์โทรศัพท์มือถือ
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 76661 / 73760 096-4539565
2
นายอวยพร เรืองศรี รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 74283 / 77045 081-4235865
ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนและการสอน
3
นางพณิชา โสพรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 74287 / 73770 061-5561416
4
นายนันทวัฒน์ ฟองมณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 74286 / 77040 092-5519953
ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต
5
นางสาววิศวียา เนาวนัติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 74282 / 77042 081-6773478
6
นางมัณฑนา ปรีชาติวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 74284 / 77043 080-5212999
7
นางนฤมล ศรีรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 74281 / 73791 082-5356228
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา
8
นายชัยรัตน์ แซ่สุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 74285 / 77044 062-0799559
9
นางสาวปริมประภา เขมะกะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 74035 / 73759 084-0570645
ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ
10
นายสุรศักดิ์ เชาวลิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 74289 / 73790 088-2653759
11
นางสาวกานต์สิรี กังเซ่ง พนักงานธุรการ 74290 / 73771 065-7183538
12
นางสาวศุภาวรรณ คงทน พนักงานธุรการ 74292 / 77041 080-3298546

Top